Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

AVG

AVGOp vrij­dag 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Veror­dening Gegevens­be­scher­ming (AVG) in wer­king getre­den. Deze wet heeft ook voor de kerk en ker­ke­lijke in­stel­lingen gevolgen. Hier­on­der een over­zicht van berichten over de AVG op deze web­si­te.
AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
parochienieuws - maandag, 11 december 2023
Voor pa­ro­chies is het van cruciaal belang om de juiste bewaar­ter­mijnen te stellen en te handhaven als het gaat om per­soons­ge­ge­vens in pa­ro­chies. Het bewaren van gegevens voor een periode die lan­ger is dan het doel waarvoor de gegevens nood­za­ke­lijk zijn, levert een overtre­ding op van de AVG. Hetzelfde geldt voor het niet naleven van gestelde bewaar­ter­mijnen.
Streamen van uitvaartdiensten en AVG
parochienieuws - maandag, 17 april 2023
Recent kwam in het nieuws dat som­mi­ge video’s van uit­vaar­ten zon­der toestem­ming en niet afgeschermd met een wacht­woord online staan. Daar­naast werd de af­ge­spro­ken periode waarin de video online zou blijven staan over­schre­den. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabe­staan­den.
Parochiewerkgroepen en AVG
parochienieuws - donderdag, 16 februari 2023
In een pa­ro­chie vin­den ac­ti­vi­teiten plaats die ge­coör­di­neerd wor­den door werk­groepen die werken onder de verant­woor­de­lijk­heid van het pa­ro­chie­bestuur. Voor het or­ga­ni­se­ren van de ac­ti­vi­teiten zijn vaak per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij­voor­beeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werk­groep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?
Oplichtingspoging via whatsapp
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
parochienieuws - donderdag, 4 november 2021
Vanuit pa­ro­chies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bij­voor­beeld de pastoor. In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor pa­ro­chie­pries­ter en sporen de ont­van­gers aan om geld over te maken. Ze mis­bruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
Stamboomonderzoek
Vragen rond genealogie en de AVG
parochienieuws - maandag, 13 september 2021
Het komt voor dat een pa­ro­chie bena­derd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stam­boom­on­der­zoek. Vaak wordt aan de pa­ro­chie de vraag gesteld of zij in­for­ma­tie kan geven over hu­we­lij­ken of de doop van kin­de­ren. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omge­gaan moet wor­den in het licht van de privacy­regels.
Phishing als pastorale beroepskrachten
parochienieuws - dinsdag, 23 februari 2021
In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ont­van­ger aan te sporen geld over te maken. Na eer­dere inci­denten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een derge­lijk inci­dent gemeld. Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.
Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
In het kader van de AVG
parochienieuws - vrijdag, 30 oktober 2020
In deze corona­tijd wordt er door veel pa­ro­chies een live stream via in­ter­net ver­zorgd, om zo de mensen thuis via in­ter­net de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywet­ge­ving zoals gere­geld in de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) echter een aantal vragen op.
Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
Alex Commandeur per 1 januari 2020 aangesteld
parochienieuws - maandag, 13 januari 2020
Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aan­ge­steld als Functiona­ris Gege­vens­be­scher­ming voor de Rooms-Katho­lie­ke leden­ad­mi­ni­stra­tie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescher­ming van per­soons­ge­ge­vens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op dit terrein.
Kans op een datalek verkleinen
parochienieuws - donderdag, 19 december 2019
Er is geen kant-en-klare-oplos­sing waar­mee een pa­ro­chie of PCI gegaran­deerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de pa­ro­chie of PCI zorg­vul­dig omge­gaan wordt met de per­soons­ge­ge­vens in com­puterbestan­den of op geprinte lijstjes. Wel zijn er prak­tische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s.
Nieuwe wet Gegevensbescherming
Info voor parochies
nieuws - donderdag, 24 mei 2018
Door middel van bij­een­komsten in de bis­dom­men, een brief en de web­si­te in­for­meert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk momen­teel de pa­ro­chies over de Algemene Veror­dening Gegevens­be­scher­ming (AVG) die op vrij­dag 25 mei 2018 in wer­king treedt. De kerk moet net als andere organi­sa­ties, in­stel­lingen en bedrijven ‘AVG-proof’ wor­den gemaakt en dat vraagt onder meer van de pa­ro­chies een grote in­span­ning en aanpas­sing.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose