Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Dinsdag 24 november 2020

HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Viëtnam

Eerste lezing

Apok, 14, 14-19 Het uur om te maaien is gekomen ; overrijp werd de oogst van de aarde.
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk ; en op de wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en die riep met luide stem tot Hem die op de wolk gezeten was: „Sla uw sikkel erin en maai want het uur om te maaien is gekomen ; overrijp werd de oogst van de aarde." Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde en de aarde werd afgemaaid. En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel te voorschijn en ook hij droeg een scherpe sikkel. En een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar en hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg: „Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen van de wijngaard der aarde want zijn druiven zijn rijp." Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijngaard der aarde. En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 96 ( 95 ) , 10, 11-12, 13
R: Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.
Zegt tot elkander : de Heer regeert ! Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid.
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin.
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.

Evangelie

Lc. 21, 5-11 Geen steen zal op de andere gelaten worden.
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd, toen sommigen opmerkten hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken zei Jezus: „Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden alles zal verwoest worden." De leerlingen vroegen Hem nu „Meester, wanneer zal dat dan gebeuren ?" Maar Hij zei „Weest op uw hoede dat gij niet in dwaling gebracht wordt. „Want velen zullen optreden in mijn Naam en zij zullen zeggen : Ik ben het, en : Het ogenblik is nabij. „Loopt niet achter hen aan. „En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. „Dat alles moet wel eerst gebeuren maar het einde volgt niet terstond." Toen sprak Hij tot hen: „Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk ; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose