Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hoe vieren we het Jubeljaar?

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2024
foto: Ramon Mangold
Hoe vieren we het Jubeljaar?

Op 9 mei verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus roept op om het Jubel­jaar te vieren met concrete acties voor kwets­ba­re groepen.

“Mijn gedachten gaan uit naar al die hoop­volle pelgrims die naar Rome zullen reizen om het Heilig Jaar mee te maken en naar al die anderen die, hoewel ze de stad van de apos­te­len Petrus en Paulus niet kunnen bezoeken, het in hun plaat­se­lijke Kerken zullen vieren. Moge het Jubel­jaar voor ie­der­een een moment zijn van oprechte, per­soon­lijke ont­moe­ting met de Heer Jezus.” Dit schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bul voor het Jubel­jaar met het thema “Pelgrims van Hoop”.

Kerst­mis 2024

Zowel in Rome als in de bis­dom­men (de lokale Kerken) zal het Jubel­jaar wor­den gevierd vanaf dins­dag 24 de­cem­ber wanneer de Heilige Deur wordt geopend in de Sint-Pieters­basi­liek in Rome. De zon­dag daarna, 29 de­cem­ber 2024, zullen bis­dom­men we­reld­wijd het Jubel­jaar openen met een Eucha­ris­tie­vie­ring in hun ka­the­draal.

Verlangen naar vrede

“We zijn ge­roe­pen om hoop te vin­den in de tekenen van de tijd die de Heer ons geeft”, aldus de paus over het Jubel­jaar. “De tekenen van de tijd, waar­on­der het verlangen van mensenharten die Gods verlossende aanwe­zig­heid nodig hebben, zou­den tekenen moeten wor­den van hoop. [...] Het eerste teken van hoop zou het verlangen naar vrede in onze wereld moeten zijn, die opnieuw ondergedom­peld is in de tragedie van oorlog”, schrijft de paus. En hij wijst op open­heid voor het leven en verant­woor­de­lijk ouder­schap: “Hoop­vol naar de toe­komst kijken betekent ook en­thou­siast zijn over het leven en bereid zijn om het te delen.”

De paus vraagt om iets te doen
dat hoop geeft aan ge­van­ge­nen, zieken,
jon­ge­ren, mi­gran­ten, ouderen en armen.

Concrete inzet

Met name ook roept de paus op om in het Jubel­jaar “tast­ba­re tekenen van hoop te zijn voor onze broe­ders en zusters die ontbe­ringen van welke aard dan ook ervaren.” Concreet vraagt de paus iets te doen dat hoop geeft aan ge­van­ge­nen, zieken, jon­ge­ren, mi­gran­ten, ouderen en armen. En hij bena­drukt: “Het Jubel­jaar herinnert ons eraan dat de goe­de­ren van de aarde niet bestemd zijn voor een paar bevoor­rechten, maar voor ie­der­een. De rijken moeten vrijgevig zijn en hun ogen niet afwen­den van hun broe­ders en zusters in nood.”

Ac­ti­vi­teiten

Ook in Neder­land zullen in de bis­dom­men, pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen ac­ti­vi­teiten wor­den geor­ga­ni­seerd rond het Jubel­jaar. Meer hierover wordt in de loop van het Jubel­jaar bekend gemaakt.

Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 6-16

Reeks over het jubel­jaar

Jubeljaar 2025Dit artikel is onder­deel van een reeks van vijf artikelen over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl:


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose