Bisdom Haarlem-Amsterdam


Samenvatting bul van het jubeljaar

gepubliceerd: vrijdag, 7 juni 2024

Op 9 mei (Hemel­vaarts­dag) verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025. De tekst gaat over het thema hoop van­wege het Jubel­jaar. On­der­staan­de artikel geeft een samen­vat­ting van de alinea’s uit de tekst.

De nummers ver­wij­zen naar de paragrafen in de bul.

foto: Ramon Mangold
Jubeljaar 2016
Jubel­jaar 2016

Twee samen­vat­tingen

De bul van paus Fran­cis­cus is opge­bouwd uit 25 paragrafen. Deze zijn hier samen­ge­vat.
Helemaal onderaan de pagina staat een nog kortere, puntsge­wij­ze samen­vat­ting.

1 De bul van paus Fran­cis­cus heeft als titel ‘Spes non confundit’: de hoop stelt niet teleur (Romeinen 5, 5). Hoop is de centrale bood­schap van het ko­men­de Jubel­jaar dat, volgens een oude traditie, elke vijfen­twin­tig jaar door de paus wordt uit­ge­roe­pen. Het zal wor­den gevierd door pelgrims die naar Rome zullen reizen en alle anderen die, hoewel ze de stad van de apos­te­len Petrus en Paulus niet kunnen bezoeken, het Jubel­jaar in hun plaat­se­lijke Kerken zullen vieren.
Ie­der­een weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het verlangen en de ver­wach­ting van goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de toe­komst zal brengen”, schrijft de paus. “Moge het Jubel­jaar voor ons allemaal een gelegen­heid zijn om vernieuwd te wor­den in hoop. Gods woord helpt ons om redenen te vin­den voor die hoop.”
2 De tekst ver­wijst naar Romeinen 5, 1-2.5 die onder­streept dat hoop gewor­teld is in Gods liefde die door de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort: “De hoop wordt niet teleur­ge­steld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd ge­schon­ken.”
3 Hoop wordt geboren uit liefde en in het bij­zon­der uit de liefde die het offer van Jezus aan het kruis heeft laten zien. Chris­te­lijke hoop misleidt niet en stelt niet teleur, omdat deze gegrond is in de zeker­heid dat niets of niemand ons ooit kan schei­den van Gods liefde (Romeinen 8, 35.37-39).
4 De apostel Paulus is een realist. Hij weet dat het leven vreugde en verdriet kent, dat liefde op de proef wordt gesteld in be­proe­vingen en dat hoop kan wankelen in het aange­zicht van lij­den”, schrijft de paus. In Paulus’ visie brengt lij­den uit­hou­dings­ver­mo­gen, karakter en uit­ein­delijk hoop voort (Romeinen 5, 3-4). Geduld is volgens de paus hierbij be­lang­rijk. Het is een deugd die nauw verbon­den is met hoop, vooral in de snelle wereld van vandaag: “Geduld, een van de vruchten van de Heilige Geest, onder­steunt onze hoop.”
5 Het Jubel­jaar wordt voor­ge­steld als een reis van hoop, met ele­menten van pelgrimage en gees­te­lij­ke vernieu­wing. De paus noemt enkele his­to­rische voor­beel­den van Jubel­ja­ren (met het eerste Jubel­jaar in 1300) en nodigt gelo­vi­gen, ook die uit Oosterse Kerken, uit om deel te nemen aan deze reis van geloof en ver­zoe­ning. Het Jubel­jaar wordt gezien als een kans voor spi­ri­tu­ele groei, ver­zoe­ning en soli­da­ri­teit binnen de Kerk.
6 Het Jubel­jaar van 2025 is een voort­zet­ting van eer­dere Jubel­ja­ren, die be­lang­rijke mijlpalen markeren zoals bij de mil­len­nium­wis­se­ling de twee­dui­zendste geboorte­dag van Jezus Christus en het Bui­ten­ge­woon Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid in 2015. Het Jubel­jaar zal beginnen met de ope­ning van de Heilige Deuren in de Sint-Pieters­basi­liek en van Heilige Deuren in andere basilieken in Rome.
7 De paus spoort ons aan om tekenen van hoop te zien te mid­den van de uit­dagingen van onze tijd, in navol­ging van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965). Hij bena­drukt de nood­zaak om, ondanks kwaad en geweld, het goede in de wereld te erkennen en spreekt over “de tekenen van de tijd” als “tekenen van hoop”.
8 Het eerste teken van hoop zou het verlangen naar vrede in onze wereld moeten zijn”, aldus de paus. “Moge het Jubel­jaar ons eraan her­in­ne­ren dat zij die vrede stichten ‘kin­de­ren van God’ genoemd zullen wor­den (Matteüs 5, 9).”
9 Hoop­vol naar de toe­komst kijken betekent ook en­thou­siast zijn over het leven en bereid zijn om het te delen”, schrijft hij. De paus ver­wijst naar dalende geboorte­cij­fers als gevolg van maat­schap­pe­lijke kwesties en roept op tot een herbevesti­ging van open­heid voor het leven en verant­woor­de­lijk ouder­schap.
Ramon Mangold
Jubeljaar 2016
Jubel­jaar 2016
10-15 De paus bena­drukt de rol van personen en ge­meen­schappen in het bevor­de­ren van hoop door middel van concrete acties. Hij bena­drukt de nood­zaak van tekenen van hoop in ver­schil­lende groepen in de samen­le­ving, bij ge­van­ge­nen en zieken, jon­ge­ren, mi­gran­ten, ouderen en armen.
16 Het Jubel­jaar herinnert ons eraan dat de vruchten van de aarde niet bestemd zijn voor een paar bevoor­rechten, maar voor ie­der­een. De rijken moeten vrijgevig zijn en hun ogen niet afwen­den van hun broe­ders en zusters in nood”, aldus de paus en hij vraagt rijke lan­den om schul­den van arme lan­den kwijt te schel­den.
17 In deze para­graaf reflec­teert de paus op het Jubel­jaar en de 1700ste ver­jaar­dag van het Eerste Concilie van Nicea (325), een be­lang­rijke gebeur­te­nis in de chris­te­lijke ge­schie­de­nis. Hij bena­drukt het belang van synodali­teit en een­heid binnen de Kerk van­wege de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie en de nood­zaak voor alle gedoopten om samen te werken als getuigen van tekenen van hoop in de wereld.
18 Paus Fran­cis­cus bespreekt de theo­lo­gische deugd van de hoop in relatie tot geloof en liefde, en bena­drukt de centrale rol ervan in het chris­te­lijke leven. Hij moe­digt gelo­vi­gen met de woor­den van de apostel Paulus aan zich te verheugen in hoop, lij­den te verdragen en te volhar­den in gebed (Romeinen 12, 12). En hij zegt: “We moeten ‘over­vloe­dig zijn in hoop’ (vgl. Romeinen 15, 13), zodat we geloof­waar­dig en aan­trek­ke­lijk ge­tui­ge­nis kunnen afleggen van het geloof en de liefde die in ons hart wonen.”
19 Wat is de basis van onze hoop? Daarvoor moeten we stil­staan bij “de redenen van onze hoop”, aldus de paus met een ver­wij­zing naar 1 Petrus 3, 15. De paus onder­streept dat de basis van chris­te­lijke hoop ligt in de belofte van eeuwig leven. Hij roept op om in vreug­de­volle ver­wach­ting van Christus’ weder­komst te leven, als een echo van het gebed van de vroege Kerk: “Kom, Heer Jezus!” (Open­ba­ring 22, 20).
20 De dood en opstan­ding van Jezus is het hart van ons geloof en de basis van onze hoop”, aldus de paus. “Christus stierf, werd begraven, werd opgewekt en verscheen” (1 Korintiërs 15, 3-5). De paus bena­drukt de transformerende kracht van Christus’ dood en ver­rij­ze­nis, die gelo­vi­gen de zeker­heid bie­den van een nieuw leven na de dood. “De eeuwig­heid en het eeuwige leven zijn het doel waar­naar we op onze aardse pelgrims­tocht streven (vgl. Romeinen 6, 22)”, schrijft paus Fran­cis­cus. “Het meest overtuigende ge­tui­ge­nis van deze hoop wordt geleverd door de mar­te­la­ren. Standvas­tig in hun geloof in de opgestane Christus, gaven zij het leven zelf hier bene­den op aarde op in plaats van hun Heer te verra­den.”
21 Met Jezus zullen we voorbij deze drempel [van de dood] het eeuwige leven vin­den, dat bestaat uit volle­dige ge­meen­schap met God terwijl we voor altijd zijn onein­dige liefde aanschouwen en erin delen. Alles wat we nu in hoop ervaren, zullen we dan in wer­ke­lijk­heid zien.” Het ware geluk is liefde die niet teleurstelt en waar­van niets ons ooit kan schei­den, zoals be­schre­ven in de woor­den van de apostel Paulus (Romeinen 8, 38-39).
22 Een andere reali­teit die te maken heeft met het eeuwige leven is Gods oor­deel, zowel aan het einde van ons in­di­vi­duele leven als aan het einde van de ge­schie­de­nis”, schrijft de paus. Hij legt uit dat dit gebaseerd zal zijn op liefde en recht­vaar­dig­heid. Het doel van het oor­deel is om ons naar een de­fi­ni­tieve ont­moe­ting met de Heer te lei­den en ons te zuiveren van het kwaad dat we hebben gedaan. “Het kwaad dat we hebben gedaan kan niet verborgen blijven; het moet gezuiverd wor­den om deze de­fi­ni­tieve ont­moe­ting met Gods liefde moge­lijk te maken.”
23 Het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning is een manier om Gods ver­ge­ving te ervaren en ons te verzoenen met Hem. “Het sacra­ment van ver­zoe­ning is een beslissende, essentiële en fun­da­men­tele stap op onze geloofs­reis”, schrijft de paus. En hij schrijft over de aflaat die verbon­den is aan het Jubel­jaar: “We weten uit per­soon­lijke erva­ring dat elke zonde ‘haar sporen nalaat’. Zonde heeft gevolgen, niet alleen uiter­lijk in de gevolgen van het kwaad dat we doen, maar ook inner­lijk. [...] In onze mens­heid, zwak en aange­trok­ken door het kwaad, blijven bepaalde restver­schijn­selen van de zonde achter. Deze wor­den weg­ge­no­men door de aflaat.”
24 Ten slotte wordt de rol van Maria als Moeder van Hoop be­spro­ken, met ver­wij­zing naar haar rol bij de vervulling van Gods beloften en haar troos­ten­de aanwe­zig­heid voor gelo­vi­gen. “In de Heilige Maagd zien we dat hoop geen naïef opti­misme is, maar een genadegave te mid­den van de reali­teit van het leven.”
25 Het Jubel­jaar zal een tijd zijn van hernieuwde hoop en ver­trouwen, waarbij gelo­vi­gen wor­den aange­moe­digd om zich te verankeren in de hoop die voort­komt uit genade. “Het beeld van het anker helpt ons om de stabili­teit en vei­lig­heid te herkennen die we hebben in de onrus­tige wateren van dit leven, mits we ons aan de Heer Jezus toe­ver­trou­wen”, aldus de paus. “Het ko­men­de Jubel­jaar zal dus een Heilig Jaar zijn dat in het teken staat van de hoop die niet vervaagt, onze hoop op God.”

De paus sluit zijn tekst af met een oproep om getuigen te zijn van deze hoop en te wachten op de komst van de Heer Jezus Christus. “Moge door ons ge­tui­ge­nis de hoop zich ver­sprei­den naar al diegenen die er angs­tig naar op zoek zijn.”

Ramon Mangold
Jubeljaar 2016
Jubel­jaar 2016

De bul van de paus voor het Jubel­jaar in het kort

De bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025 draait om het thema hoop. Dit zijn de be­lang­rijk­ste punten uit de 25 paragrafen van de bul.

 • Titel en Thema
  Het Jubel­jaar zal wor­den gemar­keerd door hoop, met de titel "Spes non confundit", wat betekent "Hoop stelt niet teleur". (1)
 • Basis van Hoop
  Hoop is gewor­teld in Gods liefde, die door de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort. (2)
 • Verbin­ding met Chris­te­lijk Geloof
  Hoop vindt haar oorsprong in het offer van Jezus aan het kruis en wordt ver­sterkt door de zeker­heid dat niets ons kan schei­den van Gods liefde. (3)
 • Uitda­gingen en Geduld
  Lijden en tegen­slagen kunnen hoop doen wankelen, maar ze brengen ook geduld voort, wat nauw verbon­den is met hoop. (4)
 • Jubel­jaar als Reis van Hoop
  Het Jubel­jaar wordt gezien als een pelgrimage van hoop, waarbij gelo­vi­gen wor­den uit­ge­no­digd tot spi­ri­tu­ele groei, ver­zoe­ning en soli­da­ri­teit. (5)
 • Voort­zet­ting van Traditie
  Het Jubel­jaar van 2025 bouwt voort op eer­dere jubilea en mar­keert be­lang­rijke momenten in de ge­schie­de­nis van het chris­ten­dom. (6)
 • Tekenen van Hoop in Tijden van Uitda­ging
  Ondanks uit­dagingen en con­flic­ten, moeten gelo­vi­gen tekenen van hoop erkennen en sti­mu­leren. (7)
 • Verlangen naar Vrede
  Het Jubel­jaar herinnert aan het verlangen naar vrede als een teken van hoop. (8)
 • Levensvreugde en Open­heid voor het Leven
  Gelo­vi­gen wor­den opge­roe­pen tot een po­si­tie­ve kijk op het leven en tot open­heid voor het leven. (9)
 • Concrete Acties voor Hoop
  Personen en ge­meen­schappen wor­den aange­moe­digd om hoop te bevor­de­ren door concrete acties, zoals het onder­steunen van ge­van­ge­nen, zieken, jon­ge­ren, mi­gran­ten, ouderen en armen. (10-15)
 • Delen van Goederen en Kwijtschel­ding van Schuld
  Het Jubel­jaar herinnert aan het belang van vrijgevig­heid en soli­da­ri­teit, inclusief het kwijtschel­den van schul­den door rijke lan­den aan arme lan­den. (16)
 • Eenheid en Synodali­teit
  De paus bena­drukt het belang van een­heid binnen de Kerk en de nood­zaak voor alle gedoopten om samen te werken als getuigen van hoop. (17)
 • Deugd van Hoop
  De hoop wordt be­spro­ken als een theo­lo­gische deugd, essentieel voor het chris­te­lijke leven. (18)
 • Basis van Hoop in Chris­te­lijk Geloof
  De basis van chris­te­lijke hoop ligt in de belofte van eeuwig leven door de dood en opstan­ding van Jezus Christus. (19-20)
 • Eeuwig Leven en Gods Oordeel
  De hoop is verbon­den met het geloof in een eeuwig leven en een oor­deel dat gebaseerd is op liefde en recht­vaar­dig­heid. (21-22)
 • Sacra­menten en Ver­zoe­ning
  De sacra­menten van boete en ver­zoe­ning wor­den bena­drukt als manieren om Gods ver­ge­ving te ervaren. (23)
 • Rol van Maria als Moeder van Hoop
  Maria wordt geprezen als de Moeder van Hoop van­wege haar rol bij de vervulling van Gods beloften. (24)
 • Ge­tui­ge­nis van Hoop
  Gelo­vi­gen wor­den opge­roe­pen om getuigen te zijn van hoop en te wachten op de komst van Jezus Christus. (25)

De bul van paus Fran­cis­cus biedt een diep­gaande verken­ning van hoop als centraal thema van het Jubel­jaar 2025, verankerd in het chris­te­lijk geloof en de tradities van de Kerk.

 

 

____________________

De samen­vat­tingen zijn gemaakt met behulp van kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI). Het is bedoeld als uit­no­di­ging om ver­der te lezen en helpt om snel naar bepaalde on­der­wer­pen in de bul te gaan. Bin­nen­kort zal de in­te­grale Neder­landse vertaling be­schik­baar zijn.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose