Bisdom Haarlem-Amsterdam


Feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood

Zondag 26 mei - 11.00 uur - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024

Op zon­dag 26 mei 2024 bent u van harte welkom om de jaar­lijkse feest­dag van Onze Lieve Vrouw ter Nood mee te vieren. Op deze dag hebben wij een fees­te­lijk pro­gram­ma samen­ge­steld.

Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood

Op 26 mei vieren we in ons bisdom het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood met een bij­zon­dere devotie. Deze vie­ring, gewor­teld in eeuwen van traditie, brengt gelo­vi­gen samen in gebed en dank­baar­heid voor de voor­spraak van de Heilige Maagd Maria. Pelgrims verzamelen zich bij de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, waar kaarsen wor­den aangestoken en gebe­den wor­den opgedragen voor ze­ge­ningen en bescher­ming.

Deze jaar­lijkse vie­ring dient als een moment van spi­ri­tu­ele vernieu­wing en ver­bon­den­heid, waarbij gelo­vi­gen samen­ko­men om hun geloof te ver­ster­ken en hun toe­wij­ding aan Maria te vernieuwen. Door middel van gezangen, pro­ces­sies en li­tur­gische vie­rin­gen wordt de liefde­volle genade van de Heilige Moeder gevierd en gezocht. Het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood biedt een gelegen­heid voor gelo­vi­gen om hun vreugde en dank­baar­heid te uiten voor haar voort­du­rende bescher­ming en voor­bede.

Pro­gram­ma

11.00 uur Rozen­krans­ge­bed (Bede­vaart­ka­pel)
11.30 uur Heilige Mis (Bede­vaart­ka­pel) met aan­slui­tend pro­ces­sie pro­ces­sie naar het buitenaltaar
13.00 uur Picknick bij Maria
14.00 uur Pro­ces­sie terug naar de Bede­vaart­ka­pel, met Mgr. Hendriks
14.20 uur Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding, afgewisseld met lie­de­ren
15.00 uur Afslui­ting in het Oesdom met verras­sing voor kin­de­ren
De H.Missen van 9.00 en 10.30 uur ver­val­len deze dag
De H.Mis van 16.00 uur zal wel door­gaan

Details

datum: zon­dag 26 mei 2024
tijd: van 11.00 tot 15.30 uur
locatie: Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Kapellaan 146 Heiloo
info: www.olvter­nood.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose