Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bedevaart naar Rome

750 jaar stad Amsterdam

gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2024
Bedevaart naar Rome

Donder­dag­och­tend 2 mei ver­trok een groep pelgrims uit Am­ster­dam naar Rome, waar ze de doden her­denken, de be­vrij­dings­dag vieren en bij­zon­dere aan­dacht vragen voor meer ver­bon­den­heid onder alle mensen: ‘Fratelli tutti’, we zijn allemaal broe­ders en zusters.

Diga maris

Uit de Sint Nicolaas basiliek van Am­ster­dam reist het koor ‘Diga Maris’ mee. Behalve de deken van Am­ster­dam zal ook de deken van Amstelland aanwe­zig zijn. De leden van de zang­groep Diga Maris zullen een concert geven voor gasten in de Friezen­kerk op de voor­avond van 4 mei. De Vati­caanse minister van bui­ten­landse zaken, aarts­bis­schop Paul Gallagher zal er spreken en na­tuur­lijk zal onze am­bas­sa­deur H. Exc. mw. Anne­mieke Ruigrok, aanwe­zig zijn met wier mede­wer­king deze bij­zon­dere avond is geor­ga­ni­seerd.

Fratelli tutti

Op 4 mei is er een bij­zon­dere au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus met een groep van ongeveer vijf­tig personen, onder wie oud-minister Ed Nijpels en oud-Europarle­mentariër mw. Maria Martens, die ook bij de Frienzen­kerk betrokken zijn. Bij die gelegen­heid wordt een nieuw tulpenras aan de paus aan­ge­bo­den dat de naam van diens laatste En­cy­cliek ‘Fratelli tutti’ zal dragen. Bloemen en bollen voor de Vati­caanse tuinen zullen wor­den overhan­digd door de heer Paul Russel, voor­zit­ter van de Am­ster­damse stich­ting KSBW. Op deze 4 mei dag waarop er ook weer drei­ging is van haat en geweld, willen we de nood­zaak van de broe­der­schap van alle mensen onder­stre­pen. Die oproep zal op ver­schil­lende momenten van ons bezoek klinken.

Jubileum Am­ster­dam

Het bezoek wil ook een inlei­ding zijn op het 750-jarig bestaan van Am­ster­dam. De ge­schie­de­nis van de stad, nu één van de meest inter­na­tio­nale van de hele wereld, is verbon­den met de katho­lie­ke kerk, die onder meer land en stads­rechten schonk.

Eucha­ris­tie­vie­ringen

Zater­dag­mid­dag om 17.00 uur viert Mgr. Hendriks de heilige Mis in de Sint Pieters­basi­liek (in het Ita­li­aans) met zang van ons Am­ster­damse koor. De volgende ochtend vieren we de Eucha­ris­tie in de Friezen­kerk opnieuw met zang van Diga Maris. Ook bij die gelegen­he­den zal aan­dacht wor­den besteed aan broe­der­schap en vriend­schap, aan vrede en aan de slacht­of­fers die voor de vrij­heid vielen.

Vati­caanse web­si­te

Hier­on­der volgt de convo­ca­tie op de Vati­caanse web­si­te over ons bezoek en een foto­se­rie van Vatican Media.

Wapen Vaticaanstad

GREETING OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
TO PILGRIMS FROM AMSTERDAM

Consistory Hall
Saturday, 4 May 2024

Dear brothers and sisters!

I offer a warm welcome to your pilgrimage group from Am­ster­dam. I greet Bishop Hendriks, Mr Ed Nijpels, the members of the Catholic Foundation for the Promotion of Welfare Work in Am­ster­dam, the Russell family, the Rector and Choir of Saint Nicholas Basilica and each of one of you individually.

The reason for your visit is the 750th anniversary of the City of Am­ster­dam, the celebration of which will begin this year. The foun­ding and growth of Am­ster­dam are linked to our faith and the Catholic Church. A key moment in the city’s history is the Eucha­ristic miracle that took place in 1345 and is still commemorated today by a silent procession and adoration of the Blessed Sacra­ment.

Modern Am­ster­dam is a city where many persons serve the poor and migrants, coopera­ting with the work of the Sisters of Mother Teresa, the Church’s pas­to­ral outreach to drug addicts, the Sant’ Egidio community and a variety of other initiatives.

Your city is also home to people of many different nationalities, called to live together as brothers and sisters. Its churches, in particular, are places where people from all social and cultural backgrounds can come together. I thank you most heartily for your commit­ment to making this happen!

It is my hope that you will continue to live and work in your magnificent city with God’s bles­sing, and that, inspired and sustained by the Eucha­rist, you will keep bea­ring joyful witness to our faith and to practical love of our neighbour. May your efforts to promote fraternity and solidarity among the people of Am­ster­dam bear abundant fruit.

I ask the Blessed Virgin Mary, Mother of all, to strengthen you in faith, hope and charity. I bless you most cordially and I accompany you with my best wishes. And I ask you, please, to pray for me. Thank you!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose