Bisdom Haarlem-Amsterdam


Meimaand - Mariamaand

gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2024
Meimaand - Mariamaand

De mei­maand is tra­di­tio­neel de Maria­maand. Maar waarom eigen­lijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waar­schijn­lijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskun­digen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ en kreeg later de bete­ke­nis van ‘vroedvrouw’.

Op bede­vaart

Vele katho­lie­ken gaan deze maand op bede­vaart naar bij­voor­beeld ’s-Hertogen­bosch, Kevelaer, Banneux of Lourdes, maar binnen ons bisdom hebben we na­tuur­lijk het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood die zich mag verheugen op vele pelgrims.

Dage­lijks pro­gram­ma in de Meimaand

Maan­dag t/m zater­dag

In de Genade­ka­pel:
10.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
11.00 uur - H. Mis
11.45 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding tot 12.45 uur

Uit­zon­de­ring zater­dag 4 mei

In de Bede­vaart­ka­pel:
11.25 uur - Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur - H.Mis

Zondag

08.30 uur - Rozen­krans­ge­bed in de Genade­ka­pel
09.00 uur - H.Mis in de Genade­ka­pel
10.30 uur - H.Mis in de Bede­vaart­ka­pel
15.00 uur - Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding tot 15.45 uur
16.00 uur - H.Mis in de Genade­ka­pel (1e zon­dag Bk)

Dage­lijkse ope­nings­tij­den

08.30-19.30 uur - Park geopend
10.30-16.30 uur - Oesdom geopend

Speciale ac­ti­vi­teiten

datum ac­ti­vi­teit
zater­dag 4 mei Eerste zater­dag van de maand - Pries­ter­za­ter­dag
zon­dag 5 mei Gezongen Gre­go­ri­aanse Vespers
don­der­dag 9 mei Bede­vaart Parish of the Blessed Trinity, Am­ster­dam
vrij­dag 10 mei Kinder­club H. Dominic Savio
vrij­dag 10 mei Jon­ge­ren­bij­een­komst Meet & Greet the Lord
zater­dag 11 mei Stu­den­ten­bede­vaart, Stu­den­ten­paro­chie Am­ster­dam
zon­dag 12 mei Familie­dag Onze Lieve Vrouw ter Nood
woens­dag 15 mei Gebeds- en Be­zin­nings­dag: de Profeten
vrij­dag 17 mei St. Joris­groep en Meisjes­groep
weekend 17 t/m 19 mei H. Geest Weekend
zon­dag 19 mei Vrien­den­dag Onze Lieve Vrouw ter Nood
maan­dag 20 mei Poolse bede­vaart, Poolse pa­ro­chies in Neder­land
maan­dag 20 mei Irakese bede­vaart (met Chaldeeuwse ritus)
vrij­dag 24 mei Bede­vaart pa­ro­chies Naar­den-Bussum-Huizen
weekend 24 t/m 27 mei Fees­te­lijk over­nach­tingarrange­ment vrij­dag-maan­dag
zater­dag 25 mei Bede­vaart vrij­wil­li­gers Obrecht­kerk, Am­ster­dam
weekend 25 t/m 27 mei Fees­te­lijk over­nach­tingarrange­ment zater­dag-maan­dag
zon­dag 26 mei Feest­dag van Onze Lieve Vrouw ter Nood
do 30 mei t/m zo 2 juni Retraite over de Eucha­ris­tie
vrij­dag 31 mei Bede­vaart Krijt­berg, Am­ster­dam
zater­dag 8 juni Gebeds­dag Vrouwe van alle Volkeren

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over wat er allemaal te doen is op het hei­lig­dom staat op de speciale web­si­te:

Website Olvternood.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose