Bisdom Haarlem-Amsterdam


Orgelconcertserie Willibrordusorgel Bavokathedraal

Van zaterdag 4 mei t/m zaterdag 28 september

gepubliceerd: donderdag, 18 april 2024

Orgelconcertserie Willibrordusorgel BavokathedraalOok in 2024 wordt weer een orgel­con­cert­se­rie geor­ga­ni­seerd op het Willirbrordusorgel in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Elke zater­dag­mid­dag om 16.00 uur bent u welkom in de ka­the­draal met uit­zon­de­ring van de concerten op zon­dag­mid­da­gen 23 juni en 14 juli.

De serie van dit jaar keert weer terug naar de ver­trouwde zater­dag­mid­dag, maar wel een uur later dan vele jaren het geval was. Zo blijft er tijd over voor andere bezoekers van de ka­the­draal en is er toch voldoende rust tij­dens het concert dat een afslui­ting van de zater­dag­mid­dag vormt.

Halve eeuw

50 jaar gele­den gaf Bernard Bartelink op 20 april 1974 het eerste weke­lijkse orgel­con­cert op het Wil­li­brordusorgel. Dat was het begin van een serie die tot eind sep­tem­ber zou duren. Voor het opzetten van zulk een grote reeks in de Neder­landse stad die jaar­lijks al de meeste orgel­con­certen van ons land telde, was durf en onderne­mingsgeest nodig, maar het ini­tia­tief bleek geslaagd. Inmiddels zijn we toe aan de 51ste jaar­lijkse serie. Met die concerten legde Bartelink de grond­slag voor de succes­volle serie zater­dag­mid­dag­con­certen.

Op één na (23 juni) zijn alle concerten vrij toe­gan­ke­lijk, maar we rekenen wel op een vrij­wil­lige bijdrage van de bezoekers naar finan­ciële draag­kracht. Die blijft nood­za­ke­lijk omdat de serie maar beperkt finan­cieel wordt onder­steund door fondsen.

De keuze van onze solisten

Bij de concerten in de serie van dit jaar hebben we de solisten de vrij­heid gegeven om een pro­gram­ma samen te stellen en zijn er dus geen vaste thema’s. We zou­den deze serie als motto kunnen geven ‘de keuze van onze solisten’. Het re­sul­taat is een breed scala aan inte­res­sante orgel­mu­ziek. We her­denken twee com­po­nisten: tij­dens het ope­nings­con­cert op 4 mei wordt er aan­dacht ge­schon­ken aan Gabriel Fauré (100 jaar gele­den overle­den) en op 1 en 23 juni aan Frank Martin (50 jaar gele­den overle­den).

Ook hebben we in deze fol­der ruimte gegeven aan de orgel duo concerten in de Sint-Joseph­kerk, Jans­straat 43 in Haar­lem, waar ook een mooi Adema-orgel staat. Dat instru­ment werd bespeeld door Hendrik Andriessen en Albert de Klerk en de serie sluit naadloos aan op die in de Sint-Bavo­kathe­draal.

Meer in­for­ma­tie

 

Willibrorudsorgel

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose