Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Abortus kan nooit een grondrecht zijn

Stemming op 11 april in het Europees Parlement

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024
foto: Jonas Horsch
Abortus kan nooit een grondrecht zijn

‘Abortus kan nooit een grondrecht zijn. Het recht op leven is de fun­da­men­tele pijler van alle andere mensen­rechten, met name het recht op leven van de meest kwets­ba­ren, zoals het ongeboren kind, de vluch­te­ling, de ouderen, de ge­han­di­capten en de zieken’. Dat zegt COMECE in een ver­kla­ring voor­af­gaand aan de stem­ming in het EP over de opname van abortus in het EU-Handvest van de grondrechten.

COMECE - The Catholic Church in the European Union

Ja tegen de be­vor­de­ring van vrouwen en het recht op leven,
nee tegen abortus en ideo­lo­gische opleg­ging

9 arpil 2024

Voor­af­gaand aan de stem­ming door het Europees Parle­ment over de resolutie
over de opname van het recht op abortus in het EU-Handvest van de grondrechten
(2024/2655 RSP), gepland op don­der­dag 11 april 2024, heeft het voor­zit­ter­schap
van de Com­mis­sie van de Europese Unie De Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties
van de Europese Unie (COMECE) de volgende ver­kla­ring uitge­ge­ven.

 

De be­vor­de­ring van vrouwen en hun rechten houdt geen ver­band met de be­vor­de­ring van abortus. Wij werken voor een Europa waar vrouwen hun moe­der­schap vrij kunnen beleven en als een geschenk voor hen en voor de samen­le­ving, en waar het moe­der­schap op geen enkele manier een beper­king is voor het per­soon­lijke, sociale en pro­fes­sio­nele leven. Het bevor­de­ren en facili­te­ren van abortus gaat in de tegen­over­ge­stelde rich­ting van de wer­ke­lijke be­vor­de­ring van vrouwen en hun rechten.

Abortus kan nooit een fun­da­men­teel recht zijn. Het recht op leven is de fun­da­men­tele pijler van alle andere mensen­rechten, vooral het recht op leven van de meest kwets­ba­ren, fragielen en weer­lozen, zoals het ongeboren kind in de baar­moe­der van de moe­der, de migrant, de ouderen, de persoon met een handicap en de zieke. De Kerk heeft deze consis­tentie altijd on­der­we­zen: “Het moet daarom met alle kracht en dui­de­lijk­heid wor­den verklaard, zelfs in onze tijd, dat deze ver­de­di­ging van het ongeboren leven nauw verbon­den is met de ver­de­di­ging van elk ander mensen­recht. Het gaat om de over­tui­ging dat een mens altijd heilig en onschend­baar is, in elke situatie en in elk ont­wik­ke­lings­stadium. De mens is een doel op zich­zelf en nooit een middel om andere problemen op te lossen. Zodra deze over­tui­ging verdwijnt, ver­dwij­nen ook de solide en duurzame fun­da­men­ten voor de ver­de­di­ging van de mensen­rechten, die altijd onder­wor­pen zullen zijn aan de voor­bij­gaande grillen van de macht­heb­bers” (Ver­kla­ring “Dignitas Infinita” over de men­se­lijke waar­dig­heid, Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer , april 2024; nr. 47).

De Europese Unie moet de ver­schil­lende culturen en tradities in de lidstaten en hun natio­nale bevoegd­he­den res­pec­teren . De Europese Unie kan anderen, binnen en buiten haar grenzen, geen ideo­lo­gische stand­pun­ten opleggen over de men­se­lijke persoon, seksua­li­teit en gen­der, huwe­lijk en gezin, enz.

Het Handvest van de grondrechten van de EU kan geen rechten omvatten die niet door ie­der­een wor­den erkend en die ver­deeld­heid zaaien. Er bestaat geen erkend recht op abortus in het Europese of inter­na­tio­nale recht, en de manier waarop deze kwestie wordt behandeld in de grondwetten en wetten van de lidstaten loopt aanzien­lijk uiteen. Zoals de Preambule stelt, moet het Handvest ‘de diver­si­teit van de culturen en tradities van de volkeren van Europa’ res­pec­teren, evenals de ‘con­sti­tu­tio­nele tradities en inter­na­tio­nale ver­plich­tingen die de lidstaten gemeen hebben’.

_____________________________________

Goedge­keurd door het Per­ma­nent Comité van COMECE:

 • ✠ Mariano Crociata
  Bis­schop van Latina (Italië), presi­dent
 • ✠ Antoine Hérouard,
  aarts­bis­schop van Dijon (Frank­rijk), eerste vice­pre­si­dent
 • ✠ Nuno Brás da Silva Martins
  Bis­schop van Funchal (Portugal), vice-presi­dent
 • ✠ Czeslaw Kozon
  Bis­schop van Kopenhagen (Scandinavië), vice-presi­dent
 • ✠ Rimantas Norvila
  Bis­schop van Vilkaviškis (Litouwen), vice-presi­dent

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 10 april 2024Ga stemmen bij verkiezing Europees Parlement
dinsdag, 18 oktober 2022COMECE roept op tot vrede in Oekraïne
zaterdag, 9 juli 2022COMECE betreurt resolutie Europees Parlement
donderdag, 19 november 2020‘Herwinnen van hoop en solidariteit’
donderdag, 16 mei 2019Ga stemmen!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose