Bisdom Haarlem-Amsterdam


Met Mgr. Hendriks naar Lourdes

Van 21 t/m 26 september 2024

gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
Met Mgr. Hendriks naar Lourdes

Van 21 t/m 26 sep­tem­ber 2024 zal mgr. Hendriks de Bede­vaart­reis naar Lourdes be­ge­lei­den die het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert. De bede­vaart is ook toe­gan­ke­lijk voor mensen die zorg nodig hebben.

Een bede­vaart­reis naar Lourdes is een bij­zon­dere erva­ring. Lourdes is de plaats waar Maria aan Ber­na­dette is ver­sche­nen. Rond de plek waar dit gebeurde - de grot van Massabielle - is een bede­vaart­plaats gegroeid waar jaar­lijks vele hon­derd­dui­zen­den pelgrims samen komen.

De reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous bij de grot in Lourdes

Ber­na­dette

Dit jaar, voor­be­rei­dings­jaar voor het heilig jaar 2025 - zijn we bij­zon­der met Lourdes verbon­den: de relieken van Ber­na­dette zullen van 4 t/m 8 april in onze bisdom zijn, eerst in de Sint Urbanus­kerk in Boven­kerk, daarna in het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo.

We hopen dan ook dat vele mensen uit ons bisdom mee­gaan met de bede­vaart naar Lourdes van 21 t/m 26 sep­tem­ber.

De bede­vaart­reis

Hoogte­punt van de reis is uiter­aard de Eucha­ris­tie­vie­ring aan de Grot, de plek waar Maria aan Ber­na­dette verscheen. In­druk­wek­kend zijn ook de grote inter­na­tio­nale plech­tig­he­den met duizen­den pelgrims uit tal van lan­den. Daar­naast is Lourdes een gezellig stadje met tien­tal­len winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u meer over de ge­schie­de­nis van Lourdes te weten kunt komen.

Onder­de­len van de reis

Wat kunt U van zo’n bede­vaart ver­wach­ten? Laat ik eerst aan­ge­ven dat U zelf kunt besluiten om het gehele pro­gram­ma mee te maken of het iets rusti­ger aan te doen. Het aanbod is er: een rond­lei­ding over de hei­lig­dommen, de Inter­na­tio­nale mis, een stads­wan­de­ling, de deelname aan de licht­pro­ces­sie en de sacra­ments­pro­ces­sie, een kruis­weg, een excursie naar de Pyreneeën, er is na­tuur­lijk gelegen­heid tot stil gebed aan de Grot en tot het ont­van­gen van het sacra­ment van de biecht, er zijn ver­schil­lende musea in Lourdes en films en een musical over het leven van Ber­na­dette, een bezoek aan de baden is moge­lijk, enzo­voorts. Daar­naast telt Lourdes een groot aantal gezellige cafés en terrasjes en vele tien­tal­len souvenirwinkens.

Opties

De reis wordt ver­zorgd door het Huis voor de Pelgrim en die biedt ver­schil­lende moge­lijk­he­den tot deelname:

#dagen ver­voer­mid­del van tot prijs
6-daagse reis per vliegtuig zater­dag 21 sep­tem­ber don­der­dag 26 sep­tem­ber
vanaf € 1095,-
9-daagse reis per bus don­der­dag 19 sep­tem­ber vrij­dag 27 sep­tem­ber vanaf € 1025,-
8-daagse reis per nachtbus vrij­dag 20 sep­tem­ber vrij­dag 27 sep­tem­ber vanaf € 895,-
8-daagse reis per zorgbus vrij­dag 20 sep­tem­ber vrij­dag 27 sep­tem­ber vanaf € 1050,-
prijzen zijn af­han­ke­lijk van de gewenste accomodatie

Opgave

Het Huis voor de Pelgrim is tele­fo­nisch en per e-mail bereik­baar:

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose