Bisdom Haarlem-Amsterdam


Prijswinnaars bijeen voor hun prijs

SamenKerk Kerstpuzzel 2023

gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024
Prijswinnaars bijeen voor hun prijs

De tien prijswin­naars van de kerst­puz­zel in het kerst­num­mer van SamenKerk van de­cem­ber 2023 waren - samen met een introducé - uit­ge­no­digd voor een dag in en rond de Abdij van Egmond. Zij waren uit de bijna duizend correcte inzen­dingen geloot.

Oplos­sing

De correcte oplos­sing van de kerst­puz­zel 2023 was:

Val op je knieën, hoor de stemmen van de engelen,
O god­de­lijke nacht, toen Christus werd geboren, O god­de­lijke nacht.

Het is het refrein (in het Neder­lands) van het Engelse kerst­lied ‘O Holy Night’.

Zater­dag 10 februari waren zij allemaal uit­ge­no­digd in Egmond. Zo'n twin­tig personen wer­den gezellig ont­van­gen met koffie en thee door hoofd­re­dac­teur Eric van Teijlingen en redactielid Carolien Hoogen­boom, die speciaal brownies had gebakken.

Eén prijswinnares en haar man waren blij hun oud-pastoor Eric van Teijlingen weer te ont­moe­ten, maar nog meer verrast om hun nicht Truus te zien, die in het Bene­dic­tushof een uitstekende gastvrouw is en daar de gehele cate­ring ver­zorgt. En die­zelfde Truus is weer een zus en zwa­ger van een voor­ma­lige koster uit die pa­ro­chie, wat Van Teijlingen weer verraste. Het leek wel één grote katho­lie­ke familiereünie.

Andere win­naars kwamen uit Haar­lem, Nib­bix­woud, Am­ster­dam, Halfweg, Ankeveen en Zeewolde. Eén mevrouw had zelf de puzzel opgelost maar die onder de naam van haar zus ingestuurd. Ze mag van geluk spreken dat die zus haar mee nam naar de prijsuit­rei­king. Een Zuster Au­gus­ti­nes van Heem­ste­de - ze wonen te­gen­woor­dig in Huize Agnes in Egmond-aan-Zee - genoot volop van dit dagje uit!

Fees­te­lijk pro­gram­ma

Na de koffie was er een mooie rond­lei­ding en uitleg over de ge­schie­de­nis van de abdij en het monnikenleven. In de kaarsenmakerij kregen we een uitstekende toelich­ting hoe kaarsen wor­den gemaakt, van tafel­kaarsen tot aan grote paas­kaarsen. De ko­men­de week gaan de broe­ders, mede­wer­kers en vrij­wil­li­ger hiermee aan de slag.

Om half één namen we deel aan het mid­dag­ge­bed van de paters en broe­ders. Het was voor hen afgelopen zater­dag ook een fees­te­lij­ke dag. Niet omdat de kerst­prijswi­naars van SamenKerk op bezoek waren (ook na­tuur­lijk) maar omdat 10 februari het feest van H. Scholastica wordt gevierd, de zus van de H. Bene­dic­tus, stichter van de Bene­dic­tijner Orde. Een mooi glas-in-loodraam in de abdij­kerk herinnert aan de laatste avond samen van broer en zus.

Na een heer­lijke kloosterlunch (met de broodjes van Truus en de soep van Br. Colomba) ver­telde Br. Johannes meer over het kloosterleven. De dag werd rond half vier af­ge­slo­ten met een bezoekje aan de mooie abdij­win­kel, waar kaarsen, bier, prach­tige boeken en andere (reli­gi­euze) aan­denken verkrijg­baar zijn.

Prijswin­naars, nogmaals: gefe­li­ci­teerd!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose