Bisdom Haarlem-Amsterdam


Pausboodschap Veertigdagentijd

gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024

‘Wanneer onze God zich open­baart, begint de vrij­heid.’ Met deze woor­den opent paus Fran­cis­cus zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd, die op Aswoens­dag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelij­king met het volk Israël, dat in het Bijbel­boek Exodus door God als volgt wordt toe­ge­spro­ken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ont­vangt ver­vol­gens op hun tocht door de woes­tijn tien woor­den als een weg naar vrij­heid. ‘Wij noemen ze “gebo­den” en be­na­druk­ken daar­mee de kracht van de liefde waar­mee God zijn volk opvoedt. Het is immers een krach­tige oproep, die tot de vrij­heid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeur­te­nis, omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Fran­cis­cus.

Zien en luis­te­ren

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de vrij­heid niet abstract maar concreet en hij noemt een eerste stap die gelo­vi­gen moeten zetten om ook hun weg door de Veer­tig­da­gen­tijd concreet te laten zijn. Die stap is de wer­ke­lijk­heid willen zien, zoals ook God zich open­baart als een God die ziet en vooral luistert.

Paus Fran­cis­cus citeert de woor­den van God: ‘“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammer­klach­ten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lij­den. Ik daal af om mijn volk te bevrij­den uit de macht van Egypte, om het weg te lei­den uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broe­ders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de paus.

Handelen is ook stil­staan

De paus noemt de Veer­tig­da­gen­tijd een tijd om te han­de­len, en in de Veer­tig­da­gen­tijd is han­de­len ook stil­staan. ‘Stil­staan in gebed om het Woord van God te ont­van­gen en stil­staan zoals de Samari­taan, in te­gen­woor­dig­heid van de gewonde broe­der. De liefde voor God en de naaste is één enkele liefde. Geen andere goden hebben is stil­staan bij de te­gen­woor­dig­heid van God, bij de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten geen drie onaf­han­ke­lijke oefe­ningen, maar één bewe­ging van zich openstellen, van zelfontle­diging: weg met de afgo­den die ons bezwaren, weg met de gehecht­he­den die ons gevangen hou­den.’

Door te vertragen en halt te hou­den, de con­tem­pla­tieve dimensie van het leven, in de Veer­tig­da­gen­tijd te heront­dek­ken, wordt nieuwe energie gemobiliseerd. ‘In te­gen­woor­dig­heid van God wor­den wij zusters en broe­ders, ervaren wij de ander met een nieuwe inten­si­teit: in plaats van bedrei­gingen en vijan­den vin­den wij reis­ge­no­ten. Dit is de droom van God, het beloofde land waar­naar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij wegtrekken, aldus paus Fran­cis­cus.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose