Bisdom Haarlem-Amsterdam


Tijd om te rijpen

De Veertigdagentijd start op Aswoensdag

gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024

Op Valen­tijds­dag 14 februari start met de vie­ring van Aswoens­dag de Veer­tig­da­gen­tijd, vanouds ook wel de Vasten­tijd genoemd. Veer­tig dagen berei­den we ons voor op Pasen, het feest van de opstan­ding en het nieuwe leven. Het is het be­lang­rijk­ste feest voor chris­te­nen, vooraf­ge­gaan door de ind­ringende dagen van het Paas­tri­duüm: Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Paas­za­ter­dag.

Wie echter goed telt vanaf Aswoens­dag tot Pasen komt uit op zesen­veer­tig dagen. Maar de zon­da­gen van de Veer­tig­da­gen­tijd gel­den niet als ‘vasten­da­gen’. We vieren immers iedere zon­dag Pasen. Het vasten heeft in de afgelopen vijf­tig jaar andere vormen gekregen. Waar vroe­ger streng gevast werd, kennen we nu nog twee verplichte dagen van ‘vasten en ont­hou­den’, te weten Aswoens­dag en Goede Vrij­dag. Toch wor­den we in de Veer­tig­da­gen­tijd opge­roe­pen tot matig­heid.

Sober maar niet somber

Al vieren we iedere zon­dag Pasen, ook de zon­da­gen van de Veer­tig­da­gen­tijd zijn sober. De kleur van de li­tur­gie is paars, de kleur van de be­zin­ning. Er wor­den geen ‘gloria’ en ‘alleluia’s’ gezongen, het orgel speelt beperkt en bloemen blijven achterwege. Het is echter geen sombere tijd, want we zien door lij­den en kruis heen uit naar het nieuwe leven. En Jezus zelf zegt in het evan­ge­lie: “Als u vast, zet dan geen somber gezicht op en laat niet aan de mensen zien dat u vast, (...) maar vast voor uw Vader die in het verborgene is” (Mt. 6,16-18).

Askruisje

Dit citaat komt uit het evan­ge­lie van Aswoens­dag, de dag waarop we een askruisje ont­van­gen. De palm­tak­jes van het jaar daarvoor wor­den verbrand tot as en de pries­ter en/of diaken spreekt dan bij het opleggen van de as de woor­den: Gedenkt dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Of een meer uit­no­di­gende tekst: Bekeert u en gelooft in het evan­ge­lie. Het opleggen van de as is een oud gebruik. Al in de tijd van Jezus zaten mensen, die erns­tige zon­den begaan had­den, in het voorpor­taal van de tempel, gekleed in een sober gewaad en met as op het hoofd als teken van boetedoe­ning. In Neder­land hebben we daar nog het spreek­woord ‘in zak en as zitten’ aan overge­hou­den.

Boete en ver­zoe­ning

Maar daar hoeven we niet in te blijven zitten, als wij zelf onze fouten en tekort­ko­mingen onder ogen durven zien. De Veer­tig­da­gen­tijd is daarom bij uitstek ook de tijd om het Sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen. Iedere katho­liek is nog altijd verplicht tenminste één keer per jaar te biechten, de zogeheten paas­biecht. Het is een prach­tig sacra­ment, dat niet meer per se in een biecht­stoel hoeft te wor­den uit­ge­spro­ken, maar ook het re­sul­taat kan zijn van een per­soon­lijk gesprek met een pries­ter, bij wijze van spreken aan de keukentafel. Het heeft in het verle­den gelo­vi­gen mis­schien niet altijd ge­sterkt door het wat dwingende karakter en de vorm. Maar dit sacra­ment wordt door steeds meer mensen, en ook met name door jon­ge­ren, herontdekt als bete­ke­nis­vol en heil­zaam.

Bid, vast en doe

Askruisje
Op Aswoens­dag wordt gelo­vi­gen het askruisje opgelegd.

De Veer­tig­da­gen­tijd vraagt dus om matig­heid (vasten) en meer gebed en ver­zoe­ning, om zo meer aan­dacht te hebben voor onze relatie met God en onze naasten. Betrokken zijn op hen, die aan onze zorgen zijn toe­ver­trouwd of die onze hulp nodig hebben, ver­taalt zich ook in de Vas­ten­ac­tie, die ieder jaar lan­de­lijk wordt gehou­den, en waarbij pa­ro­chies en andere ge­meen­schappen projecten omarmen, die finan­cieel en middels ons gebed gesteund kunnen wor­den.

Een prach­tige tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd kan een prach­tige tijd zijn als we er in ons per­soon­lijk leven ruimte voor maken. We kunnen daarbij geholpen wor­den door mooie muziek die voor deze tijd ge­schre­ven is, door be­zin­nende teksten, fysieke of online retraites, en de li­tur­gie van de zon­da­gen die ons mee­voert naar die diepere relatie, die God door zijn zoon Jezus met ons is aan­ge­gaan. Dat het daar­mee ook een tijd van hoop en bemoe­diging mag zijn, is iets wat we elkaar aan het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd van harte mogen toewensen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose