Bisdom Haarlem-Amsterdam


“Laat de wapens zwijgen”

Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij paus Franciscus

gepubliceerd: vrijdag, 17 november 2023
“Laat de wapens zwijgen”

In een korte ver­kla­ring sluiten de Neder­landse bis­schop­pen zich aan bij de woor­den van paus Fran­cis­cus over de situatie in het Heilig Land: ‘In Gods naam, laat de wapens zwijgen.’ De hele ver­kla­ring, die op vrij­dag 17 no­vem­ber werd ge­pu­bli­ceerd, luidt als volgt:

Op 7 ok­to­ber werd Israël opge­schrikt door een om­vang­rij­ke aan­slag. In enkele dagen wer­den 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling geno­men. Wij zijn nu vijf weken ver­der en door de aan­hou­dende strijd zijn duizen­den mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aan­geraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapen­ge­weld tot grote on­der­lin­ge span­ningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend anti­se­mi­tisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet wor­den behandeld. De bescher­ming van de men­se­lijke waar­dig­heid en on­der­lin­ge soli­da­ri­teit zijn altijd en ook nu ont­zet­tend be­lang­rijk.

Wij onder­schrij­ven de woor­den van paus Fran­cis­cus: “Ik blijf denken aan de erns­tige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods Naam, laat de wapens zwijgen.” Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen wor­den gevon­den. Als bis­schop­pen van Neder­land roepen wij onze gelo­vi­gen op tot een aan­hou­dend gebed tot ver­zoe­ning en ge­rech­tig­heid voor Pales­tijnen en voor Joden.

17 no­vem­ber 2023

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose