Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanbidding voor Vrede

Zondag 12 november - 15.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 8 november 2023

Op zon­dag 12 no­vem­ber van 15.00 tot 16.00 uur zal een ‘Aanbid­ding voor Vrede’ wor­den gehou­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om mee te bid­den voor Vrede. Alle mensen van goede wil zijn welkom, ongeacht ach­ter­grond.

Gevoel van Verbin­ding

Afgelopen Zondag 29 ok­to­ber vond in Am­ster­dam een vredes­wan­de­ling plaats. De vijf­tien vrouwen die dit orga­ni­seer­den wil­den ruimte creëren voor het col­lec­tieve gevoel van verbin­ding en medemen­se­lijk­heid. Daarom wandel­den mensen in stilte van de Dam naar het Museum­plein. Ze riepen op tot vrede en namen daarin geen poli­tiek stand­punt in en zij riepen op om alle meningen even thuis te laten. Een katho­lie­ke dame heeft nu een ini­tia­tief voor­ge­steld dat deze lijn in een nieuwe rich­ting voortzet.

In aanwe­zig­heid van God

Haar voorstel is om een gebeds­bij­een­komst te hou­den vanuit een spe­ci­fie­ke hou­ding: we brengen ons lij­den en ons gevoel van onmacht in de aanwe­zig­heid van God. Zo zullen we ook Zijn steun en bijstand kunnen ervaren. Haar over­tui­ging is dat precies daar waar onze men­se­lijke reacties tekort­schie­ten, God ons ver­der brengt in ons mens-zijn. Zo wor­den we meer in staat gesteld tot medemen­se­lijk­heid, zowel hier als in de conflict­ge­bie­den.

Ie­der­een is welkom!

Het is be­lang­rijk te be­na­druk­ken dat deze bij­een­komst toe­gan­ke­lijk is voor alle mensen van goede wil. Want Gods te­gen­woor­dig­heid is voor ieder mens per­soon­lijk, ongeacht je ach­ter­grond, hoe je ook denkt. Ook deze bij­een­komst zal dus apoli­tiek zijn, zon­der oor­deel.

In de ka­the­draal

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Hendriks, heeft dit ini­tia­tief van harte onder­steund en de ka­the­draal van Haar­lem be­schik­baar gesteld voor deze gebeds­bij­een­komst. Deze zal de vorm aan­ne­men van Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding. Mensen kunnen daar in stilte in Gods Aanwe­zig­heid blijven, degenen die willen kunnen ook eerst de rozen­krans van barm­har­tig­heid, en later de gewone rozen­krans meebid­den. De ple­baan van de ka­the­draal werkt ook graag mee.

Daarom zal deze bij­een­komst plaats­vin­den op zon­dag­mid­dag 12 no­vem­ber om 15.00 uur in de St Bavo­kathe­draal te Haar­lem aan de Leidse­vaart.

Alle mensen van goede wil zijn uit­ge­no­digd om mee te bid­den voor de Vrede.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose