Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

H. Urbanuskerk in Bovenkerk weer in gebruik

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023
H. Urbanuskerk in Bovenkerk weer in gebruik

Op zon­dag 16 april was het feest in de Am­stel­veense Heilige-Maria­paro­chie. Bis­schop Jan Hendriks heeft de H.-Urbanus­kerk in Am­stel­veen-Boven­kerk opnieuw gewijd. Daar­mee wordt - na de verwoestende brand van sep­tem­ber 2018 - het kerk­ge­bouw weer opnieuw in gebruik geno­men na een vijf jaar durende res­tau­ra­tie. Bin­nen­kort wordt ook een nieuw ont­moe­tings­cen­trum geopend.

Mgr. Jan Hendriks wijdt het nieuwe altaar met het tij­dens de Chrisma­mis (van 5 april jl.) gewijde Chrisma door het op vijf plaatsen op het altaar te gieten en uit te sprei­den: “Altaar en kerk­ge­bouw wor­den door ons gezalfd. Moge de Heer zelf ze heiligen door zijn kracht en maken tot een zicht­baar teken van het mysterie van Christus en de Kerk.”

St. Urbanuskerk Bovenkerk & de wederopbouw

Boek - St Urbanus­kerk Boven­kerk & de wederop­bouw

Met een mooi boek met ach­ter­grond­ver­halen, inter­views met betrok­ke­nen en veel foto’s wordt uit­ge­breid terugge­blikt op de kerkbrand en de res­tau­ra­tie.

Sint Urbanus Boven­kerk & de wederop­bouw
Dolf Middelhoff e.a.
ISBN 9789082774412
vriendbov.urbanus@gmail.com
€ 25,00

Nieuw logo

Nieuw beeldmerk van de parochieMet de nieuwe start in de Boven­kerkse Sint-Urbanus­kerk en een nieuwe pa­ro­chie­naam (H. Maria­paro­chie) is ook gekozen voor een nieuw beeldmerk en uit­stra­ling.

In het ko­men­de mei­num­mer van SamenKerk veel aan­dacht voor de her­wij­ding van de kerk en welke res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den zijn verricht na de brand van vierenhalf jaar gele­den.

Meer in­for­ma­tie

 

(foto’s: Yvette Saan)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose