Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed voor slachtoffers aardbeving

Tijdens continentale synodevergadering

gepubliceerd: donderdag, 9 februari 2023

Verklaring van de CCEEVanuit Praag, waar de Con­ti­nen­tale Ver­ga­de­ring van de Synode voor een Synodale Kerk plaats­vindt, laat de organi­sa­tie weten diep geraakt te zijn door de nood van en mee te leven met de mensen in Zuid-Turkije en Noord-Syrië die zwaar getroffen zijn door de aard­be­ving van 6 februari. De deel­ne­mers aan de Con­ti­nen­tale fase van de synode, ver­te­gen­woor­digers van de R.-K. Kerk in heel Europa, bid­den samen voor de slacht­of­fers.

‘Het dodental stijgt nog steeds en de ver­nie­ti­ging, en het lij­den van de bevol­king heeft ons diep beïn­vloed en geraakt. Het is een diepe wond, die in Syrië wordt toe­ge­voegd aan de oorlog die al twaalf jaar op het grond­ge­bied woedt’, staat in een state­ment dat op 7 februari werd ge­pu­bli­ceerd door CCEE, (de Raad voor Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties) die de bij­een­komst in Praag or­ga­ni­seert.

‘Onze gedachten en dank­baar­heid gaan ook uit naar degenen die momen­teel hulpverlenen onder deze moei­lijke omstan­dig­he­den, verer­gerd door de wintertemperatuur. Onze Caritas zet zich in deze nood­si­tua­tie in voor onder meer het behan­de­len van de gewon­den, het troosten van degenen die fami­lie­le­den hebben verloren en het vin­den van een schuil­plaats voor degenen die hun woning kwijt zijn. De plaat­se­lijke kerken bie­den al allerlei soorten hulp en welkom, en ze zijn een lichtend voor­beeld waar we met bewon­dering naar kijken’, schrijft CCEE.

Bijdrage

Vanuit Neder­land een bijdrage leveren om te helpen kan onder meer via:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose