Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Deken Ambro Bakker neemt afscheid

Afscheidsviering en receptie op zondag 29 januari

gepubliceerd: woensdag, 25 januari 2023
foto: A. Broerse-van Hal
Deken Ambro Bakker neemt afscheid

Zondag 29 januari neemt Ambro Bakker sma, deken van Am­ster­dam, afscheid van het actieve pas­to­raat. Van­wege zijn tach­tigste ver­jaar­dag gaat hij met emeritaat maar hij gedenkt die zon­dag ook dat hij 52½ jaar pries­ter is.

In zijn werkzame pries­ter­le­ven heeft Ambro Bakker nooit stil gezeten, actief als hij was in per­soon­lijk pas­to­raat, bij de paters SMA, bij de KRO en nog veel meer vereni­gingen en organi­sa­ties. Van een was­lijst aan pa­ro­chies is hij pastoor of admini­strator geweest. En hij gaat na zijn emeritaat zeker ook niet stil zitten.

Als zes­tien­ja­rige koos Ambro Bakker voor de paters SMA in het Limburgse Cadier en Keer. Hij wilde pries­ter en mis­sio­na­ris wor­den, net als zijn tien jaar oudere broer Dick. Ambro Bakker: “Ons gezin telde tien jongens en één meisje. Mijn oudste broer Dick wilde pries­ter wor­den en de toen­ma­lige deken van Alkmaar en pastoor van onze kerk kende de paters SMA en zo ging Dick daar naar het klein­semi­narie. In au­gus­tus 1959 werd hij pries­ter gewijd bij deze con­gre­ga­tie.”

Een maand later trad Bakker zelf ook in bij de paters SMA om twaalf jaar te stu­de­ren (gymnasium, filo­so­fie, theo­lo­gie, enzo­voort) voordat hij in 1970 pries­ter werd gewijd. “Ik wilde graag mis­sio­na­ris wor­den in Afrika, ik was immers pater van de Afrikaanse missiën. Maar ik wilde niet blanco naar Afrika, zoals altijd gebruike­lijk was. Je werd gewijd en binnen een maand ging je dan naar een of ander missieland. Ik wilde eerst wat pas­to­rale erva­ring opdoen. Zo werd ik benoemd in de Obrecht­kerk in Am­ster­dam-Zuid. We waren voor deze ene pa­ro­chie met drie pries­ters. Ik heb me daar vooral bezigge­hou­den met kin­de­ren en jon­ge­ren, de scholen, kin­der­ca­te­che­se en jon­ge­ren­werk. Tot 1974.”

KRO/RKK-radio

foto: Cor de Horde
Deken Ambro Bakker neemt afscheid

In dat jaar werd Bakker verant­woor­de­lijk voor de gods­diens­tige pro­gram­ma’s van de KRO- en de RKK-radio. “Het was een prach­tige tijd met unieke momenten en bij­zon­dere collega’s. In die tijd zond de KRO via de radio weke­lijks gods­diens­tige pro­gram­ma’s uit. Elke dag wer­den er twee Bijbelse over­we­gingen uitgezon­den, een weke­lijks pro­gram­ma rond li­tur­gische lie­de­ren, enzo­voort. Er waren radio­re­traites en elke zon­dag en met alle feest­da­gen werd een eucha­ris­tie­vie­ring uitgezon­den (op de radio en op de tele­vi­sie). Mijn werk bij de KRO hield ook in dat ik als jour­na­list ver­slag deed van pau­se­lijke gebeur­te­nissen, zoals de bis­schop­pen­synodes in Rome, de twee pausverkie­zingen in 1978 en het paus­be­zoek aan Neder­land in 1985. Uit die periode heb ik vele vriend­schappen opge­bouwd met (oud-)KRO-mede­wer­kers als Wil­li­brord Frequin, Gerard Klaassen en nog vele anderen. Van een aantal van hen heb ik ook hun uit­vaart geleid.”

1985

Het jaar 1985 is in Bakkers leven en werk een be­lang­rijk jaar geweest. In mei 1985 bezocht paus Johannes Paulus II ons land, wat toch een bela­den bezoek was. En in no­vem­ber van dat jaar werd in Rome Titus Brandsma zaligverklaard. Bakker: “Beide gebeur­te­nissen heb ik van heel dichtbij mogen meemaken. Dat was uniek, zeker. Het paus­be­zoek was voor de KRO een van de grootste eve­ne­menten. Alles werd (live) uitgezon­den via de tele­vi­sie en de radio. Het bezoek werd ge­ken­merkt door grote vei­lig­heids­maat­re­ge­len en een kille ont­vangst. Ik heb tij­dens zijn verblijf in Neder­land van 11 tot en met 14 mei van alle vie­rin­gen via de radio ver­slag gedaan en de pau­se­lijke preken en toe­spra­ken mogen vertalen voor de luis­te­raars.”

“Een half jaar later, 3 no­vem­ber, was ik in Rome voor de zalig­ver­kla­ring van Titus Brandsma. Het pausaltaar was prach­tig versierd met tulpen uit Neder­land, wat overigens het begin was van de beroemde bloem­ver­sie­rin­gen met Pasen en het pau­se­lijke bedankje ‘Bedankt voor die bloemen’. Vanuit een com­men­taarhokje helemaal bovenin de rechter(voor)pilaar van de Sint-Pieters­kerk deed ik ver­slag voor de radio. Met de lift in de pilaar naar boven. Je moet geen hoogtevrees hebben, maar je hebt een schit­te­rend uit­zicht over wat er bene­den rond het pausaltaar allemaal gebeurde.”

Preken

Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

Ambro Bakker sma (80) is pater van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Hij werd geboren op 16 de­cem­ber 1942 in Alkmaar. Op 8 sep­tem­ber 1959 ging hij naar het semi­na­rie van de SMA-paters in Cadier en Keer. Hij werd op 1 au­gus­tus 1970 pries­ter gewijd door de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem, mgr. Theo Zwart­kruis. Van 1974 tot 1996 werkte hij als hoofd van de afdeling Gods­diens­tige pro­gram­ma’s bij KRO/RKK-radio. In 1996 werd hij deken van de de­ke­na­ten Purmerend en Zaan­streek en in 2006 van de de­ke­na­ten Am­ster­dam, Hilversum en Meerlan­den, later het dekenaat Am­ster­dam. Dat jaar werd hij ook kanun­nik van het ka­the­draal kapit­tel. Dit naast vele pas­to­rale taken en werk­zaam­he­den. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 16 de­cem­ber 2022 is hij met emeritaat.

Van Ambro Bakker is bekend dat hij cha­ris­ma­tisch preekt. Hij maakt ze altijd ruim van tevoren, soms wel drie maan­den. Bakker: “Ik werk graag vooruit. Dat heb ik uit mijn KRO-tijd overge­hou­den. Er kan altijd iets gebeuren, wat on­ver­wacht plot­se­ling je aan­dacht vraagt. Maar ik schrijf mijn preken ook tij­dig, want ik stuur ze rond aan collega’s. Dat is ooit be­gon­nen met paters van ver­schil­lende (missie)con­gre­ga­ties, die terugkwamen uit Afrika. Zij moesten in Neder­land omschakelen van de Afrikaanse manier van preken (vaak zo’n veer­tig minuten als dialoog met de gelo­vi­gen) naar de Hollandse manier (leuk, kort en actueel). Ik hielp hen zo een beetje.”

“Mijn in­spi­ra­tie komt uit mijn hoofd en hart en wat de Geest ingeeft. Ik heb inmiddels ook ruim vijf­tig jaar erva­ring. Mis­schien leuk te weten dat ik alle preken sinds mijn pries­ter­wij­ding in 1970 heb bewaard. De Bijbel­tekst is steeds het­zelfde, de tijd is anders. Ik wil nooit een preek ‘recyclen’, maar dat gaat ook niet. Soms wordt er ge­roe­pen dat een preek over de actuali­teit, de dag van vandaag, moet gaan, maar ik zeg: de Bijbel is de actuali­teit. Een keer was er hier op de krui­sing bij de kerk een vre­se­lijk ongeluk gebeurd met een jong meisje. Dan ver­werk je dat in de preek van die zon­dag. Of toen ik de hele nacht had door­ge­bracht bij een gezin in het zie­ken­huis.”

Am­ster­dam

Sinds 2006 is Ambro Bakker deken van Am­ster­dam. Onze hoofd­stad is het meest seculier en het meest reli­gi­eus tege­lijk. Bakker: “Am­ster­dam telt nog veel kerken en andere bede­hui­zen van chris­te­nen, moslims, enzo­voort. De katho­lie­ke ge­meen­schap van Am­ster­dam wordt bijna volle­dig gedragen door de anders­ta­ligen, de zogeheten mi­gran­ten­paro­chies- en ge­meen­schappen als de Spaans­ta­ligen, de Italianen, de Engels­ta­ligen, de Afrikanen.”

Als deken van Am­ster­dam maakte Ambro Bakker mee dat in 2009 door een pau­se­lijk besluit de naam ‘Am­ster­dam’ werd toe­ge­voegd aan die van het bisdom: bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ook de bouw van 2003 tot 2018 van de NZ-lijn, de metro die Am­ster­dam-Noord met Zuid verbindt en dwars door het centrum gaat, viel in zijn periode. Bakker: “Ik heb, op verzoek van het bouw­bedrijf, drie keer in de tunnel diep onder de grond de werk­zaam­he­den en werklui gezegend en in de wand een beeldje van de Heilige Barbara geplaatst, wat in 2013 uit de tunnel werd gehaald en nu een plekje heeft in de Sint-Nicolaas­basi­liek.”

Afscheids­vie­ring

Ambro Bakker sma neemt op zon­dag 29 januari 2023 om 10.30 uur afscheid met een fees­te­lij­ke vie­ring in de H. Au­gus­ti­nus­kerk aan de Am­stel­veenseweg 965 in Am­ster­dam. Aan­slui­tend is er een receptie met een fees­te­lijk mid­dag­pro­gramma.

Een (felici­ta­tie)kaartje kunt u zen­den naar het adres: Kalfjeslaan 400, 1081 JA Am­ster­dam.

Pastor pastorum

“Als deken van alle de­ke­na­ten waar ik gewerkt heb, heb ik vooral met de pastores en de pa­ro­chies naar samen­wer­king gezocht en in ge­za­men­lijk overleg gewerkt. Ik zocht contact met mensen, binnen de kerk en daar­bui­ten. Ik was ook actief in het pas­to­raat met vie­rin­gen en gesprekken, doopjes en uit­vaar­ten. Maar het be­lang­rijk­ste vind ik nog steeds de aan­dacht voor het pas­to­raat. Want daar draait het om in de kerk. Mensen nabij zijn is de opdracht van Christus voor alle pastores. Ik vind ook dat pries­ters meer centraal in de ge­meen­schap moeten staan; laat kerk­be­stuur­ders de mana­gers zijn. En, de pas­to­rale samen­wer­king moet bevor­derd wor­den. Vroe­ger had je op één plek meer­dere pries­ters, nu heb je één pries­ter voor meer­dere plekken.”

Emeritaat

Eind deze maand neemt Ambro Bakker afscheid. Hij zal pas­to­raal actief blijven en vooral voor zijn eigen sociëteit, waar­van hij bestuurslid is van SMA-provincie en ver­schil­lende periodes ook vice-provinciaal van is geweest.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose