Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rapportage onderzoek Kerkbalans

Kerkgangers verwachten vooral actie van de Kerk tegen eenzaamheid

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023

Rapportage onderzoek Kerkbalans 2023Kerk­le­den in Neder­land vin­den het terecht dat de plaat­se­lijke kerk een actieve rol speelt bij maat­schap­pe­lijke crises. Vooral als het gaat over een­zaam­heid als crises zien kerk­gan­gers een be­lang­rijke taak voor de kerk weg­ge­legd. Daar­naast is de kerk na familie en vrien­den de eerste plek waar kerk­le­den zelf naartoe gaan voor steun.

De kerk moet een actieve rol spelen in de een­zaam­heids­cri­sis, vin­den kerk­le­den vanuit heel Neder­land. Maar liefst 88% van de kerk­gan­gers ziet het als een be­lang­rijke taak voor plaat­se­lijke kerken om in actie te komen als het gaat om een­zaam­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerk­le­den zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij ver­schil­lende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerk­le­den ver­wach­ten die hou­ding ook.

De aard van de crisis is hierin wel een bepalende factor. Actie van de kerk wordt vooral verwacht bij crises met een directe impact op het dage­lijks leven. Naast de een­zaam­heids­cri­sis ver­wach­ten kerk­le­den dan ook actie van de kerk als het gaat om de vluch­te­lingen­cri­sis (75%) en de energie/armoede­cri­sis (68%). Bij de stikstof- en de corona­cri­sis ver­wach­ten kerk­le­den daar­en­te­gen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. “Uit eer­dere onder­zoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de be­lang­rijk­ste waar­den van de kerk wordt ervaren”, aldus Anna Kruse, woord­voer­der van Actie Kerk­ba­lans. “Juist in sociale crises, waarbij mensen per­soon­lijk geraakt wor­den, kan de kerk veel betekenen en ver­wach­ten leden dit dus ook.”

Steun van de kerk

Kerk­le­den zoeken ook zelf steun bij de kerk. De kerk is direct na familie en vrien­den de eerste plek waar mensen aankloppen voor steun. De kerk is vooral een bron van steun voor kerk­le­den die regel­ma­tig naar de kerk gaan; 62% van deze trouwe bezoekers klopt aan bij de kerk in tij­den van crisis, naast familie (81%) en vrien­den (65%). “Bij­zon­der om te zien dat de plaat­se­lijke kerk zo’n be­lang­rijke plek heeft in het leven van veel trouwe kerk­gan­gers. En dat de kerk een plek is waar zij hun toevlucht zoeken wanneer ze het moei­lijk hebben”, zegt Kruse.

Verder kloppen zowel pro­tes­tan­ten als katho­lie­ken die regel­ma­tig naar de kerk gaan, meer dan 50% vaker bij de kerk aan voor steun dan kerk­le­den die soms of nooit naar de kerk gaan: 14% van deze min­der trouwe bezoekers geeft aan steun te zoeken bij de kerk. Wel komt de kerk hiermee ook voor deze groep nog steeds op de eerste plaats als bron van steun na familie (waar 84% steun zoekt) en vrien­den (64%).

Kerk krijgt finan­ciële steun ondanks crisis

Ie­der­een wordt geraakt door de ver­schil­lende crises, ook kerk­gan­gers. Toch blijft veruit het grootste deel van de kerk­le­den de kerk in tij­den van crises finan­cieel steunen (94%). Bijna een kwart van de mensen is zelfs bereid meer te geven (21%). Ook de meeste kerk­le­den die niet naar de kerk gaan, blijven de kerk steunen (56%). Een kwart van deze groep geeft aan de kerk in deze tij­den niet (meer) finan­cieel te steunen. Op­val­lend is ook dat een kwart van de res­pon­denten die helemaal geen lid zijn van een chris­te­lijke kerk, toch bereid zijn aan een kerk­ge­noot­schap in de buurt te geven.

Actie Kerk­ba­lans

De re­sul­taten komen voort uit onder­zoek dat onder­zoeks­bu­reau Citisens in opdracht van Actie Kerk­ba­lans uit­voerde onder 4.499 leden van de vier betrokken kerk­ge­noot­schappen. Actie Kerk­ba­lans is een ge­za­men­lijke actie van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, de Pro­tes­tantse Kerk, de Oud-Katho­lie­ke Kerk en de Evan­ge­lische Broe­der­ge­meen­te. Met de actie vragen zij hun leden jaar­lijks een finan­ciële bijdrage voor de eigen pa­ro­chie of ge­meen­te.

Infographic onderzoek KerkbalansIn het onder­zoek wer­den kerk­le­den ook gevraagd naar hun be­trok­ken­heid bij Actie Kerk­ba­lans. Verreweg de meeste kerk­le­den (89%) zijn bekend met Actie Kerk­ba­lans en twee derde vindt de actie be­lang­rijk voor de toe­komst van hun kerk of pa­ro­chie. Kerk­gan­gers geven vooral graag voor hun plaat­se­lijke kerk en dan met name voor concrete doelen zoals het gebouw en de pas­to­rale beroeps­krachten. De kerk is voor kerk­le­den vooral van bete­ke­nis als plek om er voor elkaar te zijn, en als plek om het geloof te delen met anderen. Ook in de toe­komst zien kerk­le­den graag een kerk waar volgende gene­ra­tie er voor elkaar kan zijn.

Rapportage

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose