Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Doe goed, zoek recht’

Week van gebed voor eenheid van christenen - 15-22 januari

gepubliceerd: zondag, 15 januari 2023

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den ervaren we dat we verbon­den zijn, met God en met elkaar. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

De li­tur­gische sug­ges­ties en opzet van vie­rin­gen en andere ac­ti­vi­teiten voor de Week van gebed voor een­heid 2023 zijn voor­be­reid door kerken uit de Ameri­kaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aan­lei­ding van een Bijbel­tekst uit Jesaja 1 vers 17.

De gruwe­lijke dood van George Floyd in Minneapolis in Minnesota in mei 2020, als gevolg van het han­de­len van een politieagent, bracht we­reld­wijd een bewe­ging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etno­cen­tris­me wor­den be­spro­ken. Ook in de kerk. Daarom wordt er ook gekeken naar de rol van de kerk en gebe­den om een­heid.

Voor onze Neder­landse context mag niet onvermeld blijven, dat op 1 juli aanstaande de afschaf­fing van de slavernij in het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den wordt her­dacht. Wette­lijk werd slavernij op die datum in 1863 afgeschaft - dit jaar 160 jaar gele­den - maar de facto pas in 1873 - dit jaar 150 jaar gele­den - omdat tot slaaf gemaakten in Suriname na 1863 nog tien jaar ge­dwon­gen wer­den op plantages te werken. Over de gevolgen zei Minister-Presi­dent Mark Rutte op 19 de­cem­ber jl., bij het maken van de excuses: “Want eeuwen van onder­druk­king en uitbui­ting werken door in het hier en nu. In racis­tische ste­reo­ty­pen. In dis­cri­mi­nerende patronen van uit­slui­ting. In sociale onge­lijk­heid.”

Aanbeveling tot gebed (voor­bede)

In de vie­rin­gen in pa­ro­chies op zon­dag 15 januari als zon­dag 22 januari 2023 en gedurende de Week voor gebed voor de een­heid wordt de volgende voor­bede gebe­den. Bid u mee?

Voor­bede

In deze inter­na­tio­nale Week van gebed voor de een­heid van chris­te­nen bid­den we voor onze gebroken wereld, waar veel onrecht is van­wege racisme en onge­lijk­heid. We bid­den dat we als broe­ders en zusters in Christus in iedere mens het beeld en de gelijkenis van God zien en dat we goed zijn voor elkaar en elkaar recht doen.

Laat ons bid­den.

Meer in­for­ma­tie

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Neder­land geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en Missie Neder­land.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose