Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldvrededag

gepubliceerd: zaterdag, 31 december 2022

In zijn bood­schap voor de Wereld­vre­dedag, 1 januari 2023, kijkt paus Fran­cis­cus terug op de Covid-19 pandemie die over de wereld is gegaan. Hij benoemt de verschrikke­lijke gevolgen van het virus, waardoor vele mensen stierven en voor velen hun wereld zoals die was op zijn kop werd gezet. Maar de paus signaleert ook po­si­tie­ve ontdek­kingen, gedaan tij­dens de pandemie.

Hij noemt: ‘een heilzame terug­keer tot nede­rig­heid, een bijstellen van bepaalde consu­mis­tische eisen; een hernieuwd gevoel van soli­da­ri­teit dat ons aan­moe­digt om buiten ons egoïsme te tre­den om ons open te stellen voor het lij­den van anderen en hun behoeften; alsook een, in som­mi­ge gevallen wer­ke­lijk heldhaf­tige, inzet van zoveel mensen die zich hebben opgeofferd om ervoor te zorgen dat allen zo goed moge­lijk het drama van de nood­si­tua­tie te boven kon­den komen.’

In broe­der­schap en soli­da­ri­teit vrede opbouwen

De paus zegt dat uit de erva­ring met de pandemie het bewust­zijn is ontstaan van ‘samen’ sterk staan in moei­lijke omstan­dig­he­den en hij legt daarbij een verbin­ding met de weg naar vrede: ‘Het is immers samen, in broe­der­schap en soli­da­ri­teit dat wij de vrede opbouwen, de ge­rech­tig­heid waar­bor­gen, de smarte­lijkste gebeur­te­nissen over­win­nen. Alleen een vrede die voort­komt uit broe­der­lijke en be­lan­ge­loze liefde, kan ons helpen per­soon­lijke, maat­schap­pe­lijke en we­reld­wijde problemen te over­win­nen.’

De paus ver­wijst in zijn bood­schap ook naar een nieuwe ramp die na de pandemie de wereld trof, de oorlog in Oekraïne. ‘Deze oorlog oogst on­schul­dige slacht­of­fers en verspreidt onzeker­heid, niet alleen voor wie er direct door wordt getroffen, maar wijd verspreid en zon­der on­der­scheid, ook voor al diegenen die op duizen­den kilo­me­ters afstand onder de zij­de­lingse gevolgen ervan lij­den - men hoeft alleen maar te denken aan de problemen met de leve­ringen van graan en de brandstof­prij­zen.’

Vre­des­wens

De heilige vader sluit zijn bood­schap af met een vre­des­wens voor 2023: ‘Ik doe de staatshoof­den en rege­rings­lei­ders, de verant­woor­de­lijken van de inter­na­tio­nale organi­sa­ties, de hoof­den van de ver­schil­lende gods­diensten mijn beste wensen toe­ko­men. Alle mannen en vrouwen van goede wil wens ik toe dat zij dag voor dag, als bewerkers van de vrede, bouwen aan een goed jaar! Moge de on­be­vlekte Maria, Moeder van Jezus en Koningin van de vrede, voor ons en heel de wereld ten beste spreken.’

Werk­ver­ta­ling
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose