Bisdom Haarlem-Amsterdam


WJD@Home Ameland

Jongerenweekend in aanloop naar Wereldjongerendagen 2023

gepubliceerd: dinsdag, 6 december 2022
foto: Ramon Mangold
WJD@Home Ameland 2022
WJD@Home Ameland 2022

Om alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon or­ga­ni­seert Jong Katho­liek van 27-29 januari 2023 WJD@Home. Een ‘mini-Wereld­jon­ge­ren­da­gen’ op Ameland, voor jon­ge­ren van 15-30 jaar.

WJD@Home, inmiddels een beproefd concept en een event met een geves­tigde naam binnen het lan­de­lijke Katho­lie­ke jon­ge­ren­werk, biedt aan jon­ge­ren een mooie set­ting om elkaar te ont­moe­ten, om samen het katho­lie­ke geloof te vieren. Ze blikken bovendien vooruit naar het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, name­lijk dé Wereld­jon­ge­ren­da­gen, in Lissabon (1-6 au­gus­tus 2023). 

Vorige WJD@Home

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland wer­den gehou­den was 29 april t/m 1 mei 2022. Ruim hon­derd jon­ge­ren kwamen daar toen samen. Er werd onder meer gebe­den voor alle jon­ge­ren die naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon willen gaan, “om ge­sterkt te wor­den door hun ont­moe­ting met jon­ge­ren van over de hele wereld en de ont­moe­ting met paus Fran­cis­cus.” Van de bis­schop­pen waren mgr. Van den Hende van bisdom Rotter­dam, mgr. Van den Hout van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den en mgr. Mutsaerts van bisdom ’s-Hertogen­bosch aanwe­zig.

Opstap naar WJD Lissabon

Omdat de deel­ne­mende jon­ge­ren tij­dens WJD@Home nieuwe vrien­den maken en oude beken­den weerzien, is de het de perfecte opstap naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de bis­schop­pen, er zijn eucha­ris­tie­vie­ringen, een avond van barm­har­tig­heid en er staan inhou­de­lijke en creatieve work­shops op het pro­gram­ma.

WJD@Home 2023 wordt geor­ga­ni­seerd onder de vlag van Jong Katho­liek. De organi­sa­tie hoopt dat opnieuw veel jon­ge­ren zich zullen aanmel­den voor het weekend op Ameland. De vorige keer was het en­thou­sias­me groot, zowel onder de deel­ne­mers als bij de organi­sa­tie en de aanwe­zige bis­schop­pen.

Reis naar en van WJD@home

Op 27 januari 18.00 en 20.00 uur vertrekt de boot vanuit Holwerd naar Ameland.
Op 29 januari arriveert rond 18.15 uur de boot vanuit Ameland op het vasteland, in Holwerd.

Er zal vanuit diverse plaatsen in het land busver­voer wor­den geor­ga­ni­seerd naar de vertrek­plaats van de boot naar Ameland, zodat ie­der­een op 27 januari op tijd bij de boot is. Concrete in­for­ma­tie daarover zal zo spoe­dig moge­lijk wor­den bekendgemaakt via de www.wjd.nl/wjdhome en via de social media kanalen van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023.

Aanmel­ding en kosten

  • Aanmel­ding is moge­lijk tot 16 januari 2023 en loopt via www.wjd.nl/wjdhome
  • Leef­tijd: jon­ge­ren van 15 tot en met 30 jaar
  • Kosten: € 85,- per persoon
  • Kijk voor meer in­for­ma­tie over de WJD in Lissabon ook op www.wjd.nl

In­for­ma­tie en contact

Voor ver­dere vragen over deelname aan WJD@Home en/of pers­vra­gen; neem contact op met Jochem Oor (lan­de­lijk project­lei­der Wereld­jon­ge­ren 2023): jochem@jongkatho­liek.nl, tel. 06 - 2341 0593.

foto: Ramon Mangold
WJD@Home Ameland 2022
WJD@Home Ameland 2022

Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke JongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose