Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerstmis

gepubliceerd: woensdag, 14 december 2022

KerstmisBisdom­blad SamenKerk heeft een over­zicht samen­ge­steld van bij­zon­dere ac­ti­vi­teiten rondom kerst­mis. In diverse kerken zijn bij­zon­dere kerst­stallen en series kerst­groepen te bewon­de­ren, er zijn kerst­groep-routes en na­tuur­lijk vele kerst­con­certen. Vier Kerst­mis!

Volgende plaats

Aalsmeer

De Raad van kerken Aalsmeer en Kudel­staart or­ga­ni­seert van 17-27 de­cem­ber een wan­de­ling voor het hele gezin langs tien scenes voor het kerst­ver­haal. Het start­punt is aan het Raadhuis­plein. De wan­de­ling is het beste tussen 16.00 en 20,00 uur te maken. Een goed opgela­den tele­foon is han­dig. Op www.kerst­feestaalsmeer.nl kun je de route vin­den en de tien verhalen be­luis­te­ren.

Volgende plaats

Alkmaar

Woens­dag 21 de­cem­ber om 20.00 uur een kerst­con­cert in de Sint Lau­ren­tius­kerk (Verdronkenoord 68) rond het kerst­lied In dulci Iubilo door Canticum Novum, Schola Matthiae en Lau­ren­tius Zangers.

Volgende plaats

Am­ster­dam

Tot en met 8 januari 2023 (m.u.v. 1 januari) is dage­lijks van 13.00 tot 17.00 uur een kerst­groepen­ten­toon­stel­ling met ruim 150 groepen uit de col­lec­tie van Bert Hilhorst te bewon­de­ren in de HH.-Mar­te­la­ren-van-Gorcum­kerk, ‘Hofkerk’ (Linneaushof 94, Am­ster­dam). Alle kerst­groepen zijn van voor­ma­lige Neder­landse ker­ke­lijke kunsta­teliers als Gebr. Van Paridon uit Am­ster­dam, maar ook van heden­daag­se ont­wer­pers en beel­dend kunste­naars.

Onze Lieve Vrouwe­kerk

Maan­dag 19 de­cem­ber om 20.00 uur een kerst­con­cert in de Onze Lieve Vrouwe­kerk (Keizers­gracht 220) rond het kerst­lied In dulci Iubilo door Canticum Novum, Schola Matthiae en Lau­ren­tius Zangers.

Begijnhof­ka­pel

Maan­dag 26 de­cem­ber om 15.00 uur Kindje wiegen in de Begijnhof­ka­pel met een levende kerst­stal voor het gehele gezin.

Volgende plaats

Beverwijk

Kerstmis

‘Er begint nieuw leven’ is het thema de grote (mis­schien wel grootste) kerst­stal in de H. Agatha­kerk (Bree­straat 93, Beverwijk) met voldoende plaats voor her­ders en wijzen, én bezoekers. Dage­lijks te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur.

Volgende plaats

Den Bosch

De grote kerst­stal in de Sint-Jan van Den Bosch (Toren­straat 18, Den Bosch) wil een deur zijn naar een geluk dat eeuwig duurt. T/m 5 februari te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. In het schouwspel is aan­dacht voor de bouw van de kerk in 1222, dit jaar 800 jaar gele­den. Het is nood­za­ke­lijk vóóraf te reserveren via de web­si­te (entree: t/m 12 jaar gratis, vanaf 13 jaar € 2,00).

Volgende plaats

Haar­lem

Bezoek de crypte van de Sint-Bavo­kathe­draal (Leidse­vaart 146, Haar­lem) in kerst­sfeer, waar zo’n 300 kerst­groepen te zien zijn, modelspoortreinen, die over zo’n tach­tig meter rails door Engelse ste­den en Hollandse dorpen rij­den, en tien­tal­len versierde en verlichte kerst­bo­men.

Concert Ka­the­drale Koor Sint Bavo

Kerst­con­cert door het Ka­the­drale Koor St. Bavo op zater­dag 17 de­cem­ber, aan­vang 17.30 uur. Muziek van o.a. Mendelssohn, Mozart, Britten en Hammerschmidt. Kaarten zijn online verkrijg­baar voor € 16,50 / t/m 12 jaar € 8,25

A Festival of Nine Lessons & Carols

In een volle­dig duistere ka­the­draal treedt de Bavo Cantorij met bran­dende kaarsen in pro­ces­sie de ka­the­draal binnen onder het zingen van ‘Once in a Royal David’s city’. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aan­kon­di­ging van Jezus' geboorte. Dit afgewisseld met Engelse kerst­lie­de­ren zoals ‘O come, all ye faithfull’. Een prach­tige en sfeer­volle voor­be­rei­ding op Kerst­mis die ook in onze Ka­the­draal sinds 1992 een traditie is. De toegang is vrij; er is een deur­col­lec­te na afloop. Deze vie­ring wordt ook recht­streeks uitgezon­den via RTV Noord Holland.

Kerst­vie­ringen

datum tijd vie­ring li­tur­gie cele­brant
zater­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur Kinderkerst­vie­ring Gebeds­vie­ring Kape­laan T. Warnaar
zater­dag 24 de­cem­ber 20.00 uur Kerst­nacht­mis Heilige Mis Mgr. J. Hendriks (*)
zater­dag 24 de­cem­ber 22.30 uur Kerst­nacht­mis Heilige Mis Mgr. J. Hendriks (*)
zon­dag 25 de­cem­ber 11.00 uur Hoog­feest van Kerst­mis Heilige Mis / TV Mis Mgr. J. Hendriks
maan­dag 26 de­cem­ber 10.00 uur Tweede Kerst­dag Heilige Mis Kape­laan T. Warnaar

* Let op: Voor de Kerst­nacht­mis om 20.00 en 22.30 uur in de St. Bavo ka­the­draal zijn toegangs­kaarten nodig, deze kunt u voor € 2,- ver­krij­gen op 11 en 18 de­cem­ber na de H. Mis van 10.00 uur.

Volgende plaats

Hilversum

Als gebruike­lijk zal de Vitus­kerk te Hilversum in de kerst­pe­rio­de weer wor­den open­ge­steld ter bezichti­ging en uiter­aard een bezoekje aan de tra­di­tio­nele kerst­stal. De open­stel­ling loopt van zater­dag 25 de­cem­ber tot en met zon­dag 1 januari 2023.

Volgende plaats

Hoofd­dorp

T/m 31 de­cem­ber (behalve 25 de­cem­ber) van 13.30 tot 17.00 uur exposeert mevrouw Timothy Bottema kerst­groepen uit haar col­lec­tie in het Funda­ment onder de H. Joannes de Doper­kerk (Kruis­weg 1071, Hoofd­dorp). Toegang is gratis; groepen graag vooraf mel­den per e-mail.

Kerstmusical Hemel op Stelten

Op 17 de­cem­ber stu­deert een grote groep kin­de­ren en jon­ge­ren de musical Hemel op Stelten in. We doen dit samen met KISI. Een prach­tige musical, die je helemaal in de kerststem­ming laat komen! Ie­der­een is van harte welkom te komen kijken.

Volgende plaats

Lutje­broek

Kerstmis

Ie­der­een is welkom op 25 de­cem­ber om 14.30 uur in de St.-Nicolaas­kerk (P.J. Jong­straat 45, Lutje­broek) voor Kindje wiegen m.m.v. kin­der­koor De Vrolijke Uilen.

Volgende plaats

Mon­nic­ken­dam

T/m 30 de­cem­ber dage­lijks van 11.00 tot 16.00 uur exposeert mevrouw Rita Bavel-Bakker Bottema tien­tal­len kerst­groepen in de katho­lie­ke kerk (Noord­ein­de 19, Mon­nic­ken­dam). U kunt ook een kerst­wan­de­ling maken door Mon­nic­ken­dam langs winkels en huizen. Wandel­rou­tes verkrijg­baar bij de VVV of bij museum Waterland (bij de Speeltoren), waar een levensgrote kerst­stal te bewon­de­ren is.

Volgende plaats

Nieuw-Vennep

Bezoek de kerst­stal in de kerk O.L.V. On­be­vlekt Ont­van­gen (St. Anthonius­straat 15, Nieuw-Vennep) tij­dens de ‘Open Inloop’ op zon­dag 25 de­cem­ber tussen 13.00 en 15.00 uur met kerst­lied­jes en kin­de­ren kunnen kerst­stukjes maken.

Volgende plaats

Oudorp (Alkmaar)

Bezoek de kerst­stal in de H.-Lau­ren­tius­kerk (Herenweg 79, Oudorp) op zon­dag 25 en maan­dag 26 de­cem­ber tussen 14.00 en 16.00 uur.

Volgende plaats

Schagen

Op zon­dag 8 januari om 14.00 uur in de H. Christoforus­kerk (Gedempte Gracht 64, Schagen) een speciale voor­stel­ling door jon­ge­ren en se­mi­na­risten met prach­tige kostuums en muziek van het kerst­ver­haal. Entree is gratis (collecte om de jon­ge­ren te laten deel­ne­men aan de WJD'23 in Lissabon).

Volgende plaats

Volen­dam

Bezoek t/m 8 januari 2023 de kerst­stal in de H.-Maria­kerk (Julianaweg 72, Volen­dam) alle dagen van 9.00-18.00 uur of die in de Sint-Vin­cen­tius­kerk (Kerkepad 1, Volen­dam) dage­lijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose