Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Global Friendship, Global Peace

Internationale vredesconferentie Sant’Egidio

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2022

Vanuit heel Europa, van Dene­mar­ken tot Portugal en van het Verenigd Ko­nink­rijk tot Oekraïne, kwamen dit week­ein­de meer dan 700 jon­ge­ren naar Am­ster­dam voor de jaar­lijkse inter­na­tio­nale vredes­con­fe­ren­tie Global Friendship, Global Peace van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Na de jaren van pandemie, waarin de jon­ge­ren elkaar alleen van scherm tot scherm zagen, was de vreugde onder de jon­ge­ren groot om elkaar weer live te ont­moe­ten en samen na te denken over de uit­dagingen waar de wereld na de pandemie en de oorlog in Oekraïne voor staat.

Mario Giro

Op de eerst dag heeft Mario Giro, voor­ma­lig Ita­li­aans viceminister van Bui­ten­landse Zaken, de jon­ge­ren uitleg gegeven over de reali­teit van de oorlog en de nood­zaak om aan vrede te blijven werken. Hij legde de link met Etty Hillesum, die in haar tijd zei: “Als er maar één goede Duitser zou zijn, is dat genoeg om niet alle Duitsers te haten.” De jon­ge­ren uit alle Europese lan­den waren geraakt en het was te merken dat ze hunkeren naar een hoop­vol per­spec­tief op de situatie in Europa en de wereld. Zíj zijn de nieuwe gene­ra­tie die out-of-the-box moet denken om tot nieuwe oplos­singen te komen.

Bezoek Anne Frankhuis

De volgende ochtend bezochten alle jon­ge­ren het Anne Frankhuis, dat nog nooit eer­der een hele ochtend vrijmaakte voor zo'n grote groep maar graag een uit­zon­de­ring maakte voor Europese jon­ge­ren die hun erva­ring mee­ne­men naar hun eigen ste­den en lan­den. De jon­ge­ren waren erg onder de indruk, ook van het bezoek aan het Holo­caust Namen­mo­nu­ment daarna.

Kop van Java

Op zater­dag­mid­dag kwamen de jon­ge­ren samen voor een vredesmani­fes­ta­tie op de Kop van Java. Daar klonk ook het verhaal van Katia Sorokopud, een 25-jarige verpleegster uit Kiev, die ver­telde hoe zij te mid­den van de ruïnes, waar een pries­ter in haar armen stierf, opnieuw heeft leren lachen met de kin­de­ren die de jon­ge­ren in Kiev ont­moe­ten in de School van Vrede. Ze riep de jon­ge­ren op: "Blijf werken voor de vrede. Zelfs het grootste kwaad, oorlog, kan overwonnen wor­den met een grotere liefde. Tijdens de bombarde­menten heb ik mijn pa­tiën­ten bijgestaan en ben samen met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio de armen blijven helpen, want oorlog treft altijd de zwaksten."

Teun Toebes

Ook op plekken waar geen oorlog is, werken de jon­ge­ren aan een cultuur van vrede door zich in te zetten voor mensen die een­zaam zijn en niet gezien wor­den. De jonge schrijver Teun Toebes, die al 2½ jaar in een ver­pleeg­huis samenwoont met demen­te­rende ouderen, hield een pleidooi voor men­se­lijk­heid en een mooi en zin­vol sa­men­le­ven met ouderen, ook de velen met dementie, wiens stem niet meer gehoord wordt.

Oorlogs­mo­nu­ment

De jon­ge­ren, die in ver­schil­lende lan­den hun hulp bie­den aan hen die de oorlog ontvlucht zijn, ant­woord­den op deze toe­spra­ken: “Vriend­schap met kin­de­ren in vluch­te­lingen­kampen en de vriend­schap met vluch­te­lingen, eenzame ouderen en kin­de­ren in onze ste­den leert ons dat we kunnen dromen van een wereld van vrede. Dat kunnen we doen, omdat we het willen doen. Vrede is moge­lijk en wij willen die opbouwen.” Daarna wer­den bloemen gelegd bij het oorlogs­mo­nu­ment.

De jon­ge­ren spraken deze dagen over thema’s als migratie, armoede en eco­lo­gie om uitdruk­king te geven aan de hoop op vrede van de jonge gene­ra­ties, om een cultuur van soli­da­ri­teit en in­te­gra­tie te ver­sprei­den.

Marco Impagliazzo

Op zon­dag werd de con­fe­ren­tie af­ge­slo­ten met een plenaire bij­een­komst met de voor­zit­ter van Sant’ Egidio, Marco Impagliazzo. Hij verwees naar Anne Frank en Etty Hillesum die hun idealen vasthiel­den. Ze hiel­den hoop in de oorlog, omdat ze zich deel voel­den van een ge­meen­schap en zorg­den voor anderen. Geloof de pessimisten niet. Als je alleen bent, raak je gevangen in jezelf, maar samen kunnen we de wereld ver­an­de­ren. Laten we een ge­meen­schap opbouwen van allen voor allen, waarin niemand is uit­ge­slo­ten. Laten we achter onze schermen vandaan komen en plekken opbouwen waar we elkaar echt ont­moe­ten, face to face.

Con­fe­ren­tie 2023

Vol span­ning wachtten de jon­ge­ren op de laatste aan­kon­di­ging: “We zien elkaar in 2023 opnieuw live in Padua en Venetië!”

(foto's: Sant’ Egidio)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose