Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ter Apel

Bisschoppen roepen op tot waardige hulp aan asielzoekers

gepubliceerd: vrijdag, 26 augustus 2022

Naar aan­lei­ding van de commotie rondom het aanmeld­cen­trum voor asiel­zoe­kers in Ter Apel, roept de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op tot een waar­dige wijze van hulp aan deze asiel­zoe­kers. Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samen­le­ving namens de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, pleit voor minimaal een (schoon) bed, bad en brood voor allen.

‘Mensen die op Neder­lands grond­ge­bied zijn, moeten vanuit chris­te­lijk per­spec­tief op een waar­dige manier wor­den geholpen, niet alleen door de instanties, ook gelo­vi­gen hebben hierin een taak.’ De bis­schop ver­wijst hierbij ook naar de brieven die de Neder­landse bis­schop­pen hebben ge­schre­ven over de opvang van vluch­te­lingen om dit thema onder de aan­dacht van de gelo­vi­gen te brengen.

‘Ze mogen een beroep op ons doen. Veel vluch­te­lingen komen uit een oorlogs­ge­bied, zijn ge­schei­den van hun familie, en dragen erva­ringen van geweld en verschrik­kingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luis­te­rend oor en onze aan­dacht en onze daad­wer­ke­lijke bereid­heid om hen bij te staan,’ zo bena­drukten de bis­schop­pen in een van deze brieven.

Nabuur­schap

Bis­schop De Korte stipt ook de boos­heid aan die er is in een dorp als Albergen, waar ook asiel­zoe­kers zou­den moeten wor­den op­ge­van­gen. ‘Wat je daar ziet is de boos­heid van de plaat­se­lijke poli­tiek omdat ze aan de kant wor­den geschoven en om het grote aantal mensen dat in het dorp moet wor­den op­ge­van­gen. Ik ken die regio, het nabuur­schap zit er heel sterk in, het zorgen voor elkaar. De schrik om het rela­tief grote aantal mensen dat ze in zo’n rela­tief klein dorp moeten opvangen, kan ik wel begrijpen. Maar laten we niet vergeten dat in dit soort dorpen ook populisten wonen die vervelende dingen roepen. Tege­lijk heb ik op de radio ook mensen gehoord, die heel nuchter rea­geer­den. Zo van: we gaan dat oplossen.’

De bis­schop onder­streept dat een land dat zo rijk is als Neder­land, in staat zou moeten zijn om echte vluch­te­lingen op te nemen en om dat goed te or­ga­ni­se­ren. ‘Daarin staan we achter paus Fran­cis­cus die on­ver­moei­baar voor de vluch­te­lingen op komt en altijd pleit voor mens­waar­dige opvang. Hij zegt: we zijn één mensen­fa­mi­lie.’

Ter Apel

Mgr. Van den Hout, bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, is bezorgd over de situatie zoals die zich nu voordoet in zijn bisdom. Hij vindt de situatie beschamend en verne­de­rend. De bis­schop bezocht dit voor­jaar met de werk­groep Vluch­te­lingen van de Raad van kerken diverse plekken in Griekenland. Zoiets als nu in Ter Apel heeft hij daar zelfs niet gezien. ‘Wat me van Griekenland vooral is bij­ge­ble­ven is de praktijk van de rege­ring om op illegale wijze vluch­te­lingen buiten de grenzen te hou­den en terug te sturen. Dit is niet veel in het nieuws maar er zijn wel signalen dat het gebeurt. Europese rechten van vluch­te­lingen wor­den niet ge­res­pec­teerd.’

‘Het kan niet zo zijn dat dit soort situaties van te veel mensen, te weinig bed­den, sanitair en voedsel nu ook hier in Neder­land ont­staat. Laten we er als over­heid, maar ook als Neder­lan­ders met elkaar alles aan doen om dat te stoppen en ver­der te voor­ko­men en aller­eerst de groep vluch­te­lingen in Ter Apel mens­waar­dig opvangen.’

 

(over­ge­no­men van rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose