Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

450 Jaar Martelaren van Gorcum herdacht

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022
foto's: Ramon Mangold
450 Jaar Martelaren van Gorcum
V.l.n.r.: custos Glas; Mgr. Mutsaerts, Mgr. Van Steekelen­burg OFM, vica­ris Verbeek, pater provinciaal Van Adrichem OFM, vica­ris Egging, Mgr. Van den Hout, Mgr. Hoogen­boom, Kar­di­naal Eijk, Mgr. Van den Hende, Mgr. Hendriks, Mgr. Van Luyn SDB, Mgr. Liesen, Mgr. Dellagio­vanna en Abt Hendrickx O.Praem

De bede­vaart­kerk in Brielle beleefde op zater­dag 9 juli een his­to­rische dag. Het was precies 450 jaar gele­den dat op 9 juli 1572 op deze plek de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven wer­den gebracht. En voor het eerst sinds 2019 kon de Nationale Bede­vaart weer met veel mensen wor­den gevierd. Zouden veel pelgrims de tocht naar Brielle gaan maken?

Uit­no­di­gingen

“Je weet het maar nooit als je een uit­no­di­ging uit doet gaan”, zei bis­schop Van den Hende daarover in zijn homilie. De bis­schop verwees naar gelijkenissen die Jezus ver­telt over uit­no­di­gingen waarop mensen niet rea­geren (Lucas 14, 15-24; Matteüs 22, 2-10). “Het is fijn dat u met zovelen bent”, bena­drukte daarom de bis­schop. In groten getale gaven mensen gehoor aan de uit­no­di­ging om op 9 juli naar Brielle te komen. En zo hoor­den 900 pelgrims hoe custos Glas van het bede­vaarts­oord bij aan­vang van de vie­ring een groet en zegen van paus Fran­cis­cus voor hen voorlas. De bood­schap, onder­te­kend door de staats­secre­taris van de Heilige Stoel kar­di­naal Parolin, werd toe­ge­stuurd aan bis­schop Van den Hende via de nuntiatuur door Mgr. Dellagio­vanna.

Paus­bood­schap

De paus hoopt dat door de voor­spraak van de heilige Mar­te­la­ren van Gorcum “de Kerk in uw land ge­sterkt zal wor­den door de Heilige Geest om vol vreugde te blijven getuigen van de schoon­heid van ons katho­liek geloof, om de een­heid tussen de chris­te­nen te bevor­de­ren en om de barm­har­tige liefde van Jezus uit de brei­den tot de armsten van onze broe­ders en zusters”, aldus de groet. Aan alle deel­ne­mers verleende de Heilige Vader “zijn zegen als een bevesti­ging van vreugde en vrede in Christus de Heer.” De Mar­te­la­ren van Gorcum stierven van­wege hun geloof in de eucha­ris­tie en hun trouw aan de paus. Dat de hui­dige paus zijn zegen gaf aan alle deel­ne­mers aan de Nationale Bede­vaart was daar­mee een in­druk­wek­kend moment.

In­druk­wek­kend aantal bis­schop­pen

Kar­di­naal Eijk en bis­schop­pen uit ver­schil­lende bis­dom­men con­ce­le­breer­den. Onder de con­cele­branten waren ook reli­gi­euzen en de ver­te­gen­woor­diger van de nuntiatuur. Pelgrims kwamen met eigen ver­voer en er reden ook in totaal negen bussen naar Brielle. “Ik ben blij dat u vandaag hier bent”, aldus bis­schop Van den Hende, “dat u gehoor heeft gegeven aan de uit­no­di­ging en niet andere priori­teiten heeft gesteld vandaag. Ik bid en hoop met u, dat we altijd de Heer voorrang geven in ons leven, dat we altijd zijn liefde opnieuw ont­van­gen en daar­van getuigen.”

Gebeds­in­ten­ties

Aan het eind van de vie­ring nodigde custos Glas de bede­vaart­gan­gers uit om een gebeds­in­ten­tie te schrijven op een speciale bloemen­kaart die was uitge­deeld. Naast elkaar vormen de kaarten een patroon met passie­bloemen die met elkaar verbon­den zijn. Het is een uitdruk­king van de ver­bon­den­heid van gelo­vi­gen in de ge­meen­schap van de Kerk. In de bede­vaart­kerk zelf is dit zicht­baar in negen­tien passie­bloemen die bij het hoogaltaar in een kunst­werk via sier­lijke ranken met elkaar verbon­den zijn. Elke passie­bloem staat voor één marte­laar.

Middag

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er ruim gelegen­heid voor on­der­lin­ge ont­moe­ting rondom de kerk tij­dens de lunch. Daarvoor was cate­ring aanwe­zig en pelgrims namen zelf broodjes mee. In de mid­dag werd de Rozen­krans gebe­den en de Kruis­weg op het mar­tel­veld. Daarna werd de Nationale Bede­vaart 2022 af­ge­slo­ten met een plech­tige Vespers in de bede­vaart­kerk met aan­slui­tend een Sacra­ments­pro­ces­sie en pelgrims­ze­gen op het mar­tel­veld.

 

(bron: Bisdomrotter­dam.nl; foto's: Ramon Mangold)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose