Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Call voor buitententoonstelling

In het begin: een ode aan de natuur

gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022

Het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo or­ga­ni­seert van 25 maart tot en met 25 sep­tem­ber 2023 de buiten­ten­toon­stel­ling met medi­ta­tieve wandel­rou­te: In het begin: een ode aan de natuur (voorlopige titel).

Deze buiten­ten­toon­stel­ling met medi­ta­tieve wandel­rou­te is onder­deel van het publieks­pro­gramma Natuur & Geloof. Het thema van de ten­toon­stel­ling is de heden­daag­se relatie tussen mens en natuur. 

Met de Open Call dagen we kunste­naars en ont­wer­pers uit om aan de hand van één van de schep­pings­da­gen het thema (heden­daag­se relatie tussen mens en natuur) te ver­beel­den. Vanaf 1 juli tot en met 26 au­gus­tus 2022 kunnen ontwerpen wor­den ingezon­den.

Verbeel­ding, verbin­ding, ver­won­dering 

In een tijd waarin de natuur onder druk staat, is de verbin­ding tussen mens en natuur rele­vanter dan ooit. Het Hei­lig­dom wil met de ten­toon­stel­ling de verbin­ding tussen mens en natuur zicht­baar maken, de verbin­ding met de na­tuur­lijke omge­ving en mede­mens sti­mu­leren en de ver­won­dering over natuur prikkelen.

Kijk­dag zater­dag 16 juli

Om geïn­te­res­seer­den voor de Open Call zo goed moge­lijk te in­for­meren en te in­spi­re­ren wordt er zater­dag 16 juli 2022 van 10.00 tot 12.30 uur een kijk­dag op het hei­lig­dom geor­ga­ni­seerd. Op deze dag krijgen geïn­te­res­seer­den de moge­lijk­heid om kennis te maken met het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood en vragen te stellen over het thema aan het pas­to­rale team.

Aanmel­den is gewenst per e-mail

Beoor­de­lings­com­mis­sie

Alle inzen­dingen wor­den be­oor­deeld door een speciaal voor dit project samen­ge­stelde beoor­de­lings­com­mis­sie. Deze beoor­de­lings­com­mis­sie bestaat uit:

  • Jeroen de Wit, rector Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
  • Nanine van Smooren­burg, pro­gram­mamana­ger Onze Lieve Vrouw ter Nood 
  • Anne Beeksma, erf­goedspecialist
  • Dick Riesmeijer, foto­graaf 
  • Hanneke Maassen, meester in de bloemsier­kunst

Uitwer­king

De kunste­naars/ont­wer­pers van de zeven geselec­teerde ontwerpen wor­den gevraagd om het ontwerp uit te werken tot een kunst­werk voor de buiten­ten­toon­stel­ling. Daarvoor wordt een honorarium en productiebudget be­schik­baar gesteld.

 

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose