Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tour met het Wereldjongerendagenkruis

Van 14 oktober t/m 6 november

gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022

Van 14 ok­to­ber tot 6 no­vem­ber 2022 zal het Wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis een tour maken door Neder­land. Het vier meter hoge kruis is een herken­baar onder­deel van een lan­de­lijke pelgrims­tocht door de bis­dom­men op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die begin au­gus­tus 2023 in Lissabon plaats­vin­den. De pelgrims­tocht van het kruis nodigt uit om de bood­schap van vrede, ver­zoe­ning en verlos­sing door te geven.

Vlak voor de eerste editie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een houten kruis aan de jon­ge­ren om ge­za­men­lijk in geloof op te trekken naar de WJD. Sindsdien heeft het kruis een speciale plaats bij elke editie van de WJD en in de aanloop ernaartoe. Het Neder­landse WJD-kruis start bij het ori­gi­nele WJD-kruis in Rome en wordt van­daar uitgezon­den naar Neder­land door de inter­na­tio­nale WJD-organi­sa­tie. Tijdens de tournee zal een wisselend team van jon­ge­ren met het kruis meetrekken om de locaties te onder­steunen en te helpen bij de li­tur­gie, muziek en de gast­vrij­heid. Eind 2003 was het WJD-kruis voor het laatst in Neder­land.

Boek het WJD-kruis in jouw geloofs­ge­meen­schap

Wie het WJD-kruis in de geloofs­ge­meen­schap wil verwel­ko­men, kan contact opnemen met de lan­de­lijke project­groep die het transport van het kruis, de over­nach­tingen voor jon­ge­ren en de contacten in de bis­dom­men coördineert. Pa­ro­chies, gast­ge­zinnen en kloosters die tij­dens de pelgrims­tocht groepen jon­ge­ren kunnen ont­van­gen, wor­den uit­ge­no­digd om hun accommodaties be­schik­baar te stellen. Via deze lan­dings­pa­gina op Jongkatho­liek.nl kan een web­for­mu­lier wor­den ingevuld waar kan wor­den aange­ge­ven hoe mensen en organi­sa­ties kunnen bijdragen aan de tournee van het WJD-kruis.

#wjd­kruis

De pelgrims­tocht van het kruis kan ook online gevolgd wor­den via de web­si­te en de social mediakanalen van Jongkatho­liek. Op de web­si­te van Jongkatho­liek is een speciale lan­dings­pa­gina ingericht waar nieuws, inter­views en in­for­ma­tie wordt verzameld. Via wjd­kruis.nl komt men daar recht­streeks terecht. Op social media kan de hashtag #wjd­kruis wor­den gebruikt om foto’s en vlogs te delen. Tijdens de dagen van de rondgang is Jongkatho­liek actief op Instagram, Facebook en Twitter.

In zes etappes door alle bis­dom­men

De pelgrims­tocht verloopt in zes etappes door Neder­land. Op 14 ok­to­ber start de tournee in het aarts­bis­dom Utrecht. In de opvolgende dagen reist het naar bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, waar het tot 16 ok­to­ber zal blijven. Daarna is het WJD-kruis in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Van 22 tot 26 ok­to­ber verblijft het kruis in de bis­dom­men Rotter­dam en Breda. Het opvolgende bisdom is ’s-Hertogen­bosch, van 26 tot 29 ok­to­ber, gevolgd door bisdom Roermond in de dagen daarna.

Vanaf 3 no­vem­ber is het WJD-kruis weer in het aarts­bis­dom. Daar vindt op 6 no­vem­ber, aan de voor­avond van het feest van Sint Wil­li­brord, een af­slui­ten­de vie­ring plaats. De etappes kunnen op ver­schil­lende manieren wor­den afgelegd: gedeelten wan­de­lend, fietsend, eventueel per trein of boot, of met het bestelbusje van de project­groep.

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te:Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose