Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag voor grootouders en ouderen

Zondag 24 juli

gepubliceerd: zaterdag, 23 juli 2022

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goed­heid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de tweede Wereld­dag voor groot­ou­ders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zon­dag van juli.

Deze dag werd in 2021 door paus Fran­cis­cus inge­steld om de waarde en bete­ke­nis van de ouderdom onder de aan­dacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het begin van zijn paus­schap met regelmaat op terug­komt. Sinds februari staat hij er weke­lijks in de woens­dag­ca­te­che­se bij stil.

De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensenge­schie­de­nis (ver­hou­dingsge­wijs - red) nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de we­reld­wijd steeds hogere levensver­wach­ting neemt de vergrij­zing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ wor­den ervaren, en ouderen zich­zelf ook zo kunnen gaan zien.

Het instru­ment van ouderen

Paus Fran­cis­cus: ‘Beminde groot­ou­ders en ouderen, wij zijn in deze wereld ge­roe­pen om bewerkers van de revolutie van de teder­heid te zijn. Laten wij dat doen door steeds meer en steeds beter het kost­baarste instru­ment te leren gebruiken dat wij hebben en dat het best past bij onze leef­tijd: het gebed. “Laat ons dichters van het gebed wor­den: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze eigen woor­den te zoeken, laten wij de gebe­den die het Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken”. Ons ver­trouw­vol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, be­ge­lei­den, en kan ertoe bijdragen de harten te ver­an­de­ren.’

Aandacht in pa­ro­chies

‘Zo vormt de Wereld­dag van de groot­ou­ders en de ouderen een gelegen­heid om nog eens met vreugde te zeggen dat de Kerk feest wil vieren samen met hen die de Heer - zoals de Bijbel zegt - “der dagen zat heeft gemaakt”. Laten wij dit samen vieren! Ik nodig u uit om deze dag in uw pa­ro­chies en ge­meen­schappen bekend te maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich een­zaam voelt. Een bezoeker ver­wach­ten, kan het per­spec­tief van de dagen ver­an­de­ren als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ont­moe­ting kan een nieuwe vriend­schap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barm­har­tig­heid van onze tijd!’

Downloads en meer info

 

(bron: rkkerk.nl)

foto: Andrea Piacquadio
Werelddag voor grootouders en ouderenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose