Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opzoek naar de Waarheid - Thomas van Aquino

Vanaf 11 augustus op Kathedraal TV

gepubliceerd: woensdag, 11 augustus 2021

In de serie ‘Opzoek naar de Waar­heid’  van twaalf afleve­ringen bespreken broe­der Ignatius Maria, moraaltheoloog Anton ten Klooster, docent Richard Prins en Daan van Schalk­wijk in totaal twaalf artikelen uit de Summa Theologiae. Per video bespreken ze één artikel.

Vanaf 11 au­gus­tus zal er op Ka­the­draal TV om de drie dagen een nieuwe afleve­ring uit de serie te zien zijn. Van elke afleve­ring is er een korte intro­duc­tie te bekijken waarna men ook door kan klikken om de gehele afleve­ring te bekijken.

Trailer van de serie

Thomas van Aquino

Summa TheologiaeThomas van Aquino was een Ita­li­aanse filo­soof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt. Hij leefde van ± 1225 tot 7 maart 1274 en is de meest invloedrijke syste­ma­tisch theoloog op wijs­gerig gebied uit de mid­del­eeuwen. Zijn werken zijn tot op de dag vandaag erg be­lang­rijk in de Katho­lie­ke kerk. In 1567 benoemde paus Pius V hem tot kerk­le­raar. Eerder al, op 18 juli 1323, is Thomas heilig verklaard door paus Johannes XXII.

Over de Summa Theologiae

Thomas zijn bekendste werk is de Summa Theologiae. Daarin beschrijft hij ges­truc­tu­reerd de leer van de Katho­lie­ke kerk middels leer­stel­lingen gebaseerd op beden­kingen en tegenwer­pingen. Eerst onder­zoekt hij alles gron­dig, weerlegt die zo nodig en en komt daarna tot een con­clu­sie die hij samenvat in één of meer­dere leer­stel­lingen. De leer­stel­lingen, met beden­kingen en tegenwer­pingen zijn uit­ge­werkt in één artikel. De Summa Theologiae bestaat uit drie delen, met in totaal 614 kwesties, die zijn onderver­deeld in 3.125 artikelen.

Zelf de Summa Theologiae lezen?

Online is de Summa Theologiae (voor het grootste deel) in het Neder­lands te lezen:

Programme­ring

De twaalf artikelen die wor­den be­spro­ken in deze serie zijn:

Broeder Ignatius Maria

Uit het eerste deel door broe­der Ignatius Maria:

Kwestie 1 Artikel 2 Is theo­lo­gie een weten­schap? (intro)
Kwestie 2 Artikel 2 Kun je God bewijzen? (intro)
Kwestie 45 Artikel 2 Kan God iets scheppen? (intro)
Anton ten Klooster

Uit het tweede deel - deel 1 door Anton ten Klooster:

Kwestie 3 Artikel 8 Vindt de mens zijn geluk / bestem­ming in God? (intro)
Kwestie 21 Artikel 1 Wat is zonde? (intro)
Kwestie 68 Artikel 2 Waarom de hulp van God nood­za­ke­lijk is? (intro)
Richard Prins

Uit het tweede deel - deel 2 door Richard Prins:

Kwestie 2 Artikel 5 Is het nodig om expliciet in iets te geloven? (intro)
Kwestie 2 Artikel 7 Moet je expliciet in de menswor­ding van Jezus geloven? (intro)
Kwestie 6 Artikel 1 Wat is de oor­zaak van het geloof? (intro)
Daan van Schalkwijk

Uit het derde deel door Daan van Schalk­wijk:

Kwestie 26 Artikel 1 Is Christus bemidde­laar tussen God en de mensen? (intro)
Kwestie 4 Artikel 2 Is Jezus mens gewor­den? (intro)
Kwestie 61 Artikel 1 Waarom zijn de sacra­menten nood­za­ke­lijk voor de red­ding? (intro)

Links

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose