Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online video in de parochie

Vijf principes uitgelegd door Katholiekleven.nl

gepubliceerd: dinsdag, 20 juli 2021
De mogelijkheden om eenvoudig professionele video's te maken zijn groot.
De mogelijkheden om eenvoudig professionele video's te maken zijn groot.

In mei en juli hield katho­liek­le­ven.nl online pre­sen­ta­ties in diverse bis­dom­men om uit te wisselen over hoe je als pa­ro­chie video in kunt zetten binnen je com­mu­ni­ca­tiemix. In de bij­een­komsten kwamen de volgende vijf principes ter sprake.

“Sinds corona hebben meer pa­ro­chies erva­ring met online video door de live­streams. We willen vanuit katho­liek­le­ven.nl helpen bij het zetten van de volgende stap door onze erva­ringen te delen”, ver­telt Daphne van Roosendaal, coördinator van katho­liek­le­ven.nl.

 

1. Sociale com­mu­ni­ca­tie

Het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) sprak al over de inzet van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len door de Kerk. Het do­cu­ment ‘Inter mirifica’ (1963) werd later gevolgd door ‘Communio et progressio’ (1971). Daarin wor­den gelo­vi­gen aangespoord om de sociale com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de grootste ijver en doel­ma­tig in te zetten. Van Roosendaal: “Inte­res­sant is dat de Kerk al decennia spreekt over ‘sociale’ com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, omdat com­mu­ni­ca­tie relaties tussen mensen moet opbouwen en moet bijdragen aan ge­meen­schap en ont­wik­ke­ling van de samen­le­ving. Onze hui­dige ‘sociale media’ zijn dus alleen ‘sociaal’ als ze dat doen.”

2. In­for­meren en in­spi­re­ren

Ook de jaar­lijkse Wereld­com­muni­ca­tie­dag is een ver­volg op het Tweede Vati­caans Concilie. Elk jaar schrijft de paus hier­voor een bood­schap. In 2019 ging deze bood­schap over het in­ter­net als net­werk van mensen. Van Roosendaal: “We hebben op de bij­een­komsten stil­ge­staan bij een frag­ment hieruit, waarin paus Fran­cis­cus zegt dat het in­ter­net een rijkdom is als een kerk­ge­meen­schap daar­mee het eigen leven coördineert, om ver­vol­gens de eucha­ris­tie samen te vieren. En dat het een rijkdom is ‘als het verhalen van schoon­heid en lij­den dich­ter­bij brengt, als het helpt om samen te bid­den en samen het goede te zoeken’. Het eerste hebben we samen­ge­vat als ‘in­for­meren’, alles wat gaat over het reilen en zeilen in de Kerk. Het tweede hebben we samen­ge­vat als ‘in­spi­re­ren’. In pa­ro­chie­bla­den en op pa­ro­chie­web­sites zie je beide aspecten terug­ko­men. Daarbij kun je ook video inzetten.”

3. Toegevoegde waarde en een rele­vante bood­schap

“Aan de hand van katho­liek­le­ven.nl hebben we ge­spro­ken over doel­groepen in de pa­ro­chie en je toe­ge­voegde waarde of je rele­vante bood­schap”, ver­volgt Van Roosendaal. “De auteurs van ‘Rebuilt’, een boek voor missio­naire pa­ro­chies, hebben het bij­voor­beeld over ‘de ver­an­de­rende kracht’ van de Kerk. Dat is een rele­vante bood­schap voor mensen die naar de kerk komen en ook voor anderen. Bij katho­liek­le­ven.nl is gekozen voor geloof, hoop en liefde. Ook dat is herken­baar voor mensen die naar de kerk gaan en anderen. We hebben de deel­ne­mers de vraag gesteld of ze in de pa­ro­chie ook zo’n vertrek­punt hebben voor de com­mu­ni­ca­tie met ver­schil­lende groepen mensen.”

“Dat bleek een vraag die tot nadenken stemde”, aldus Van Roosendaal. “Maar je kunt bij­voor­beeld kijken naar de bete­ke­nis van de patroon­hei­lige van je pa­ro­chie. Een van de deel­ne­mers kwam uit een Titus Brandsma­paro­chie. Dat is heel concreet. Een andere deel­ne­mer kwam uit een pa­ro­chie Heilige Drie-Eenheid. Ook als het min­der voor de hand lijkt te liggen, is er altijd een rele­vante bood­schap voor je doel­groepen vanuit de be­lang­rijke waar­den waar je pa­ro­chie vanuit het geloof voor staat.”

4. Video binnen de com­mu­ni­ca­tiemix

Pa­ro­chies kunnen online video breed inzetten. Een video kan op de web­si­te wor­den geplaatst en in een digitale nieuws­brief wor­den opgeno­men. En een video kan ook een plekje krijgen in het pa­ro­chie­blad. Dat kan via een QR-code die op in­ter­net (gratis) kan wor­den aangemaakt. Lezers van het pa­ro­chie­blad kunnen de code scannen met hun smart­phone en de video zo bekijken.

5. Organi­sa­tie van de com­mu­ni­ca­tie

“Onder de noemer ‘organi­sa­tie van de com­mu­ni­ca­tie’ hebben we ge­spro­ken over het vormen van een videoredactie, zoals ook pa­ro­chie­bla­den en pa­ro­chie­web­sites een redactie hebben. Dan kun je ook zorgen voor on­der­lin­ge afstem­ming tussen deze redacties, zodat je elkaar op ideeën kunt brengen.”

Katho­liek­le­ven.nl

De bij­een­komsten wer­den gehou­den in samen­wer­king met de bis­dom­men. Ze von­den online plaats met deel­ne­mers uit de Bis­dom­men Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam en ’s-Hertogen­bosch.




Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose