Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebed voor Mgr. Smeets

gepubliceerd: vrijdag, 2 juli 2021
foto: John Peters
Gebed voor Mgr. Smeets

De leden van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hebben met schrik vernomen dat hun collega Harrie Smeets, de bis­schop van Roermond, zeer erns­tig ziek is. Uit onder­zoek in het zie­ken­huis is gebleken dat mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet wor­den.

Mgr. Hendriks: “Ik ben geschrokken van het bericht dat mgr. Harrie Smeets een hersentumor heeft die acuut behandeld moet wor­den en waarbij niet op volle­dige gene­zing gerekend moet wor­den. De afgelopen tijd hebben we al bij­zon­der voor hem gebe­den en die gebe­den en mis­in­ten­ties zullen we intensiveren. Ik waar­deer mgr. Smeets als een goede en harte­lijke broe­der in het bis­schops­ambt en voel mij met hem verbon­den. Van harte hoop ik op en bid ik voor een goede uit­komst.”

Logo Bisdom Roermond

Pers­be­richt Bisdom Roermond

Bis­schop Smeets zeer erns­tig ziek

Helaas moeten wij u in­for­meren dat het niet goed gaat met de ge­zond­heids­si­tua­tie van onze bis­schop Mgr. Harrie Smeets. De bis­schop is inmiddels weer opgeno­men in het Lau­ren­tius­zie­ken­huis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onder­zoek nodig maakten, zoals reeds aan­ge­kon­digd bij zijn ont­slag uit het zie­ken­huis op vrij­dag 11 juni.

Dit onder­zoek heeft inmiddels plaats­ge­von­den in het acade­mische zie­ken­huis Maas­tricht UMC+. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet wor­den en waarbij niet op volle­dige gene­zing gerekend moet wor­den. De bis­schop zal de ko­men­de maan­den zijn intrek nemen in een logeer­ka­mer in een ver­pleeg­huis in Roermond of omge­ving om daar ver­der behandeld te wor­den.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voor­af­gaand aan het onder­zoek in Maas­tricht het sacra­ment der zieken ont­van­gen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De bis­schop laat vanaf zijn ziek­bed weten zeer dank­baar te zijn voor de vele beter­schapswensen die hij heeft ont­van­gen. Ook is hij bui­ten­ge­woon dank­baar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De bis­schop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate moge­lijk is bezoek te ont­van­gen of zelf op berichten te rea­geren. De bis­schop spreekt zijn grote waar­de­ring uit voor de artsen en verpleeg­kun­digen die hem in de zieken­hui­zen van Roermond en Maas­tricht behan­de­len.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn bis­schop­pe­lijk taken niet kunnen uit­oefe­nen. Zoals op 11 juni al is aan­ge­kon­digd, wordt het bestuur van het bisdom tij­de­lijk waar­ge­no­men door vica­ris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij onder­steund wordt door de overige leden van de bis­dom­staf.

Wij vragen u allen te bid­den voor een spoe­dig herstel van onze bis­schop.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose