Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Wereldcommunicatiedag

Zondag 16 mei

gepubliceerd: vrijdag, 7 mei 2021

Pausboodschap WereldcommunicatiedagIn zijn bood­schap voor voor de 55e Wereld­com­muni­ca­tie­dag op zon­dag 16 mei spreekt paus Fran­cis­cus over com­mu­ni­ce­ren door ont­moe­ting, door daar heen te gaan waar de ander is. De paus neemt hier­voor de uit­no­di­ging ‘kom dan kijken’ als uitgangs­punt.

Met deze uit­no­di­ging sprak Jezus zijn leer­lin­gen bij de eerste ont­moe­ting aan. De paus ziet deze uit­no­di­ging als een methode voor authen­tieke men­se­lijke com­mu­ni­ca­tie. Het uitgangs­punt is dan niet een ge­mak­ke­lijk en aan­ma­tigend “dat weten we al”, maar een in bewe­ging komen en gaan kijken, bij mensen zijn, naar hen luis­te­ren, indrukken verzamelen en daardoor verrast wor­den.

Methode voor de media

Deze methode voor com­mu­ni­ca­tie is ook toepas­baar voor de media, vindt paus Fran­cis­cus. Hij schrijft dat oplettende stemmen een risico van ver­vlak­king sig­na­le­ren in kranten die van elkaar kopiëren, of nieuwsuitzen­dingen op tele­vi­sie of radio en web­si­tes waar geen plaats meer is voor onder­zoek en reportages.

‘De crisis in de uit­ge­ve­rijbranche dreigt te lei­den tot in­for­ma­tie die wordt geconstrueerd op de redacties, achter de com­puter, de terminals van pers­bu­reaus, op sociale net­werken zon­der dat de redactie ooit de straat op gaat, zon­der nog “de zolen van de schoenen te verslijten”, zon­der mensen te ont­moe­ten om de echte verhalen te zoeken of bepaalde situaties met eigen ogen te controleren’, zegt de paus.

Com­mu­ni­ce­ren met ogen, stem en gebaren

De Heilige Vader bena­drukt dat bij com­mu­ni­ca­tie niets de per­soon­lijke ont­moe­ting kan ver­vangen: ‘Men communi­ceert immers niet alleen met woor­den, maar ook met de ogen, de toon van de stem, met gebaren. De sterke aantrek­kings­kracht van Jezus op wie Hem ontmoette, hing van de waar­heid van zijn predi­king af, maar de doeltreffend­heid van wat Hij zei, was onlosmake­lijk verbon­den met zijn blik, zijn hou­ding en zelfs zijn stil­zwij­gen.’

Zo hoor­den de leer­lin­gen niet alleen Jezus’ woor­den, maar ze zagen Hem spreken. In Hem - de vleesgewor­den Logos - is het Woord immers een Gezicht gewor­den, de onzicht­ba­re God heeft zich laten zien, voelen en aanraken, zoals Johannes zelf schrijft (vgl. 1 Joh. 1,1-3). Het woord is alleen doeltreffend, als men het ‘ziet’, als het je betrekt bij een erva­ring, in een dialoog. Daarom was en is het “kom kijken” essentieel’, aldus paus Fran­cis­cus.

Download

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose