Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijding aan Maria

Oesdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo en online

gepubliceerd: woensdag, 28 april 2021
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Onze Lieve Vrouw ter Nood

De blauwe zusters van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo or­ga­ni­se­ren op de dins­dag­avond van 4 mei t/m 8 juni 2021 een serie avon­den over de toe­wij­ding aan Maria volgens Grignion de Montfort. Op zater­dag 12 juni 2021 bestaat de moge­lijk­heid de toe­wij­ding te doen tij­dens een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring.

Vanaf don­der­dag 13 mei start de dage­lijkse in­di­vi­duele voor­be­rei­ding middels een inlei­ding die per WhatsApp wordt toe­ge­stuurd. De zusters doen de voor­be­rei­ding in 30 dagen in plaats van 33 zoals in het boek staat. Middels 30 dage­lijkse inlei­dingen en de zes weke­lijkse bij­een­komsten wor­den deel­ne­mers voor­be­reid op de toe­wij­ding tij­dens een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag 12 juni.

De Ware Gods­vrucht

Het boek ‘De ware gods­vrucht’ van de Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort is een prach­tig hand­boek voor het leren groeien om dichter bij Jezus te komen door zijn moe­der, Maria. De Montfort beschrijf hoe wij eerst de onno­dige zaken van het wereldlijke leven kunnen loslaten zodat wij ons gees­te­lijk opnieuw kunnen opbouwen met een sterke inner­lijke liefde. Het doel van de toe­wij­ding is om ons­zelf van de geest van de wereld te verlossen en volle­dig in harmonie te komen met het leven van Jezus en zijn moe­der Maria.

Het is aan te raden om het boek erbij te gebruiken, maar het is niet nood­za­ke­lijk. De zusters hebben een boek van hun con­gre­ga­tie gebruikt die erg op het boek van Montfort lijkt. De deel­ne­mers krijgen per dag via WhatsApp die teksten toe­ge­stuurd.

Serie van zes avon­den

Er wor­den zes dins­dag­avon­den geor­ga­ni­seerd in het Oesdom op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, maar deze kunnen ook online wor­den gevolgd. De bij­een­komsten duren van 19.30 tot 21.00 uur.

Dins­dag 4 mei 2021 - Intro­duc­tie

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Inlei­ding (blz. 1-60)
  • Wat is een toe­wij­ding
  • Wie was Montfort
  • Hoe zien de 30 dagen en de gebe­den eruit
  • Wat gaan we bereiken
 • Pre­sen­ta­tie (Pater Wijers): De 5 waar­he­den (blz. 61-90)

Dins­dag 11 mei 2021

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Criteria om de ware Gods­vrucht te on­der­schei­den (blz. 91-110)
 • Pre­sen­ta­tie Michelle: De volmaakte hernieu­wing van de doop­be­lof­ten (blz. 120-132)

Dins­dag 18 mei 2021

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima/ IVE pries­ter : De acht motieven (blz. 134-174)

Dins­dag 25 mei 2021

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Bijbelse figuren en de vijf liefde­diensten (blz. 184-212)
 • Pre­sen­ta­tie Michelle: De won­der­lijke effecten (blz. 213-225)

Dins­dag 1 juni 2021

 • Pre­sen­ta­tie Elize: De uiter­lijke en inner­lijke praktijken (blz. 226-265)
 • Pre­sen­ta­tie Gerald: De devotie in de praktijk (blz. 266-273)

Dins­dag 8 juni 2021

 • Pre­sen­ta­tie: Het on­be­vlekt hart van Maria

Toewij­ding

De dag van het on­be­vlekt hart van Maria, zater­dag 12 juni, zullen wij de toe­wij­ding doen aan de H. Maagd Maria volgens het boek ‘De ware gods­vrucht’. De details over de H. Mis hangen af van het aantal mensen dat zich wil toewij­den.

Info en aanmel­den

Geïn­te­res­seer­den kunnen meer in­for­ma­tie ver­krij­gen en zich aanmel­den bij zuster Castissima:

Flyer Toewijding aan Maria
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose