Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sycamore - Het katholieke geloof uitgelegd

Donderdag 15 april - 16.00 uur - Q&A over Sycamore

gepubliceerd: woensdag, 14 april 2021

Hoe leg je het katho­lie­ke geloof uit aan een beginnende gelo­vi­ge? Hoe leg je de katho­lie­ke ele­menten uit aan een tiener of jon­gere? Sycamore is een 20-delige film en gespreks­se­rie, waarin het katho­lie­ke geloof op een eigen­tijdse en hel­dere manier wordt uit­ge­legd.

Onlangs zorgde het Katho­liek Alpha Centrum voor Neder­landse onderti­teling van deze video’s van ongeveer 25 minuten. De video’s bie­den onder­steu­ning aan een geloofs­ge­sprek met meer en min­der beginnende katho­liek gelo­vi­gen door de onderbre­kingen met dis­cus­sie­vra­gen.

Op don­der­dag 15 april vanaf 16.00 uur is er een Q&A met Jeroen Smith en Helen Opstal van het Katho­liek Alpha Centrum over Sycamore.

Wat is Sycamore?

In een serie van twin­tig korte gesprekfilms wordt het katho­lie­ke geloof uit­ge­legd. Elke film is opge­bouwd uit vier delen: uitleg in drie stappen en een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis. Tussendoor zijn er pauzes om vragen te bespreken. Het geheel is pro­fes­sio­neel gefilmd.

De naam Sycamore komt van het gedeelte uit het Lucas evan­ge­lie over Zacheüs (Lucas 19). Omdat hij klein van gestalte is, klimt hij in een boom om Jezus te kunnen zien. Die boom is de Sycamore! De naam is dus zeer toepas­se­lijk. Door Sycamore krijgen wij beter zicht op de persoon van Jezus.

Sycamore is ont­wik­keld door Father Stephan Wang. Op de Engelse web­si­te is te lezen dat hij zich door een hele­boel goede ini­tia­tie­ven heeft laten in­spi­re­ren, zoals Catho­li­cism, CaFE, Twee­ting with God en ook Alpha.

Hoe werkt Sycamore?

Voor­beel­den

Twee voor­beel­den van Sycamore-bij­een­komsten online of offline:

1. Basis­cur­sus

  • Het bestaan van God
  • Wie is Jezus?
  • Het geschenk van het geloof
  • De heilige Geest en de Kerk
  • De kracht van het gebed
  • De bete­ke­nis van liefde

2. Op weg naar Kerst­mis

  • Op zoek naar geluk
  • Een God die spreekt
  • De Bijbel
  • De kracht van het gebed

De opzet van een Sycamore-bij­een­komst lijkt op die van Alpha en andere ini­tia­tie­ven: maal­tijd en daarna de films kijken en in deel­groepen bespreken. Online betekent dit, eerst even wat bij praten, en daarna het inhou­de­lijke gedeelte van de film en deel­groepen.

Wat Sycamore ook doet is de uitleg heel hel­der opbouwen. Er wordt van uit­ge­gaan dat er deel­ne­mers zijn die nog aan het begin van hun verken­nings­tocht staan. Tege­lijk is Sycamore ook vernieuwend en ver­die­pend voor vaste kerk­gan­gers. Een verschil met Alpha is dat de inhoud van Sycamore helemaal katho­liek is en aansluit bij de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk. Extra katho­lie­ke uitleg of nuance­ringen die de Alpha films vragen, is dus niet nodig.

Wat is de link tussen de Alpha­cur­sus en Sycamore?

Alpha is puur en alleen een begin­cur­sus. De volgorde ligt vast. Dát is het traject, dát is de dyna­miek. Maar het is dui­de­lijk, zeker in een RK-pa­ro­chie, dat één methode niet vol­staat. Vaak is er nog wat vooraf aan Alpha nodig. En zeker na Alpha is een goed ver­volg traject onmis­baar. En dat niet in de zin van: oké, we doen nóg een soort cursus. Maar het vraagt een breed spectrum aan moge­lijk­he­den. En soms is het goed om zelfs naast Alpha een ander aanbod te hebben. Niet ie­der­een zal op Alpha afkomen en dat hoeft ook niet.

Sycamore is anders opgezet. Het zijn 20 films en die zijn in telkens een andere selectie en combinatie te gebruiken. Het doel en de doel­groep bepaalt hoeveel films en in welke volgorde. Sycamore is dus uitermate flexibel. Onderaan geven we twee voor­beel­den daar­van.

Daar­mee is Sycamore een wel­ko­me aan­vul­ling bij alle metho­den en cursussen en evangeli­sa­tie tools die bestaan. Voor een missio­naire pa­ro­chie is dit een arse­naal aan moge­lijk­he­den.

Sycamore in de sacra­ments­voor­be­rei­ding of het jon­ge­ren­werk kan dat?

Dus ook voor jon­ge­ren en vol­was­se­nen die zich voor­be­rei­den op katho­liek wor­den en ook voor tiener­groepen. Men kiest uit hoeveel bij­een­komsten en welke van de 20 thema’s. Daarna is het vrij een­vou­dig: maal­tijd, beamer, films en wat mensen die het gesprek lei­den. Online: even bijpraten, films, deel­groepen.

Zeker voor het jon­ge­ren­pas­to­raat is deze flexibele vorm welkom. Jon­ge­ren kunnen zelf met vragen komen en thema’s kiezen: wat ze zelf kiezen pakt altijd beter. Of de films wor­den gezocht bij de tijd van het jaar (Kerst­mis, Pasen, Pink­ste­ren, Aller­zie­len/ Aller­hei­ligen). Of thema’s bij bepaalde bele­vingen rond liefde, dood, twijfel, bid­den, naar de kerk gaan enz. Sycamore laat zich mak­ke­lijk hier­naar plooien.

Vragen over Sycamore - Q&A Ka­the­draal TV

Op don­der­dag 15 april om 16.00 uur is er een Q&A met Jeroen Smith en Helen Opstal van het Katho­liek Alpha Centrum over deze nieuwe film­se­rie. Stel je vragen live of kijk deze afleve­ring terug via Ka­the­draal TV.

In­for­ma­tie

Trailer

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose