Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gebedskaart om thuis stil te staan bij Aswoensdag

gepubliceerd: maandag, 15 februari 2021

Bisdom Roermond heeft een gebeds­kaart uit­ge­bracht voor mensen die graag stil­staan bij Aswoens­dag, maar van­wege de corona­maat­re­ge­len niet op de gebruike­lijke wijze aan de uit­rei­king van het askruisje kunnen deel­ne­men. Op de kaart staan enkele gebe­den en een korte over­we­ging die aan­slui­ten bij het vieren van Aswoens­dag in corona­tijd.

Aswoens­dag volgt na carnaval en is het begin van de Vasten en de veer­tig­daag­se voor­be­rei­dings­tijd op Pasen. Aswoens­dag­vie­ringen wor­den door­gaans druk bezocht, vaak met mede­wer­king van de plaat­se­lijke carnavals­ver­eni­gingen. Dat kan dit jaar van­wege de corona­maat­re­ge­len niet op de gebruike­lijke wijze, omdat er aan elke vie­ring maar maximaal der­tig mensen mogen deel­ne­men. Ook het askruisje op het voor­hoofd kan dit jaar niet wor­den uit­gereikt. In plaats daar­van heeft het Vati­caan toestem­ming gegeven om bij gelo­vi­gen as boven het hoofd te strooien, waardoor er geen sprake hoeft te zijn van fysieke aanra­king. Maar door het maximum aantal deel­ne­mers zullen er dit jaar toch veel mensen teleur­ge­steld moeten wor­den.

Alterna­tief

Bisdom Roermond heeft daarom een gebeds­kaart uit­ge­bracht. Mensen die dat willen, hebben daardoor de gelegen­heid om toch stil te staan bij Aswoens­dag en een moment van per­soon­lijke be­zin­ning te hou­den.

De traditie van het uit­de­len van een askruisje of het strooien van as bestaat in de Kerk al heel lang en is een teken van boetedoe­ning en een her­in­ne­ring aan de ver­gan­ke­lijk­heid van het leven. De pries­ter spreekt daarbij de tekst uit “Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” De ‘Roermondse’ gebeds­kaart wordt ook verspreid in enkele andere Neder­landse bis­dom­men.

Gebed

‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’
(Gen. 3,19)

Wie kent deze woor­den niet?
We horen ze jaar­lijks bij het askruisje.
Stof en as, in zak en as,
op- en afgebrand, of een burn-out,
het akelige besef van broos­heid en breek­baar­heid,
de beper­kingen van het leven en de grenzen
van het samen leven...

Juist in dit corona­jaar
nu we allemaal flink door het stof gaan
wor­den deze woor­den weer eens afgestoft
en klinken ze wellicht als nieuw:
stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren.

En toch... ze komen uit het boek van de Schep­ping:
was het niet uit stof dat God de mens geschapen had?
Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen,
toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had?
En zou Hij dat dan nu niet meer doen?
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose