Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mentorschap in het Jongerenpastoraat

JongKatholiek webinar - Vier dinsdagavonden in maart

gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2021

Voor ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren is er in maart 2021 de gelegen­heid om vier Webinars te volgen over mentor­schap in het jon­ge­ren­pas­to­raat.

Op vier achtereen­volgende dins­dag­avon­den krijgt men de gelegen­heid om na te denken over wat mentor­schap nu precies is, krijgen we te horen hoe gees­te­lij­ke lei­ding doeltreffend kan werken en geven we prak­tische tips en hand­vat­ten om mee aan de slag te gaan.

Aan­lei­ding

De aan­lei­ding om deze serie Webinars te or­ga­ni­se­ren is een inter­na­tio­naal jon­ge­renforum geweest die in 2019 plaatsvond in Rome en waarbij twee Neder­landse jon­ge­ren ook aanwe­zig waren. In dit forum stond de Post­sy­no­dale Apos­to­lische Exhor­ta­tie Christus Vivit centraal. Het be­ge­lei­den van jon­ge­ren was een van de be­lang­rijke punten die uit de Exhor­ta­tie en het jon­ge­renforum naar voren kwam.

“De jon­ge­ren die vóór de synode bijeen­ge­ko­men zijn, hebben gevraagd om de ont­wik­ke­ling van nieuwe lei­der­schaps­pro­gramma’s voor de vor­ming en de voort­du­rende ont­wik­ke­ling van jonge lei­ding­ge­ven­den.” - Paus Fran­cis­cus, Christus Vivit 245

Jong Katho­liek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Fran­cis­cus. Hoe kunnen wij tieners en jon­ge­ren helpen en be­ge­lei­den om in hun dage­lijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vorm­ge­ven binnen onze pa­ro­chies, bis­dom­men, in ons werk, op school en in onze omge­ving? In deze reeks Webinars gaan wij samen met ervaren pro­fes­sio­nals in op deze boeiende thema’s. Er zal veel gelegen­heid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er de gelegen­heid om concrete plannen te maken omtrent mentor­schap.

Sprekers

  • Niko Schonebaum: Niko gaat ver­tellen over Thomas van Aquino en wat deze kerk­le­raar te zeggen heeft over het mentor­schap. Niko is Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stich­ting Landmerk.
  • Paul Donders: Paul gaat het o.a. hebben over de essentie van mento­ring, het verschil tussen coaching en mento­ring in lei­der­schap en de vijf kenmerken van een in­spi­re­rende mentor. Paul is CEO van Xpand Neder­land, adviseur en schrijver van lei­der­schaps­boeken.
  • Paul Graas: Paul gaat praten over de gees­te­lijk be­ge­lei­ding. Geïnspireerd door de ge­schrif­ten van heiligen zoals Faustina Kowalska, Josemaria Escrivá en Paus Fransiscus. Paul is coördinator bij Stich­ting Instudo, waar hij ini­tia­tie­ven ontwikkelt voor jon­ge­ren op het vlak van cultuur, levens­be­schou­wing en per­soon­lijke ont­wik­ke­ling. Daar­naast werkt hij ook bij Interaxion Group waar hij leraren en andere opvoe­ders onder­steunt in de opvoe­ding van kin­de­ren in een digi­taal tijdperk.
  • Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de commu­ni­teit van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oor­spron­ke­lijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Neder­land. Zij heeft veel erva­ring in de be­ge­lei­ding van tieners en jon­ge­ren uit de hele wereld.

Wie

Voor alle vrij­wil­li­gers en ker­ke­lijke beroeps­krachten die werken met jon­ge­ren in de leef­tijd van 16 tot 30 jaar.

Data

datum tijd spreker
dins­dag 2 maart 2021 20.00-21.30 uur Niko Schonebaum
dins­dag 9 maart 2021 20.00-21.30 uur Paul Donder­ders
dins­dag 16 maart 2021 20.00-21.30 uur Zr. Nadiya
   dins­dag 23 maart 2021 20.00-21.30 uur Paul Graas


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschapBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose