Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Professioneel beheer en bestuur in de Kerk

Vanaf zaterdag 27 maart - Besturencursus

gepubliceerd: vrijdag, 15 januari 2021

Bisdom Haarlem-Amsterdam Besturencursus 2021Na het succes van de eerste vijf edities zal de besturen­cur­sus in 2021 opnieuw wor­den geor­ga­ni­seerd. De cursus vindt twee­jaar­lijks plaats als ver­die­ping voor hui­dige be­stuurs­le­den of als kennis­ma­king voor jong talent / aspirant be­stuurs­le­den die zich willen ver­die­pen in het pro­fes­sio­neel beheer en bestuur van een samen­wer­kings­ver­band, (gefuseerde) pa­ro­chie, of (I)PCI.

Cer­ti­fi­caat VU Am­ster­dam

Degenen die aan het einde van de cursus een essay schrijven, ont­van­gen tevens een cer­ti­fi­caat, ondertekend door de Vrije Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam. Het streven is de besturen­cur­sus komend jaar zoveel moge­lijk fysiek door te laten gaan. Om die reden is de groepsgrootte beperkt tot 30 personen zodat in ieder geval met alle basis maat­regelen van het RIVM reke­ning kan wor­den gehou­den. Meld u dus zo spoe­dig moge­lijk aan, want dit jaar geldt zeker: ‘Vol = Vol’.

Vier zater­da­gen

De cursus bestaat uit vier zater­da­gen en per studie­dag komen minimaal twee inlei­ders aan bod vanuit een eigen vak­ge­bied. Onder de inlei­ders bevin­den zich veel ver­trouwde gezichten vanuit eer­dere edities. Gedurende de cursus komt een breed scala aan on­der­wer­pen voorbij; de visie en het beleid van het Bisdom, de bete­ke­nis van ‘goed bestuur’, finan­ciële draag­vlakvergro­ting, vrij­wil­li­gers­mana­ge­ment, de (juri­dische) spel­regels van ker­ke­lijke organi­sa­ties en het ont­wik­ke­len van visie, beleid en doel­stel­lingen voor het samen­wer­kings­ver­band of de (gefuseerde) pa­ro­chie. Zolang het maximum aantal deel­ne­mers nog niet is bereikt, is het ook moge­lijk om deel te nemen aan losse studie­da­gen.

Vanaf zater­dag 27 maart 2021

(Aspirant) be­stuurs­le­den wor­den in het bij­zon­der uit­ge­no­digd voor de eerste cursus­dag op 27 maart met een pre­sen­ta­tie over het dio­ce­sane beleid door Bis­schop J.W.M. Hendriks en alge­meen econoom T.J. van der Steen MBA. De studie­da­gen beginnen met een Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.45 uur in de kapel van het Juliana­kloos­ter. Het studie­pro­gramma begint om 10.30 en duurt tot 16.00 uur. Voor nadere in­for­ma­tie ver­wij­zen wij u naar de fol­der.

Pro­gram­ma

9.30 uur Ontvangst
9.45 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
10.30 uur Studie­dag
16.00 uur Afslui­ting

Details

data: zater­dag 27 maart 2021
zater­dag 12 juni 2021
zater­dag 18 sep­tem­ber 2021
zater­dag 20 no­vem­ber 2021
tijd: 9.30 tot 16.00 uur
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo
aanmel­den: se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl (vóór 15 maart)
fol­ders: Jerry Keuss: JKeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
of download hier de pdf


Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose