Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Online thema-avonden over de zin van het lijden

Initiatief van het Jongerenpastoraat

gepubliceerd: woensdag, 1 april 2020

Het Jon­ge­ren­pas­to­raat gaat na Pasen het thema ‘Wat is de zin van het lij­den’ verdiepen tij­dens enkele online thema-avon­den. In ver­band met de corona­maat­re­ge­len wor­den nieuwe ac­ti­vi­teiten ont­wik­keld die via in­ter­net kunnen wor­den gevolgd.

Wat is de zin van het lij­den?

Het lij­den komt overal in de ge­schie­de­nis voor en vindt overal ter wereld plaats. In een men­sen­le­ven is het lij­den niet te ontwijken. Dichtbij of ver weg, je krijgt het mee. Bepaald lij­den wordt je aan­ge­daan, maar ander lij­den over­komt je zoals de Corona-epidemie die de wereld even op z’n kop zet. Of je nu zelf ziek bent door het corona-virus, je buurman of je helemaal niemand kent, we lij­den ge­za­men­lijk onder de beperkende maat­regelen die ons zijn opgelegd. Maar naast dit ge­za­men­lijk lij­den, heeft ieder ook z’n eigen per­soon­lijk leed. Of je nu geadop­teerd bent, je ouders ge­schei­den zijn, je gepest bent of aan een mentale ziekte lijdt, we krijgen allemaal wel een portie leed over ons heen. Maar wat is de zin van al dat lij­den en als er een God is waarom is er dan zoveel leed?

Paus Johannes Paulus II

Deze vragen zijn vast niet nieuw voor je. Zeker met de pandemie van vandaag de dag komen deze vragen mis­schien nog wel meer naar boven. Na­tuur­lijk heeft de katho­lie­ke kerk hier over nage­dacht. In 1984 publi­ceerde Paus Johannes Paulus II de apos­to­lische brief ‘Salvifici doloris’ (heil­bren­gend lij­den) over de chris­te­lijke zin van het men­se­lijk lij­den. Hij was 19 toen de Tweede Wereld­oor­log in Polen uitbrak. Tijdens de oorlog heeft hij de oplei­ding tot pries­ter gevolgd en in 1946 is hij tot pries­ter gewijd. Tijdens zijn paus­schap werd er een aan­slag op hem gepleegd, welke hij overleefde. Drie jaar later kwam de en­cy­cliek over het lij­den uit, ge­schre­ven door een man die het nodige leed heeft doorstaan.

Gedurende deze thema-avon­den zullen ver­schil­lende sprekers in gaan op de inhoud van deze pau­se­lijke brief, maar daar­naast ver­tellen ze ook hun eigen verhaal hoe zij met het lij­den wat hun overkwam zijn omge­gaan. Per­soon­lijke verhalen rond een boeiende vraag.

Zoom Cloud Meetings

Hoe en wanneer

Bin­nen­kort zullen de exacte data wor­den bekendgemaakt. De opzet is nu dat er ge­bruik­ge­maakt gaat wor­den van het gratis pro­gram­ma ZOOM Cloud Meetings. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan het opti­ma­li­se­ren van het systeem.

Lees de apos­to­lische brief Salvifici Doloris

De apos­to­lische brief Salvifici Doloris over het lij­den geeft een goed inzicht in het lij­den van Christus in Zijn kruis­dood. Het lezen van dit do­cu­ment is een mooie voor­be­rei­ding, met name ook in deze dagen naar Goede Vrij­dag en Pasen toe.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Fotoreportage VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose