Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

European Heritage Award voor kathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019

Vrij­dag­mid­dag 11 okto­ber vond in de ka­the­draal in Haarlem de slotmani­fes­ta­tie plaats van de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal plaats. Daarbij werd een plaquette aan de voor­ge­vel onthuld die de toekenning van de European Heritage Award/Europa Nostra Award memoreert. Na een afsluitend woord en gebed door Mgr. dr. Jozef Punt onthulden minister Ingrid van Engels­hoven en burge­mees­ter Jos Wienen ge­za­men­lijk de gedenksteen.

Tijdens het pro­gram­ma zorgde het kathedrale koor voor de opluistering met fraaie koor­mu­ziek, terwijl Ton van Eck en Eric Jan Eradus de ver­schil­lende orgels van de ka­the­draal bespeelden. Tussen de koor- en orgel­mu­ziek­werken kwamen ver­schil­lende sprekers aan bod. Na het welkomst­woord van de heer Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting kathedrale basiliek, die de res­tau­ra­tie heeft geor­ga­ni­seerd en begeleid, hield de minister van Onder­werk, Cultuur en Weten­schap, mw. Ingrid van Engelshoven een toe­spraak waarin zij de waarde van cultureel erfgoed be­klem­toonde alsmede het belang van de goede zorg daarvoor en kerken vertrouwde bakens in het land­schap noemde. Zij gaf ook aan onder de indruk te zijn van het prachtige gebouw en liefst alleen maar stil te willen zitten om ervan te genieten.

Plaatsvervangend hoofd van de afvaardi­ging van de Europese Com­mis­sie in Neder­land, mw. Klasja van de Ridder, onder­streepte eveneens het belang van het cultureel erfgoed en de ver­bon­den­heid van het ker­ke­lijk erfgoed met de ge­schie­de­nis van Europa. De penning­mees­ter van Europa Nostra, de heer Huib Doek, legde daarna uit wat Europa Nostra doet. De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal was een van de 66 mede­dingers naar de Award, die uit­ein­de­lijk aan twaalf res­tau­ra­tie­pro­jecten is toegekend. De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal was na die van het Rijks­mu­seum het grootste lopend res­tau­ra­tie­pro­ject geweest.

De bis­schop onder­streepte met zijn gebed en zegen dat dit bij­zon­der fraaie gebouw aller­eerst een kerk is, aan God en de ere­dienst toegewijd. Dat neemt niet weg dat de vele vrij­wil­li­gers, de bestuursleden van de Stich­ting, het pas­to­raal team en het pa­ro­chie­bestuur verheugd zijn over het grote aantal bezoekers voor de ‘Klim naar het licht’, de beklim­ming van de beide torens via een route door de binnenzijde van de koepel en over de gewelven.

Het miezerde een tikje toen het gezel­schap buiten kwam voor de ont­hul­ling van de plaquette van de Europa Nostra award aan de buitenzijde van de voor­ge­vel van de ka­the­draal. Met een flinke ruk (en wat hulp van een vrij­wil­li­ger) trokken burge­mees­ter Wienen en Minister Van Engelshoven ver­vol­gens een Europese vlag weg waardoor de plaquette zicht­baar werd.

(fotoserie: Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose