Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD: Wat een grote groep

Met 120 Nederlandse pelgrims samen

gepubliceerd: donderdag, 17 januari 2019
Avond van Barmhartigheid
Avond van Barmhartigheid

Woens­dag 16 januari, onze eerste echte dag met alle 120 pelgrims vanuit Neder­land teza­men, begint met de vie­ring van de Heilige Mis. Voor het eerst is zicht­baar met hoe veel Neder­landse pelgrims we zijn. Bij ons sluit ook een groep Surinamers aan, waardoor er een nog grotere diver­si­teit ont­staat.

Bij­zon­der is om te horen met wat voor moti­va­tie jon­ge­ren zich hebben aangemeld voor deze bij­zon­dere reis. Vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn veel nieuwe gezichten mee, waar­mee we ten opzichte van de grotere groep een unieke groep vormen. Vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er 6 jon­ge­ren die via een am­bas­sa­deur­schap deelnemen aan de reis. Deze jon­ge­ren wer­den gesponsord door hun pa­ro­chie om mee te gaan naar de WJD, waarna de jon­ge­ren met hun opgedane erva­ringen zich gaan inzetten voor hun pa­ro­chie.

Er is binnen onze groep een grote diver­si­teit in jon­ge­ren die weinig met de kerk hebben, jon­ge­ren die eens per maand en jon­ge­ren die weke­lijks de Mis vieren. Een diver­si­teit die zorg voor inte­res­sante gesprekken over wat geloven we nu en waarom.

Streams

Ons eerste stream­mo­ment in Panama heeft plaats­ge­von­den. De Neder­landse reis naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen richt zich voor­na­me­lijk op young professionals. Jon­ge­ren die zich kort of al wat lan­ger bevin­den op de arbeids­markt en vrij kon­den krijgen om mee te gaan. Tijdens het voor­pro­gramma en gedurende de reis volgen zij een stream gericht op hun professie of het katho­lie­ke geloof.

De jon­ge­ren kon­den uit vijf streams kiezen: lei­der­schap, ethics for medics, twit­te­ren met God, theo­lo­gie of Ontdek jezelf. Binnen zo’n keuze­pro­gramma kunnen ze kennis op doen over bij­voor­beeld hoe ben je een goede, in­spi­re­rende lei­der of hoe kun je als medicus jouw stand­punt op ethisch vlak verde­digen en zo groeien in je professie. Ook werd de jon­ge­ren de keuze aangebo­den om zich juist meer te verdiepen in het katho­lie­ke geloof met harde theo­lo­gie, waarbij de en­cy­cliek ‘Gaudete et exsultate’ wordt behandeld of wat laag­drem­pe­liger door vragen die spelen onder jon­ge­ren te be­ant­woor­den.

Days in the diocese

Voordat de WJD op 22 januari in Panama stad beginnen brengen we een aantal dagen in een ander bisdom in Panama door. Deze dagen wor­den de ‘Days in the diocese’ genoemd, wat betekent dat het bisdom waar we te gast zijn een pro­gram­ma voor ons heeft voor­be­reid. Geheel op z'n Panamees is dat zon­der tijdschema en niet tijds­efficiënt. Voor de een is het heer­lijk om zich daar aan over te geven, voor de ander een uit­daging in dingen loslaten.

Kind van God

Vandaag kregen we een catechese van een zuster van een Ita­li­aanse missie-orde. Ze kreeg haar roe­ping op haar 19e, vanwege een bezoek van deze Ita­li­aanse con­gre­ga­tie van het heilig hart. Ze ver­telt dat het haar gelukkig maakt om haar hart aan God te geven. In haar catechese stelt ze drie vragen aan de groep:

  1. Kan ik zeggen dat ik een kind van God ben?
  2. Kan ik zeggen dat ik een broer/zus ben van ie­der­een?
  3. Ben ik als kind van God aan het leven, in welke concrete daden is dat zicht­baar?

De jon­ge­ren van ons bisdom ver­tellen dat ze zich kind van God voelen door de liefde van anderen, in de biecht en doordat het in de schrift staat. Ze ervaren zich broer en zus, maar bij anders­den­ken­den of niet-gelo­vi­gen is dat wel lasti­ger. Wat betreft de derde vraag vindt een deel het mak­ke­lijker om in Panama te geloven waar ie­der­een gelooft, het andere deel vindt het ge­mak­ke­lijker in Neder­land waar je er bewust voor kiest en echt verschil kunt maken. Dat wordt gedaan door deelname aan het jon­ge­ren­plat­form van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waar­mee ac­ti­vi­teiten voor de katho­lie­ke jon­ge­ren wor­den geor­ga­ni­seerd, door het be­ant­woor­den van vragen van vrien­den/ jon­ge­ren­koorle­den of door het aanvullen van iemands Gods­beeld in gesprekken met medepa­ro­chi­anen waar die nog niet volle­dig is.

De Panamese kerk­cul­tuur verschilt enorm van de Neder­landse kerk­cul­tuur wat de jon­ge­ren aan het nadenken zet over het kerk zijn. Er is een groot verschil in het geloof wat hier onder­deel is van het hele dorp en de drukke, en­thou­siaste, muzikale Missen in vergelij­king met de Neder­landse jon­gere die er alleen voor staat en de Neder­landse Mis waar je echt tot rust en be­zin­ning kunt komen. De jon­ge­ren zullen hoe dan ook met een andere blik op de kerk en hun geloof terug­ko­men naar Neder­land.

Carolien Hoogen­boomGerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create Video
woensdag, 10 juni 2020Q&A-sessie met Chiara van Voorst Video
donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose