Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Al bijna 250.000 euro voor Sulawesi

Resultaat van collectes en particuliere giften

gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018

De collecte en par­ti­cu­liere giften voor Sulawesi, waartoe de bis­schop­pen opriepen na een tsunami en aard­be­ving die daar in ok­to­ber 2018 plaatsvon­den, heeft al meer dan 244.000 euro opgebracht.

Dat blijkt uit een tussenstand van de Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie (BVA), die laat weten dat er nog steeds giften binnen­ko­men. De opbrengst wordt via de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) recht­streeks besteed aan de slacht­of­fers van de natuur­ramp.

Er komen nog dage­lijks giften binnen, laat BVA weten, zowel via pa­ro­chies die hebben ge­col­lec­teerd voor dit doel als van in­di­vi­duele donateurs die rea­geren op een brief die hierover was verstuurd. BVA is met de bis­schop­pen posi­tief verast door alle finan­ciële bijdragen en blij met de grote soli­da­ri­teit van de Neder­landse katho­lie­ke ge­meen­schap met de mensen op Sulawesi. Omdat er meer binnen komt dan de zusters nodig hebben, zal het res­te­rende bedrag wor­den besteed voor hulp­ver­le­ning via andere katho­lie­ke hulpverlenende organi­sa­ties ter plekke.

De zusters

De zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) die zelf aanwe­zig zijn in het getroffen gebied (Palu) hebben on­mid­del­lijk na de aard­be­ving en tsunami op Palu hulp gebo­den aan de getroffen bevol­king. Ze hebben dak­lo­zen op­ge­van­gen op hun eigen terrein en in het kin­der­dagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit die locatie medische posten gerund door vrij­wil­li­gers die ook naar andere opvang­kampen reis­den.

Na deze eerste weken hebben de zusters in overleg met andere organi­sa­ties en con­gre­ga­tiesgekeken wat de grootste noden waren in de samen­le­ving. Besloten is dat het weeshuis van de zusters wordt her­steld en verbeterd om ook nieuwe wees­kin­de­ren (van­wege de ramp) te kunnen opvangen.

Ook het kin­der­dagverblijf wordt her­steld om daar­mee een opvang­plek te kunnen bie­den aan kin­de­ren. Hier zijn de kin­de­ren veilig en kunnen ze na school hun huis­werk maken. Verder werken de zusters samen met de Jesuit Refugee Service (JRS) die psycho­so­cia­le hulp­pro­gramma’s uit­voert. Kin­de­ren uit getroffen families wor­den finan­cieel onder­steund met school­geld en school­ma­te­rialen (boeken, schriften, potlo­den, speel­goed). Dit gaan de zusters drie jaar lang doen, zodat de ouders de moge­lijk­heid krijgen om weer finan­cieel onaf­han­ke­lijk te wor­den.

De Stich­ting BVA dankt mede namens de bis­schop­pen ie­der­een harte­lijk voor hun steun en inzet waar­mee zo’n grote bijdrage kan wor­den geleverd aan de hulp die de zusters op Sulawesi verlenen aan hun mede­mensen in nood.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose