Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorbereidingsweekend WJD in Bruinisse

gepubliceerd: donderdag, 29 november 2018

Afgelopen weekend kwamen er ongeveer 90 WJD-gan­gers bij elkaar in groeps­ac­com­mo­da­tie De Stoofpol­der in Bruinisse (Zeeland). Deze afgelegen plek was qua reizen al een voor­proefje van deze deel­ne­mers aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Panama, die in januari 2019 plaats zullen vin­den. Tijdens het voor­be­rei­dings­week­end op de (WJD) hebben de pelgrims kennis gemaakt met elkaar, de Panamese cultuur en de Spaanse taal.

Kennis­ma­king

Er is deze WJD-editie gekozen voor een natio­nale reis vanuit Neder­land. Dat houdt in dat jon­ge­ren van de ver­schil­lende bis­dom­men samen op reis gaan. Net als bij alle WJD-reizen is er een voor­be­rei­dings­mo­ment. Voor deze reis was daarvoor een heel weekend inge­pland zodat de jon­ge­ren uit ver­schil­lende bis­dom­men elkaar goed kon­den leren kennen. Echter was het niet alleen zin­vol voor de contacten over bisdomgrenzen heen, ook binnen bisdom Haar­lem-Am­ster­dam viel er veel kennis te maken. Vanuit bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gaan 17 jon­ge­ren mee op reis, die het geloof graag beter leren kennen en uitkijken naar een mooie erva­ring in Midden-Amerika. Zowel jong gelo­vi­gen als jon­ge­ren die ver­trouwt zijn met ons geloof maken deel uit van de groep, wat maakt dat er veel van elkaar geleerd kan wor­den.

Work­shops

Zater­dag­och­tend zijn er twee work­shops gevolgd door de aanwe­zige jon­ge­ren. Bij de ene work­shop werd er Spaans aangeleerd door de Colombiaanse pries­ter Mauricio Menesses. In de andere work­shop kregen de jon­ge­ren een Neder­landse dans aangeleerd om in Panama te laten zien. Tijdens het voor­pro­gramma in Panama zal er een soort lan­denfestival zijn, waar elk land iets van zich­zelf mag laten zien. De jon­ge­ren leer­den daarom een soort Hollandse polka aan om in Panama hope­lijk niet voor schut te staan.

Streams

Zater­dag­mid­dag was er tijd voor de streams. Een stream is een ver­die­pend keuze­pro­gramma die aansluit op de in­te­res­se van de young pro­fes­sio­nals. Bij het aanmel­den hebben jon­ge­ren een stream gekozen. Tijdens de reis zijn er meer­der stream­mo­menten waarin de jon­ge­ren tijd nemen voor de extra ver­die­ping waar ze voor gekozen hebben. Er zijn ver­schil­lende streams die zich richten op een professie zoals de zorg of lei­der­schap, bij andere streams is er de moge­lijk­heid om je te ver­die­pen in de katho­lie­ke leer zoals de theo­lo­giestream en de Twit­te­ren met God-stream. In de vijfde stream genaamd Ontdek jezelf! wordt stil­ge­staan bij de eigen per­soon­lijk­heid.

Verder was er zater­dag­avond een bij­zon­dere gebeds­avond, werd de Mis gevierd en kregen de jon­ge­ren ver­dere in­for­ma­tie over de reis. We willen u vragen voor de jon­ge­ren en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen te bid­den!

Video

Foto­se­rie

Foto­graaf Ramon Mangold, die ook naar Panama mee zal gaan, maakte on­der­staan­de foto­se­rie.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose