Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Een miljoen kinderen bidden Rozenkrans

Donderdag 18 oktober

gepubliceerd: woensdag, 17 oktober 2018

Op 18 ok­to­ber bid­den een miljoen kin­de­ren over de hele wereld de rozen­krans voor vrede. Kerk in Nood en Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren nodigen u uit om ook in Neder­land met kin­de­ren te bid­den voor de vrede.

Ma­te­ri­aal

Brief Kerk in Nood

Mauro Cardinal Piacenza Father Martin M. Barta, presi­dent van Kerk in Nood Inter­na­tio­naal, heeft hierover een brief opge­steld:

Wij wor­den allemaal gecon­fron­teerd met de uiterst zorgwekkende poli­tieke situatie die zich te­gen­woor­dig over de hele wereld voordoet. Het gaat al lang niet meer om puur natio­nale con­flic­ten. Vele regio’s overal ter wereld zijn uitgegroeid tot kruitvaten waar ge­mak­ke­lijk een militair conflict kan ontstaan dat we­reld­wijde proporties aanneemt. Wat kunnen wij chris­te­nen in een derge­lijke situatie onder­ne­men, ook al bekle­den wij geen positie waarbij wij poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen? De heilige kerk­le­raar Johannes Chrysostomos zou ons toe­roe­pen: “De bid­dende mens heeft het stuur van de ge­schie­de­nis in han­den.”

Daarom nodigt de pau­se­lijke stich­ting Kerk in Nood net als vorig jaar alle ouders, leer­krachten en opvoe­ders we­reld­wijd uit om aan het gebedsini­tia­tief “Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans” deel te nemen en op 18 ok­to­ber 2018 om 9.00 uur (of op een ander en geschikter tijdstip) samen met de kin­de­ren de Rozen­krans te bid­den voor een­heid en vrede in de wereld. Op vele plaatsen zullen de lessen hiertoe een half uur wor­den onder­bro­ken. In 2005 be­gon­nen in Venezuela enkele vol­was­se­nen met deze gebedsactie en ver­trouw­den daarbij op de woor­den van pater Pio: “Wanneer een miljoen kin­de­ren de Rozen­krans bid­den, zal de wereld ver­an­de­ren.” Op die manier zullen niet slechts een miljoen kin­de­ren, maar vele miljoenen kin­de­ren overal ter wereld op een dag in de rozen­krans­maand ok­to­ber verenigd zijn om een beetje meer hemel op onze aarde te brengen. De Heer zei immers: “Laat de kin­de­ren ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het ko­nink­rijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.” (Mt 19,14)

Hoe vaak heeft de erva­ring al niet geleerd dat vooral het gebed van de kin­de­ren een grote uit­wer­king heeft? Als voor­beeld daar­van hebben wij in de brief aan de kin­de­ren een beschrij­ving gegeven van het opzien­ba­rende won­der dat door heel nauw­keurige berichten van oog- en oor­ge­tui­gen gedo­cu­men­teerd is en dat zich op 14 april 1886 in Jaffa in het Heilige Land op voor­spraak van de heilige Maria Alfonsina Ghatta vol­trok. Ze bad samen met de kin­de­ren de Rozen­krans en smeekte voor het leven van de 12-jarige Nousseira Habib, die in een water­put was gevallen toen ze water wilde halen en reddeloos verloren scheen. Na de won­der­baar­lijke red­ding van het meisje bekeerde de hele familie zich tot het katho­lie­ke geloof en Nousseira legde tot aan haar over­lij­den ge­tui­ge­nis af van de kracht van de Rozen­krans.

Waar geen enkele men­se­lijke moeite en in­span­ning in slaagde, heeft God dankzij het Rozen­krans­ge­bed van de kin­de­ren en van hun lerares, de heilige Maria Alfonsina, moge­lijk gemaakt. Kunnen ook wij vandaag het geloof niet opbrengen waar­van die zuster getuigde en onze kin­de­ren ertoe aan­moe­di­gen om samen met ons voor de vrede in de wereld te bid­den?

Wij hopen dat de Moeder Gods ook u de moed en het en­thou­sias­me moge schenken om aan dit gebedsini­tia­tief deel te nemen, dat zon­der twijfel vruchten zal afwerpen en tot vrede en een­heid in de wereld zal lei­den.

Mauro Cardinal Piacenza Father Martin M. Barta
Presi­dent en Gees­te­lijk Assis­tent van Kerk in Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose