Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veertig jaar Priesterzaterdag

Zaterdag 3 november - 11.00 uur - O.L. Vrouw ter Nood, Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018

Iedere eerste zater­dag van de maand reizen enkele hon­der­den personen naar het Maria­hei­lig­dom van Heiloo voor de eerste zater­dag of pries­ter­za­ter­dag. Er wordt dan gebe­den voor pries­terroe­pingen. Begin de­cem­ber is het veer­tig jaar gele­den dat hiermee gestart is. Al die tijd onder de bezielende lei­ding van Arnold Leeman.

In de ker­ke­lijk roerige jaren zeven­tig, vóór de tijd van de polari­sa­tie van de jaren tach­tig, begint een kleine groep iedere zater­dag in Heiloo te bid­den voor pries­terroe­pingen. Arnold Leeman: “De jaren zeven­tig waren voor de Kerk van Neder­land jaren van verval. Tien­tal­len pries­ters tra­den uit en er waren maar weinig pries­terroe­pingen. Pastoor Gerard Meers­hoek van de Suri­naamse ge­meen­schap in Am­ster­dam onder­streepte het belang van het bid­den voor pries­terroe­pingen.

De eerste keer, 2 de­cem­ber 1978, waren er een twaalf personen, vooral uit Am­ster­dam, in de genade­ka­pel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, zoals het hei­lig­dom heet. Zo zijn we be­gon­nen. Later is dit aantal gegroeid naar enkele hon­der­den deel­ne­mers en nu komen er iedere maand tussen de hon­derd­vijf­tig en twee­hon­derd naar pries­ter­za­ter­dag.

In de hoogtij­da­gen kwamen de mensen uit het hele land. Nu komen ze vooral uit ons bisdom. De eerste acht jaren kerkten we in de genade­ka­pel maar van­wege de groeiende belang­stel­ling voor deze maan­de­lijkse dag zijn we toen uitgeweken naar de grotere bede­vaart­ka­pel. In de begin­ja­ren was de lei­ding van het hei­lig­dom niet helemaal en­thou­siast over dit ini­tia­tief. Ze von­den ons soms maar een raar en ouderwets clubje. En zie, nu is zelfs onze pries­ter­oplei­ding geves­tigd op het hei­lig­dom.”

Het vieren van eerste zater­dag is verbon­den aan een verzoek van Onze Lieve Vrouw, gedaan aan de drie zienertjes van Fatima tij­dens de ver­schij­ningen in 1917 en na­druk­ke­lijk herhaald aan Lucia op 10 de­cem­ber 1925. Het pro­gram­ma is steeds het­zelfde. Er is gelegen­heid om te biechten, samen de rozen­krans te bid­den en de eucha­ris­tie te vieren. De dag sluit af met een plech­tig lof. “In de loop van de tijd be­schik­ken we over een bestand van biecht­va­ders, die met regelmaat aanwe­zig zijn. Dat was veer­tig jaar gele­den wel anders, want zelfs de pries­ters zei­den toen dat het afgeschaft was.

We vragen veelal de jon­gere pries­ters van het bisdom om de eucha­ris­tie te vieren. Want voor hen hebben we na­tuur­lijk gebe­den!”

Extra trein

In de jaren negen­tig kwam er een speciale tussenstop van de trein nabij het hei­lig­dom. Leeman: “We maakten met de Neder­landse Spoorwegen een afspraak dat op de eerste zater­dag de trein naar Alkmaar een stop zou maken bij het perronnetje nabij het hei­lig­dom, wat er overigens al sinds 1918 is. Nu gaat er een speciale bus, want het perron is gammel.

Wat voor ons een ver­be­te­ring was, was de komst van het Oesdom. Vroe­ger waren er tegen­over het hei­lig­dom cafeetjes, zoals ’t Putje van Wil­li­brord of ver­derop Kwartje koffie. Toen die sloten kon­den onze pelgrims nergens heen. Nu is er het prach­tige Oesdom voor koffie of versnape­ringen en het winkeltje.”

Blijven bid­den

Veer­tig jaar gele­den was het animo om pries­ter te wor­den niet groot, maar anno 2018 staat het pries­ter­schap zelfs onder ver­den­king. De laatste weken en maan­den was er we­reld­wijd wederom een hele stroom aan negatieve bericht­ge­ving. Leeman: “En toch moeten we blijven bid­den om roe­pingen. Roepingen tot het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven. Maar we bid­den ook om behoud van roe­pingen. Ik hoor vaak dat pries­ters dat ook waar­de­ren. Zij hebben het vaak moei­lijk in hun pa­ro­chies.

We hebben in de Kerk pries­ters hard nodig. En als ik hoor dat er dit jaar in heel Neder­land geen kan­di­da­ten zijn, zeg ik: nog har­der bid­den. Op­val­lend is wel dat in de kloosters juist meer toe­tre­dingen zijn. Ik zie dat in mijn eigen omge­ving. Kortom, er is altijd reden tot hoop en bid­den. Een pries­ter van dit bisdom zei eens tegen mij: mis­schien is jullie bid­den wel de reden van mijn roe­ping en het behoud van mijn roe­ping. Daar doen we deze eerste zater­dag voor.”

Zater­dag 3 no­vem­ber met Kar­di­naal Eijk

Op zater­dag 3 no­vem­ber wordt bij het veer­tig­ja­rig jubileum stil­ge­staan met een fees­te­lij­ke pontificale Hoog­mis met kar­di­naal Wim Eijk. Op deze eerste zater­dag wordt het normale pro­gram­ma gevolgd.

Pro­gram­ma

Iedere eerste zater­dag van de maand is het Pries­ter­za­ter­dag op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

11.00 uur Biecht­gele­gen­heid
11.30 uur Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
13.00 uur Pauze
14.15 uur Stille aanbid­ding
15.00 uur Lof

Er vertrekt een speciale bus om 11.10 uur van station Castricum naar het hei­lig­dom en om 16.00 uur van het hei­lig­dom naar het station.

foto: Wim Koopman
Onze Lieve Vrouw ter Nood, HeilooBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose