Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Twintigste sterfdag Mgr. Henricus Bomers

19 april 1936 - 12 september 1998

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018
Twintigste sterfdag Mgr. Henricus Bomers

Op 12 sep­tem­ber 2018 is het twin­tig jaar gele­den dat Mgr. Henricus Bomers plot­se­ling overleed. Hij was bis­schop in een roerige tijd. Hij trad in 1983 aan als bis­schop van Haar­lem, na zes­tien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vica­ris van Nekemte.

Veer­tig jaar gele­den – in 1978 - werd hij door kar­di­naal Alfrink tot bis­schop gewijd.

Het plot­se­linge over­lij­den van Mgr. Bomers was des­tijds een grote schok. Nog maar kort terug van een zware missiereis, werd hij op 62 jarige leef­tijd getroffen door een fatale har­taanval tij­dens een wan­de­ling naar de postbus. Diezelfde avond zou hij een diaken hebben gewijd, een wij­ding die door Mgr. Punt, zijn toen­ma­lige hulp­bis­schop en vica­ris-generaal, moest wor­den over­ge­no­men.

Het waren de jaren van polari­sa­tie in de katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap en dat leidde soms tot hef­tige dis­cus­sies. Een jaar voor zijn over­lij­den had Mgr. Bomers samen met Mgr. Punt het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang opgericht dat een in­te­gra­tie moge­lijk maakte van de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding en het al eer­der geves­tigde missio­nair dio­ce­saan centrum Re­demp­to­ris Mater. Sindsdien zijn er 56 pries­ters en 52 per­ma­nente diakens gewijd.

Op 19 sep­tem­ber was de uit­vaart van Mgr. Bomers in de volle Haar­lemse Ka­the­draal. Kar­di­naal Simonis was de hoofd­cele­brant en Mgr. Punt ver­zorgde een in­druk­wek­kende homilie. Pries­ter broer Frans Bomers hield aan het einde van de vie­ring een prach­tig in memoriam, waarna de bis­schop werd bij­ge­zet in de bis­schop­pe­lijke grafkel­der te Overveen.

Velen her­in­ne­ren zich de geloofsmoed van Mgr. Bomers en vrij­moe­dig ge­tui­ge­nis, over­een­koms­tig zijn wapen­spreuk: ‘Het woord van God laat zich niet in boeien slaan’ (‘Verbum Dei non est alligatum’). Hij was een moe­dig ver­kon­di­ger en getuigende bis­schop met een cha­risma dat door velen herkend werd. Moge Hij bij de Heer een voor­spre­ker zijn!

Op zon­dag 16 sep­tem­ber zal Mgr. Bomers bij­zon­der her­dacht wor­den tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring in de St. Bavo Ka­the­draal aan de Leidse­vaart. Op 15 sep­tem­ber is het ook twin­tig jaar gele­den dat Mgr. Punt de lei­ding kreeg over het bisdom, eerst als apos­to­lisch admini­strator en later als dio­ce­saan bis­schop. Mgr. Punt is volgend jaar 40 jaar pries­ter en in 2020 vijfen­twin­tig jaar bis­schop.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose