Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eigenheid van kerkelijke organisaties

Dag drie besturencursus - Vraag om bijzondere bestuursstijl

gepubliceerd: dinsdag, 4 september 2018
foto: Elvike Imelman
Spreker: Martijn van Helvert
Spreker: Martijn van Helvert
Spreker: Marieke Wijnbeld
Spreker: Marieke Wijnbeld

Op zater­dag 22 sep­tem­ber 2018 wordt tij­dens de derde cursus­dag van de besturen­cur­sus de ‘eigen­heid’ van ker­ke­lijke organi­sa­ties behandeld. Pa­ro­chies en (I)PCI’s kennen bij­zon­dere juri­dische spel­regels die zijn vast­ge­legd in regle­menten. Daar­naast zijn we als Kerk voor het grootste deel af­han­ke­lijk van vrij­wil­li­gers. Dat vraagt om een aparte bestuurs­stijl!

Pro­gram­ma

De studie­dag begint om 9.45 uur in het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum, Hoogeweg 65, te Heiloo met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het klooster op de eerste ver­die­ping. Hulp­bis­schop mgr. J. Hendriks zal hierin voor­gaan. De cursus begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur, waarbij een lunch (kosteloos) wordt aan­ge­bo­den.

In de ochtend wor­den de cursisten door mr. M. Wijnbeld weg­wijs gemaakt in het juri­dische kader van een ker­ke­lijke organi­sa­tie zoals een pa­ro­chie of een (I)PCI. Dit klinkt wellicht taai, maar uit erva­ring van voor­gaande jaren is gebleken dat deze ochtend juist vele bestuurs­leden erg aanspreekt door de gebo­den hel­der­heid. Aan de hand van casuïstiek gaat Marieke Wijnbeld in op allerlei juri­dische kwesties die wellicht ook bij u in de pa­ro­chie voor­ko­men.

In de mid­dag ont­van­gen wij – dit jaar voor het eerst – drs. M. van Helvert over het aansturen en omgaan met vrij­wil­li­gers. Een kerk­ge­meen­schap is een lokale vrij­wil­li­gers­orga­ni­sa­tie die vanuit een groter geheel ‘ideo­lo­gisch’ wordt aan­ge­stuurd. Dat vraagt om een aparte bestuurs­stijl. De van­zelf­spre­kende inzet is er niet meer. Een en ander vraagt in deze tijd om een andere aanstu­ring. Martijn van Helvert is sinds no­vem­ber 2014 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Aanmel­den

Net als met de andere cursus­da­gen is het moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen. Aanmel­den voor deze derde cursus­dag kan tot 8 sep­tem­ber via se­cre­ta­riaat@bisdomhaarlem-amster­dam.nl. Vermeld hierbij uw hui­dige bestuurs­func­tie of indien u geen bestuurs­func­tie heeft een korte motivatie waarom u graag zou willen deel­ne­men aan deze cursus. De KSBW neemt de kosten voor deze cursus geheel voor zijn reke­ning. Het kost u dus niets.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose