Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Monumentendag

Zaterdag 8 en zondag 9 september

gepubliceerd: maandag, 3 september 2018

Tijdens Open Monu­menten­dag, die op zater­dag 8 en zon­dag 9 sep­tem­ber 2018 wordt gehou­den, zullen weer vele kerken in ons bisdom geopend zijn voor bezichti­ging, ook bij u in de buurt. Vaak wor­den tij­dens dit weekend extra ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd.

Het thema is dit jaar ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monu­menten­dag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld zoal cultureel aan elkaar bindt.

In­for­meer bij uw pa­ro­chie of via de web­si­te:

 

Enkele monu­menten in ons bisdom die meedoen:

Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, Haar­lem

Leidse­vaart 146, Haar­lem
entree Bottemanne­plein
par­keer­gele­gen­heid Emma­plein

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te HaarlemVanaf 14 juli maakt De Nieuwe Bavo aan de Leidse­vaart, onder de naam Ka­the­draal Haar­lem, deel uit van ‘Het Grootste Museum van Neder­land’. Voor deze gelegen­heid zijn een aantal nieuwe publieks­voor­zie­ningen ge­rea­li­seerd als een publieksbalie, een nieuwe sanitaire­groep plus audio­tour en een uitkijk­post op de vrouwentoren. Vanaf de ko­men­de Open Monu­menten­dag is deze uitkijk­post voor het eerst voor publiek open­ge­steld. Dit belooft een spectaculair uit­zicht over Haar­lem en wijde omge­ving! En met de per­ma­nente invali­dentoegang bij de hoofd­in­gang tussen de twee torens in voor­be­rei­ding, is de res­tau­ra­tie van het westfront hiermee voltooid.

Ac­ti­vi­teiten

Zater­dag 8 sep­tem­ber 10.00 - 18.00 uur

 • Torenbeklim­ming
 • Koepel­tochten
 • Rond­lei­dingen
 • Tentoon­stel­ling KathdraalMuseum van beeld­hou­wer Mari Andriessen
 • Orgel­con­cert 15.00 - 15.45 uur: Dr. Ton van Eck speelt op het Wil­li­brordusorgel met een Latijns-Ameri­kaans pro­gram­ma

Zondag 9 sep­tem­ber 11.30 - 17.00 uur

 • Torenbeklim­ming
 • Koepel­tochten
 • Rond­lei­dingen
 • (uit­ge­breide) Ka­the­drale rond­lei­ding (60 min)
 • Tentoon­stel­ling KathdraalMuseum van beeld­hou­wer Mari Andriessen

Meer info

St. Vitus­kerk, Hilversum

Emma­straat 5, Hilversum
par­keer­gele­gen­heid rond de kerk

St. Vituskerk te HilversumDe R.K. St.Vitus­kerk is tij­dens de Open Monu­menten­da­gen alleen op zater­dag 8 sep­tem­ber te bezich­tigen van 10.00 tot 17.00 uur. Op zon­dag is de kerk zoals ge­woon­lijk in gebruik voor de Hoog­mis om 11.00 uur.

Ac­ti­vi­teiten

Zater­dag 8 sep­tem­ber 10.00 - 17.00 uur

 • Eénmaal per jaar, uit­slui­tend op Open Monu­menten­dag, kan ook de Vitustoren wor­den beklommen door jong en oud. De torenbeklim­ming wordt moge­lijk gemaakt door mede­wer­king van scou­ting­groep St. Paulus
 • In de kerk wor­den op verzoek rond­lei­dingen gegeven
 • Door ver­schil­lende organisten wordt gedurende de dag het orgel bespeeld
 • Expositie van para­menten en top­stukken uit de col­lec­tie li­tur­gisch vaat­werk van de Vitus­kerk
 • De kunst van het ‘iconen­schrij­ven’ zal wor­den gedemonstreerd door de iconen­groep die weke­lijks bijeen­komt onder lei­ding van Monica Boers

Meer info

St. Nicolaas­basi­liek, Am­ster­dam

Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
Best bereik­baar m.b.v. Open­baar Vervoer
Betaald parkeren: P1 Parking Am­ster­dam Centrum of Parking Centrum Oosterdok

St. Nicolaasbasiliek Amsterdam (foto: Wim Koopman)De prach­tige St. Nicolaas­basi­liek die schuin tegen­over het Centraal Station van Am­ster­dam is gesi­tu­eerd maakt ook onder­deel uit van het Grootste Museum van Neder­land. Het Rijks­mo­nu­ment werd gebouwd van 1884 tot 1887 naar een ontwerp van architect Adrianus Bleijs. In 2012 werd de ereti­tel basilica minor toegekend door het Vati­caan.

Op zater­dag is de basiliek geopend van 12.00 tot 15.00 uur.
Op zon­dag is er een Neder­lands­ta­lige Eucha­ris­tie­vie­ring om 10.30 uur en een Spaans­ta­lige Hoog­mis om 13.00 uur. Om 17.00 uur is er Gre­go­ri­aanse Vespers.

Meer info
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose