Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de Armen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2018
foto: Videoframe Katholiekleven.nl
Werelddag van de Armen

“Er was een verdrukte die riep: de Heer heeft hem ant­woord gegeven” (psalm 34, 7). Zo opent de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor de Wereld­dag van de Armen op 18 no­vem­ber 2018. De dag wordt dit jaar voor de tweede keer gehou­den.

Paus Fran­cis­cus heeft de dag inge­steld in het verlengde van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid. God ant­woordt de arme, zegt de paus. En dat ant­woord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat binnen hun moge­lijk­he­den ligt.

Bereid­heid om te delen

Paus Fran­cis­cus: “De Wereld­dag van de Armen wil een klein ant­woord zijn, dat de Kerk over de hele wereld armen van elke soort en in elk land geeft, opdat zij niet denken dat hun roep niet gehoord wordt. Waar­schijn­lijk is het een druppel in de woes­tijn. Maar het is een teken van de bereid­heid om te delen met degenen in nood, zodat die de actieve aanwe­zig­heid ervaren van een broe­der of een zuster.” De armen hebben behoefte aan de per­soon­lijke be­trok­ken­heid en “aan ‘liefde­volle aan­dacht’ (Evangelii gaudium, 199) die de persoon als zodanig op het oog heeft en zijn of haar belang”, schrijft de paus.

De armen waarover de bijbel verhaalt

“De armen waarover de bijbel verhaalt, leven met de zeker­heid dat God in hun voor­deel ingrijpt en hen hun waar­dig­heid terug geeft.” Zoals psalm 25: “Want Hij heeft niet veracht, niet versmaad de verne­derde in zijn verne­dering, zijn gelaat niet van hem gewend; Hij hoorde naar wie tot Hem schreide” (psalm 25, 22). Paus Fran­cis­cus: “De red­ding door God neemt de vorm aan van een uitgestrekte hand naar de armen, die verwel­komt, bescher­ming biedt en hen de vriend­schap doet ervaren die ze nodig hebben.”

Bartimeüs

In zijn bood­schap schrijft de paus over Bartimeüs, een arme man die niet kan zien en die daardoor niet via werk in zijn levens­on­der­houd kan voor­zien (Marcus 10, 46-52). Ook vandaag de dag leidt vermin­derd arbeids­ver­mo­gen ertoe dat mensen gebrek hebben aan basis­mid­de­len van bestaan en ge­mar­gi­na­li­seerd raken. Paus Fran­cis­cus: “Hoeveel arme mensen zijn er wel niet die net als Bartimeüs aan de kant van de weg zitten en zoeken naar de zin van hun bestaan. Hoeveel van hen vragen zich wel niet af hoe ze zo diep hebben kunnen vallen en hoe ze kunnen ontsnappen aan hun situatie. Ze wachten op iemand die langs­komt en zegt: ‘Heb goede moed! Sta op. Hij roept u’ (vers 49).” Helaas gebeurt juist vaak het tegen­over­ge­stelde, consta­teert de paus. De armen krijgen te horen dat ze zich uit de voeten moeten maken. “De nei­ging is om de armen op afstand te plaatsen, maar zon­der het door te hebben, plaatsen we ons­zelf daar­mee op afstand van de Heer. De Heer wijst de armen niet af, maar roept hen tot zich en troost hen.”

Paulus aan de chris­te­nen van Korinthe

“Willen mensen in een situatie van armoede zich daaraan kunnen ontworstelen, dan moeten ze broe­ders en zusters hebben die op hen betrokken zijn, die de deur van hun hart openen en hen laten voelen dat ze vrien­den en familie zijn.” De paus ver­wijst naar de brief van de apostel Paulus aan de chris­te­nen in Korinthe, waarin Paulus schrijft: “Het oog kan niet tot de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin het hoofd tot de voeten: ‘Ik heb je niet nodig. Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmis­baar’ (1 Korintiërs 12, 21-22). Paus Fran­cis­cus: “De apostel Paulus maakt daar een be­lang­rijk punt. Hij leert de ge­meen­schap iets over de gees­te­lij­ke gaven, maar ook over de hou­ding die er moet zijn ten aanzien van de zwakkere en meer be­hoef­ti­ge leden.”

Maal­tijd met de armen

De paus nodigde vorig jaar mensen in Rome uit voor een maal­tijd en zal dat dit jaar opnieuw doen. We­reld­wijd sloten pa­ro­chies in bis­dom­men aan met eigen ac­ti­vi­teiten. Met een ver­wij­zing naar psalm 22 spreekt de paus de hoop uit dat dit opnieuw gebeurt: “Eenmaal stillen de armen hun hon­ger” (psalm 22, 27).

 

Katho­liek­le­ven

Bekijk de video van de eerste Wereld­dag van de Armen door Katho­liek­le­ven.nl:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose