Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Uitreiking certificaten Besturencursus

gepubliceerd: vrijdag, 8 juni 2018
Van links naar rechts:  Dhr. v.d. Kamp, Dhr. Tijm, Mw. Klaver (de ‘geslaagden’ van de besturencursus 2017), Prof. Schuyt (VU), Dhr. v.d. Knaap (Kerkopbouw, Bisdom Haarlem-Amsterdam), Dhr. Löwenthal (KSBW)
Van links naar rechts: Dhr. v.d. Kamp, Dhr. Tijm, Mw. Klaver (de ‘geslaagden’ van de besturencursus 2017), Prof. Schuyt (VU), Dhr. v.d. Knaap (Kerkopbouw, Bisdom Haarlem-Amsterdam), Dhr. Löwenthal (KSBW)

Op zater­dag 2 juni 2018 ont­vingen drie cursis­ten het cer­ti­fi­caat van de besturen­cur­sus 2017. Een vierde cursist moest zich helaas voor de uit­rei­king afmel­den, zij ont­ving haar certifi­caat later deze week.

Prof. dr. T. Schuyt van de Vrije Uni­ver­si­teit in Am­ster­dam reikte de cer­ti­fi­ca­ten uit en had voor ieder een kort toe­spraakje voor­be­reid. Zo noemde hij de heer Tijm een “aanja­ger met een missie”, de heer V.d. Kamp “een commu­ni­ca­tief en democra­tisch natuurtalent” en mevrouw Klaver een voor­beeld in “bottom-up werken”.

De besturen­cur­sus: “Pro­fes­sio­neel Beheer en Bestuur in de Kerk” wordt dit jaar voor de vierde keer door het bisdom in samen­wer­king met de VU en de KSBW geor­ga­ni­seerd. De cursus blijkt ieder jaar een groot succes, dat ook te zien is in het aantal belang­stel­len­den voor de cursus. Dit jaar mocht het bisdom circa 45 cursisten ont­van­gen.

De cursus bestaat uit vier zater­da­gen en is in het bij­zon­der geschikt voor jonge bestuurs­leden die het vak van pro­fes­sio­neel besturen onder de knie willen krijgen. Vanzelf­spre­kend staat de cursus ook open voor actieve pa­ro­chie- en PCI-be­stuur­ders die hun kennis en vaar­dig­he­den willen verbe­te­ren. De cursisten die aan het einde van de cursus een “plan van aanpak schrijven” komen in aanmer­king voor een cer­ti­fi­caat, ondertekend door de VU.

Het is ook moge­lijk om aan losse studie­da­gen deel te nemen. De volgende cursus­da­gen zijn op 22 sep­tem­ber en 24 no­vem­ber 2018. Meer in­for­ma­tie leest u in de fol­der:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 23 september 2022Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw
dinsdag, 29 januari 2019Twee boeken over parochievernieuwing
zaterdag, 26 oktober 2013Voortgang reorganisatie naar grotere bestuurlijke eenhedenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose